PL EN


2017 | (12)2017 | 187-193
Article title

Stosunek nauczyciela do pracy własnej na podstawie jego kompetencji (w tym i informatycznych)

Authors
Content
Title variants
EN
Teacher’s attitude towards his job on the grounds of his remit
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy kompetencji w pracy nauczyciela. Opisane są one w odniesieniu do kultury organizacyjnej. Wśród kompetencji występują informatyczne. Przedstawiono wzajemne relacje między kompetencjami. Poziom kultury organizacyjnej i zakres posiadanych kompetencji przed-stawia stosunek nauczyciela do pracy własnej.
EN
This article infuses the remit in the teacher’s work. They are described in reference to organi-zational culture. Amongst the types of remit occur computing remit. There are depicted mutual relations between computers. The level of organizational culture as well as the scope of possessed remit represent teacher’s attitude towards his job.
Year
Volume
Pages
187-193
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
References
 • Bałażak M., Kompetencje informatyczne na tle pozostałych kompetencji nauczyciela XXI wieku [w:] Informatyka w dobie XXI wieku: Nowoczesne systemy informatyczne i ich zastosowanie, red. A. Jastriebow, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2008.
 • Bałażak M., Stosunek nauczyciela do pracy na tle posiadanych przez niego kompetencji zawodo-wych [w:] Edukacja XXI wieku. Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i za-grożenia połowy XXI wieku, red. N. Starik, T. Węglarz. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bez-pieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2015.
 • Bałażak M., Wiedza i umiejętności nauczyciela we współczesnej szkole. Wydawnictwo Politechni-ki Radomskiej, Radom 2009.
 • Bałażak M., Wybrane elementy pracy nauczyciela pozwalające ocenić jego postawę zawodową. „Edukacja – Technika – Informatyka” 2015, nr 2/12.
 • Bańka W., Zarządzanie personelem. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
 • Bednarek J., Multimedia w kształceniu, WN PWN S.A., Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2006.
 • Grzybek G., Etyka zawodowa jakosubdyscyplina naukowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszow-skiego, Rzeszów 2016.
 • Kobyliński W., Podstawy organizacji i kierowania w oświacie, MCNEMT-SOP, Radom – Warszawa 1994.
 • Lewandowska-Kidoń T., Kompetencje nauczycieli szkoły współczesnej [w:] Nauczyciel kompe-tentny. Teraźniejszość i przyszłość, red. Z. Bartkowiak, M. Kowaluk, M. Samujło, Wydaw-nictwo UMCS, Lublin 2007.
 • Lib W., Kompetencje językowe komponentem kultury technicznej nauczycieli techniki i informatyki [w:] Kompetencje kluczowe kategorią pedagogiki, red. W. Furmanek, M. Ďuriš, Rzeszów 2007.
 • Mazińska M., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej, WSiP, Warszawa 2004.
 • Miszczyk R., Zakres kompetencji współczesnego nauczyciela w kontekście reformy systemu edu-kacji [w:] Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość, red. Z. Bartkowiak, M. Ko-waluk, M. Samujło, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 • Ordon U., Serwatko K., Kompentecje informatyczne w samoocenie nauczycieli edukacji przed-szkolnej i wczesnoszkolnej, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2016, nr 3/17. Poplucz J., Organizacja czynności nauczycielskich, WSiP, Warszawa 1978.
 • Siemieniecki B. (red), Pedagogika medialna, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Szempruch J., Pedagogiczne kształcenie nauczycieli, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28f3a6bc-5f12-49fc-8c00-dd5ffd1a3a93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.