PL EN


2014 | 8 |
Article title

Uwagi o wolności podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w prawie Republiki Białorusi

Title variants
EN
General approaches to starting and running business activities in the legisla ture of the Republic of Belarus
Languages of publication
Abstracts
PL
Legislator białoruski dla realizowania wolności gospodarczej na terenie swojego kraju ustanowił szereg zasad. Reguły te nie odbiegają od standardów państw demokratycznych. Działalność gospodarczą podjąć mogą zarówno obywatele państwa, jak również podmioty zagraniczne. Przedsiębiorca (inwestor) ma możliwość wyboru formy prawnej, w której chciałby prowadzić działalność gospodarczą, natomiast suweren nie ma prawa bezgranicznej ingerencji w tę działalność. Deklarowane przez ustawodawcę zasady korzystania z pomocy publicznej, czy obowiązki związane z kontrolą i nadzorem w gospodarce są jasne i klarowne. Analiza ustawodawstwa gospodarczego pozwala na wyprowadzenie wniosku, że od strony legislacyjnej Republika Białorusi spełnia wymogi demokratyczne w dziedzinie tej konkretnej wolności (wolności podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej). Niemniej, wydaje się, że białoruska gospodarka rynkowa nie jest faktycznie silna, gdyż – jak do tej pory – podmiotem dominującym w zarządzaniu gospodarką nadal pozostaje państwo.
EN
In order to envisage economic freedom Belarusian legislator implemented several rules. These rules do not really vary from those known to the democratic standards. Economic activity can be run by both: citizens and foreign units. It is possible for an entrepreneur to choose legal form in which they would like to start business activity. The sovereign is not to interfere infinitely with this entrepreneurship. Lawgiver declares the rules connected to the state support as well as other duties related to the governmental control and supervision in a clearly manner. Analysis of the Belarusian economic legislative implies that from the legislative point of view the Republic of Belarus meets the criteria of democratic freedom to undertake and run economic activity. However, due to the fact that – for the time being – the dominant entrepreneurship manager remains the state, it may be indicated, that the Belarusian market economy is not really strong.
Year
Issue
8
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Dekret Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 16 stycznia 2009 r. nr 1 o rejestracji i zgłoszeniu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze (Декрет Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 o государственной регистрации и ликвидации [прекращении деятельности] субъектов хозяйствования), z późn. zm.
 • Dekret Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 20 marca 1998 r. nr 3 o prywatyzacji przedsiębiorstw radzieckich w Republice Białorusi (Декрет Президента Респу- блики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3 o приватизации государственной собственности в Республике Беларусь), z późn. zm.
 • Dekret Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 22 września 2005 r. nr 12 o Parku Wysokich Technologii (Декрет Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 o Парке высоких технологий), z późn. zm.
 • Edykt nr 1 Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 28 stycznia 2008 r. o stymulowaniu produkcji i sprzedaży dóbr (Указ Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. o стимулировании производства и реализации товаров [работ, услуг]), z późn. zm.
 • Edykt Prezydenta Białorusi z dnia 9 czerwca 2005 r. nr 262 o działalności gospodarczej na obszarze wolnych stref ekonomicznych Republiki Białorusi (Указ Президента Республики Беларусь от 9 июня 2005 г. № 262 o некоторых вопросах деятель- ности свободных экономических зон на территории Республики Беларусь), z późn. zm.
 • Edykt Prezydenta Republiki Białorusi z dn. 25 lutego 2008 r. nr 113 (Указ Президен- та Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 113 o порядке и условиях продажи юридическим лицам предприятий как имущественных комплексов убыточных государственных организаций), z późn. zm.
 • Edykt Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 3 maja 2001 r. nr 234 o rządowym wspieraniu rozwoju technologii informatycznych i eksportu (Указ Президента Респу- блики Беларусь от 03 мая 2001 г. № 234 o государственной поддержке разра- ботки и экспорта информационных технологий), z późn. zm.
 • Edykt Prezydenta Republiki Białoruskiej z dnia 18 czerwca 2005 r. nr 285 o wybranych środkach rejestracji działalności gospodarczej (Указ Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285 О некоторых мерах по регулированию предпринимательской деятельности), z późn. zm.
 • Kodeks cywilny Republiki Białorusi z dnia 7 grudnia 1998 r. nr 218-3 (Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З)
 • Kodeks o inwestycjach Republiki Białoruskiej z dnia 22 czerwca 2001 r. nr 37-3 (Инвестиционный кодекс Республики Беларусь от 22 июня 2001 г. № 37-З), z późn. zm.
 • Państwowy program wspierania małych przedsiębiorstw na lata 2010–2012 uchwalony 28 grudnia 2009 r. – Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 1721 О Государственной программе поддержки ма- лого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь на 2010–2012 годы).
 • Ustawa Republiki Białorusi z dnia 19 stycznia 1993 r. nr 2103-XII o przekształcaniu i prywatyzacji przedsiębiorstw radzieckich w Republice Białorusi (Закон Респу- блики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2103-XII О разгосударствлении и при- ватизации государственной собственности в Республике Беларусь), z późn. zm.
 • Ustawa Republiki Białorusi z dnia 7 grudnia 1998 r. nr 213-3 o działalności gospodarczej na obszarze wolnych stref ekonomicznych (Закон Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 213-З О свободных экономических зонах), z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 grudnia 1992 r. nr 2020-XII o przedsiębiorstwach (Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XІІ o хозяйственных обществах), z późn. zm.
 • Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-З О поддержке малого и сред- него предпринимательства, z późn. zm.
 • Закон Республики Беларусь от 16 октября 1996 г. № 685-XIII o государственной поддержке малого предпринимательства в Республике Беларусь, z późn. zm.
 • Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь ад 15 марта 1994 года.
 • Указ Президента Республики Беларусь № 144 от 4 марта 2008 г. О признании утра- тившими силу некоторых указов (отдельного положения Указа) Президента Республики Беларусь, z późn. zm.
 • Указ Президента Республики Беларусь № 255 от 21 мая 2009 года o некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства, z późn. zm.
 • Указ Президента Республики Беларусь № 450 от 01 сентября 2010 г. o лицензиро- вании отдельных видов деятельности, z późn. zm.
 • Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 2010 г. № 273 o создании госу- дарственного учреждения Национальное агентство инвестиций и привати- зации, z późn. zm.
 • Akulava M., Foreign investments: not just attraction, but effectiveness, Minsk 2011.
 • Balmaceda M.M., The politics of energy dependency. Ukraine, Belarus, and Lithuania between domestic oligarchs and Russian pressure, Toronto 2012.
 • Bekus N., Struggle over identity: the official and the alternative “Belarusianness”, Budapest 2010.
 • Birkner A., Makarchuk S., Doing business in Belarus, Minsk 2010.
 • Chakmarowa V., Belarus in the word. Finding the ways to overcome economic difficulties, Washington DC 2010.
 • Frye T., Building states and markets after communism: the perils of polarized democracy, New York 2010.
 • Galen H., Small business trickling up in Central and Eastern Europe, New York 1999.
 • Gates S.M., Leuschner K.J., In the name of entrepreneurship: the logic and effects of special regulatory treatment for small business, Santa Monica 2007.
 • Golovanov V., Legal environment for business, „Economy of Belarus” 2011, no. 2, s. 12 i n.
 • Greßler M.W., Przedsiębiorstwo rodzinne osób pozostających w zarejestrowanym związku partnerskim w prawie niemieckim, w: M. Andrzejewski, Związki partnerskie – debata na temat projektowanych zmian prawnych, Toruń 2013.
 • Greβler M.W., Etyczne ograniczenia w podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej w prawie polskim i niemieckim, Szczecin 2011.
 • Hull G., Small business tricking up in Central and Eastern Europe, New York 1999.
 • Ioffe G., Belarus and the West. From estrangement to Honeymoon, „Journal of Communist Studies and Transition Politics” 2011, no. 27.
 • Kirchner R., Giucci R., Skriba A., Privatisation in Belarus. Improving the implementation framework, Minsk 2010.
 • Korosteleva E., Natorski M., Simao L., The eastern dimension of the European neighbourhood policy: practices, instruments and social structures, „East European Politics” 2013, no. 3.
 • Korosteleva J., The global recession and the Belarusian economy. Revealing cracks in the model, „Journal of Communist Studies and Transition Politics” 2011, no. 3–4.
 • Kosikowski C., Czy w Polsce może być więcej wolności gospodarczej?, w: Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Jędrzejewskiego, red. H. Nowicki, W. Szwajder, Toruń 2009.
 • Lane D., The impact of economic crisis: Russia, Belarus and Ukraine in comparative perspective, „Journal of Communist Studies and Transition Politics” 2011, no. 3–4.
 • Levitsky J., Small business in transition economies: promoting enterprise in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union, London 1996.
 • Libman A., Vinokurov E., Holding-together regionalism. Twenty years of post-Soviet integration. Basingstoke, Hampshire–New York 2012.
 • Meyer-Sahling J.-H., Veen T., Governing the post-communist state: government alternation and senior civil service politicisation in Central and Eastern Europe, „East European Politics” 2012, no. 1.
 • Myant M., Drahokoupil J., Integrated and corrupted: capitalism in transitional post- -communist Europe (Review of Transition economies: political economy in Russia, Eastern Europe and Central Asia), New York 2011.
 • Naughton B., The Chinese economy: transitions and growth, Cambridge 2007.
 • Nordt I.J., Small business development in post-communist East Germany and Russia, Washington DC 2003.
 • Pawełczyk M., Prawo działalności gospodarczej – uwagi krytyczne, „Rejent” 2001, nr 3.
 • Pelipas I., Money and prices in Belarus. Information content of different monetary aggregate, w: The periphery of the euro. Monetary and exchange rate policy in CIS countries, red. L.W. de Souza, P. de Lombearde, Ashgate 2006.
 • Pelipas I., Struktural breaks and dynamic characteristics of inflation and growth rates of monetary aggregates, Minsk 2011.
 • Rakova E., History and prospects of privatisation in Belarus, „BellarusInfo” 2009, no. 2.
 • Rosmarov V., Development of entrepreneurship and SMEs in countries in transition. The Belarusian experience, New York 2003.
 • Rotman D., Vererneeva N., Belarus in the context of the neighbourhood policy. Between the EU and Russia, „Journal of Communist Studies and Transition Politics” 2011, no. 1.
 • Šarcewic P., Privatization in Central and Eastern Europe, London 2003, s. 7.
 • Stroschein S., Ethnic struggle, coexistence, and democratization in Eastern Europe, Cambridge 2012.
 • Szafrański A., Przedsiębiorca i działalność gospodarcza, w: Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2010.
 • Van der Loo G., Van Elsuwege P., Competing paths of regional economic integration in the post-Soviet space. Legal and political dilemmas for Ukraine, „Review of Central and East European Law” 2012, no. 37.
 • Viktorova E.D., Prospects of mortgage lending development, „Money and Credit” 2009, no. 6.
 • Zaborowski M., Westernizing the east: external influences in the post-communist transformation of eastern and central Europe, „Communist Studies and Transition Politics” 2005, no. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28f9ed30-6145-4d8d-b12c-8183e28e651e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.