PL EN


Journal
2016 | 158/1 | 113-135
Article title

Struktura i zawartość kodeksów etyki instytucji bankowych

Content
Title variants
EN
Structure and Content of Codes of Ethics in Banking Institutions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kryzys lat 2008–2011 spowodował spadek zaufania do podmiotów bankowych będących instytucjami zaufania publicznego. Jednym ze sposobów odbudowania pozytywnego wizerunku tego sektora jest promowanie etyki biznesu m.in. za pomocą kodeksów etyki. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, a także ocena zawartości i podobieństw, kodeksów etycznych instytucji sektora bankowego funkcjonujących w Polsce. Kodeksy te są strategicznymi dokumentami odzwierciedlającymi etyczną kulturę przedsiębiorstwa bankowego, odwołującymi się do moralnych zasad i wyrażającymi wartości organizacji. Materiał empiryczny stanowią dokumenty zawierające deklaracje postaw etycznych ujawnione na stronach internetowych banków działających w Polsce w 2015 roku. W toku przeprowadzonych analiz zauważono, że w większości badanych obszarów wyróżnionych w ramach struktury kodeksów etycznych banków nie występują znaczące różnice oprócz zagadnienia relacji banku z pracownikami.
EN
The last crisis of 2008–2011 caused a decline in confidence in the banking entities as institutions of public trust. One way to rebuild a positive image of the sector is to promote business ethics, by among other things, codes of ethics. The purpose of this article is to present and evaluate the contents of and similarities between the codes of ethics of the banking institutions operating in Poland. These codes are strategic documents reflecting the ethical culture of a banking enterprise, appealing to moral principles and expressing the organization's values. The empirical material comprises the codes of ethics disclosed on the websites of banks operating in Poland in 2015. The analyses show that there are no significant differences in most areas of the codes of ethics in the banks investigated. Substantial diversity was noted only for the relationships between the banks and their employees.
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź, wojciech.zaton@uni.lodz.pl
References
 • A reformed financial sector for Europe, 2014, Commission staff working document, European Commission, Brussels, 15 May 2014, COM(2014)279 fi nal: 22.
 • Adler P. [2002] Corporate scandals: It’s time for reflection in business schools, „Academy of Man¬agement Executive”, 16 (3).
 • Aluchna M., 2009, Implementation of best practice code: practical implications from the Warsaw Stock Exchange, „Social Responsibility Journal”, 5(1): 123–140. Permanent link to this document, http://dx.doi.org/10.1108/17471110910940050 [dostęp 15.07.2015].
 • Bąk D., 2012, Implementacja programów etycznych w instytucjach publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia. Perspektywa interesariusza zewnętrznego, „Prakseologia”, 152: 76.
 • Bavoso V., 2013, Explaining fi nancial Scandals: Corporate Governance Structured Finance and the Enlightened Sovereign Control Paradigm, (Introduction) (January 24). Available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2206253 [dostęp 15.07.2015].
 • Berenbeim R.E., 1988, Ethics codes and educational programs, „Security Management”, 32(10): 91–97.
 • Bijlsma M., Dubovik A., 2014, Banks, Financial Markets and Growth in Developed Countries. A survey of the empirical literature, CPB Discussion Paper, 266(2).
 • Bondy K., Matten D., Moon J., 2006, Codes of conduct as a tool for sustainable governance in MNCs. W: Benn, S.; Dunphy D. (eds), Corporate governance and sustainability –Challenges for theory and practice, London (Routledge)], forthcoming.
 • Brigham E., Houston J., 2015, Zarządzanie finansami. Warszawa: PWN.
 • Brooks L. J., 1989, Corporate Codes of Ethics, „Journal of Business Ethics”, 8: 117–129.
 • Carson A. Scott, Baetz M., McGill S., 2008, Codes of Conduct in the Private Sector A Review of the Academic Literature from 1987 to 2007: 45–49.
 • Cowton C. J., Thompson P., 2000, Do Codes Make a Diff erence? The Case of Bank Lending and the Environment, „Journal of Business Ethics”, March, 24(2): 165–178.
 • Czakon T., 2013, Między paternalizmem a restrykcyjnością. Prawa pracownicze w kodeksach etycznych firm. Toruń: Dom Wydawniczy Duet.
