PL EN


2015 | 1(2) | 27 - 39
Article title

Cywilna kontrola służb specjalnych w Polsce w świetle likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
CIVILIAN CONTROL OVER THE SECRET SERVICES IN POLAND IN THE LIGHT OF THE LIQUIDATION OF THE MILITARY INFORMATION SERVICES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule scharakteryzowano przypadek likwidacji Wojskowych Służb Inforacyjnych w kontekście cywilnej kontroli służb specjalnych w Polsce. Zasadniczą tezą jest wskazanie, że przedmiotowa likwidacja obnażyła fasadowość i nieskuteczność mechanizmów tej kontroli. Przyniosła ona także wiele wymiernych szkód identyfikowanych w związku z bezpieczeństwem państwa.
EN
The article describes the case of the liquidation of the Military Information Services in the context of civilian control over the secret services in Poland. The fundamental thesis is the indication that this liquidation exposed the superficiality and ineffectiveness of the mechanisms of such control. It also brought many measurable losses identified in connection with state security.
Contributors
References
 • Hoc, S. (2007). Aktualne zagrożenia bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych. W: M. Ciecierski, M. Gajos (ed.), Ochrona informacji niejawnych i biznesowych. Materiały z III Kongresu (61–70). Katowice: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Uniwersytet Śląski.
 • Macierewicz, A. (2007). Raport o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67. ust. 1 pkt 1 – 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. «Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego» oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Retrieved from: http://web.archive.org/web/20080423112545/http://www.raport.gov.pl/.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2005). Informacja o wynikach kontroli organizacji służb specjalnych, nadzoru nad nimi oraz realizacji wybranych zadań. Retrieved from: http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2005/2005165.
 • Paradowska, J., Baczyński, J. (2008). Rewolucja małych kroków. Rozmowa POLITYKI z prezesem Rady Ministrów Donaldem Tuskiem. POLITYKA, (6), 14–17
 • Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 [JoL of 2002 no 74, item 676].
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 [JoL of 2006 no 104, item 708].
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Dz. U. z 2006 Nr 104, poz. 709 [JoL of 2006 no 104, item 709].
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 711 [JoL of 2006b no 104, item 711].
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2008 r. sygn. akt K 51/07. Dz. U. z 2008 r. Nr 122, poz. 797[Official Gazette of 2008 no 122, item 797].
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. sygn. akt K 23/11. Dz. U. z 2014 r., poz. 1055[Official Gazette of 2014 item 1055].
 • Zalewski, S. (2010). Cywilna kontrola służb specjalnych w Polsce. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, (wydanie specjalne), 106–124.
 • Zalewski, S. (2002). Czynności operacyjno-rozpoznawcze jako forma realizacji zadań służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa. Przegląd Policyjny, (3–4), 130–133.
 • Zalewski, S. (2005). Służby specjalne w państwie demokratycznym. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wydawniczy.
 • Zalewski, S. (2007). Znaczenie narodowych doświadczeń w kształtowaniu etosu służb wywiadu i kontrwywiadu. W: S. Zalewski (ed.), Administracja rządowa wobec wyzwań bezpieczeństwa państwa (43–50). Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2391-9957
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28e4bfe0-bd15-4de2-a512-d68cb434fa00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.