Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | Lokalność 2(8)/2012 | 19-31

Article title

O lokalnym wymiarze Slumsu – przykład Kibery (Kenia)

Content

Title variants

EN
The Local Aspect Of Slums – Kibera, Kenya

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Slumsy cieszą się specyficznym zainteresowaniem mediów i naukowców. Potocznie mówi się nawet o zjawisku slumsów, odnosząc to określenie do masowych skupisk ludności żyjącej w niedostatku. Jednocześnie w ten sposób dokonuje się pewnego uogólnienia. Zgodnie z nim slumsy ujmowane są jako homogeniczna, zamknięta całość. W artykule opisuję sytuację w Kiberze – części Nairobi – która przez media i badaczy uważana jest za jeden z największych slumsów w Afryce. Staram się wykazać, że slums to bardzo złożony konstrukt społeczny. Z jednej strony uwikłany jest w uproszczony, aczkolwiek o globalnym zasięgu dyskurs, z drugiej – charakteryzuje się niełatwą do zdefi niowania lokalną specyfi ką. Proponuję aby zacząć rozumieć lokalność nie jako „stan” lecz sposób w jaki mieszkańcy slumsów nie tylko postrzegają swą rzeczywistość, ale także jak ją praktykują. Pokazuje tym samym, że Kiberę tworzy kilka „lokalności”. Pojmuję je jako społeczne pola (P. Bourdieu) realizacji własnych interesów.
EN
Slum arouses interest of the media and scientists. There is even colloquially expressed phenomenon of slum, which, in this case, is related to mass concentration of people living in poverty. Simultaneously, in this way a certain generalisation has been created. According to this generalisation, slum is seen as a homogenous, closed entirety. The article described a situation in Kibera – a part of Nairobi – which is perceived by the media and researchers as a one of the largest slum in Africa. The article attempted to show that a slum is a very complex social construct. On the one hand, it is involved in a simplified, yet global, discourse, on the other hand – it is characterized with a local specificity that is rather difficult to define. The article proposed to start to understand locality not as a “state” but a method in which slum residents perceive their reality, as well as, practice it. Simultaneously, it was shown that Kibera is composed of several ‘localities’. They could be seen as social fields (P. Bourdieu) of executing one’s interests.

Keywords

Contributors

  • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (doktorantka)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-28e718fd-a071-4238-97dc-f7e8e99536ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.