 • Czarnota D., 2014, Bank jako instytucja zaufania publicznego w dobie kryzysu – mit czy rzeczywistość? W: J. Cichy, I. Pyka (red.), Innowacje, a wzrost gospodarczy. Część 1, Seria: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne; 186, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: 156.
 • Czechowska I.D., 2015, Kodyfikacja standardów etycznych ze szczególnym uwzględnieniem kodeksów etycznych banków, „Bezpieczny Bank”, 1 (58).
 • Dąbrowska A., Szymańska A., 2012, Poziom świadomości konsumenckiej Polaków a poziom zadłużenia polskich gospodarstw domowych, „Prakseologia”, 152: 149.
 • Deloitte, 2012, Kurs na zamiany. Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce, Maj.
 • Dembiński P., 2013, Etyka w sferze finansów. W: W. Gasparski (red.), Biznes, Etyka, Odpowiedzialność. Warszawa: Wydawnictwo Profesjonalne PWN.
 • Eyun-Jung Ki, Hong-Lim Choi, Junghyuk Lee, 2012, Does Ethics Statement of a Public Relations Firm Make a Difference? Yes it Does!!, „Journal of Business Ethics”, 105: 267–276 DOI 10.1007/s10551-011-0971-1.
 • Farrell B., Cobbin D., 1996, A content analysis of codes of ethics in Australian enterprises, „Journal of Managerial Psychology”, 11(1): 37–55. Permanent link to this document, http://dx.doi.org/10.1108/02683949610109381 [dostęp 31.07.2015].
 • Gasparski W., 2000, Kodeksy etyczne: ich projektowanie, wprowadzanie i stosowanie (na wybranym przykładzie), „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź, 3: 136.
 • Gasparski W., 2013, Kodeksy i programy etyczne. W: W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność. Warszawa: Wydawnictwo Profesjonalne PWN.
 • Gaumnitz B.R., Lere J.C., 2002, Contents of Codes of Ethics of Professional Business Organizations in the United States, „Journal of Business Ethics”, 35: 36–37.
 • Gaumnitz B.R., Lere J.C., 2004, A Classification Scheme for Codes of Business Ethics, „Journal of Business Ethics”, 49: 329–335.
 • Hosmer L.T., 1991, The ethics of management (2nd ed.), Boston: Irwin Homewood, Ill.
 • http://www.gallup.com/poll/1654/honesty-ethics-professions.aspx [dostęp 20.07.2015].
 • Iwko J., 2010, Kodeksy deontologiczne na polskim rynku ubezpieczeniowym, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, 2.
 • Kaptein M., Schwartz M.S., 2008, The Effectiveness of Business Codes: A Critical Examination of Existing Studies and the Development of an Integrated Research Model, „Journal of Business Ethics”, 77: 111–127.
 • Kaptein M., Wempe J., 1998a, The Ethics Report: a means of sharing responsibility, „A European Review”, 7(3), July: 5.
 • Kaptein M., Wempe J., 1998b, Twelve Gordian Knots When Developing an Organizational Code of Ethics, „Journal of Business Ethics”, 17: 853–869.
 • Keeper T., 2012, Codes Of Ethics and Corporate Governance: A Study of New Zealand Listed Companies (October 20, 2011). Corporate Governance after the Financial Crisis, 2012. Available at SSRN, http://ssrn.com [dostęp 15.07.2015].
 • Klimek J., 2014, Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań. Warszawa: Difi n.
 • Kolb R. W., 2008, Encyclopedia of Business Ethics and Society [e-book], Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. 2008, Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost), Ipswich, MA. Accessed June 20, 2015: 216, 225.
 • Levine R., 1997, Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, „Journal of Economic Literature”, XXXV, June.
 • Lewicka-Strzałecka A., 2006, Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym. Warszawa: IFiS PAN.
 • Masiukiewicz P., 2014, Piramidy finansowe a regulacje i nadzór, „Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance”, 12(3).
 • Munter D., 2013, Codes of ethics in the light of fairness and harm, „Business Ethics: A European Review”, 22(2).
 • Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.), 2008, System finansowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1: 17–20.
 • Sarbanes-Oxley Act of 2002, Pub. L. No. 107–204 (2002).
 • Schwartz M., 2002, A Code of Ethics for Corporate Code of Ethics, „Journal of Business Ethics”, 41: 27–43.
 • Singh J., Carasco E., Svensson G., Wood G., Callaghan M., 2005, A comparative study of the contents of corporate codes of ethics in Australia, Canada and Sweden, „Journal of World Business”, 40: 104–105.
 • Snell R.S., Herndon N.C., 2000, An evaluation of Hong Kong’s corporate code of ethics initiative. „Asia Pacific Journal of Management”, 17: 493–518.
 • Sobol E. (red.), 1996, Słownik wyrazów obcych. Warszawa: PWN: 560.
 • Special report: Auditing Sarbanes-Oxley: A price worth paying?, 2005, „The Economist”, 375: 65–67.
 • Stevens B., 2007, Corporate ethical codes: Effective instruments for influencing behawior, „Journal of Business Ethics”, 78: 601–609.
 • Stevens B., 2009, Corporate ethical codes as strategic documents: An analysis of success and failure, EJBO „Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies”, 14(2) http://ejbo.jyu.fi /
 • Stevens, B., 1994, An analysis of corporate ethical code studies: -Where do we go from here?, „Journal of Business Ethics”, 13(1): 63–69.
 • TNS Polska, 2014, Wizerunek polskiego sektora bankowego. Edycja 2014. TNS Polska dla Związku Banków Polskich.
 • Uchwała Izby Cywilnej SN z 30 kwietnia 1999 r., III CZP 61/98. OSNC 1999, nr 12, poz. 201.
 • Vaknin S., 2014, The Typology of Financial Scandals and Ponzi (Pyramid) Schemes, http: samvak.tripod.com/nm017.html [dostęp 20.07.2015].
 • Weaver G., 1993, Corporate Codes of Ethics: Purpose, Process and Content Issues, „Business and Society” 32: 44–58.
 • Yallop A. C., 2012, The Use and Effectiveness of Codes of Ethics – A Literature Review, International Conference „Marketing – from information to decision” 5th Edition 2012.
 • Strony www z opisywanymi dokumentami [dostęp 31.07.2015]
 • https://www.knf.gov.pl/Images/Kanon_DPRF_tcm75-22555.pdf.
 • http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/prawo/komisja_etyki_bankowej/KEB_final_WZ.pdf.
 • https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/banki_w_polsce.html.
 • https://www.bgzbnpparibas.pl/files/kodeks_postepowania_pracownikow_banku_bgz_bnp_paribas.pdf.
 • http://www.bph.pl/repo/bph/bank/dokumenty/Kodeks_etyczny_Duch_i_Litera.pdf.
 • http://www.citigroup.com/citi/investor/data/codeconduct_pl.pdf?ieNocache=32.
 • https://www.bankmillennium.pl/static-content/PL/Kodeks_etyczny_Grupy_Banku_Millennium_1623997.pdf.
 • http://static3.bzwbk.pl/asset/g/e/n/generalny_kodeks_postepowania_pl_27278.pdf.
 • http://www.bpibank.pl/pdf/Kodeks%20etyki%20pracownik%C3%B3w%20BPI%20Bank%20Polskich%20Inwestycji%20S.A.pdf.
 • http://static.credit-agricole.pl/asset/k/o/d/kodeks-etyki-ca_6356.pdf.
 • http://www.fcabank.pl/templates/.
 • http://www.fcabank.pl/templates/fga_fiat/images/docs/new/kodeks_postpowania_grupy_fga_capital.pdf.
 • https://www.getinbank.pl/fi les/uploads/file/Kodeks%20etyki%20Pracownik%C3%B3w%20GNB.pdf.
 • http://raiffeisenpolbank.com/c/document_library/get_file?uuid=76d631fd-a045-4baca90e-b1fcad44c4b0&groupId=30393755.
 • http://www.sgbbank.com.pl/pub/files/Lad_korporacyjny/Zasady_dobrych_praktyk.pdf.
 • http://www.bgk.pl/kodeks-etyki.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28f2906d-d587-4d0d-b1e1-c1c54627c944
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.