PL EN


2014 | 1(87) | 29-34
Article title

Uwarunkowania gospodarowania nieruchomościami leśnymi w Polsce

Content
Title variants
EN
Determinants of the Forest Property Management in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the problem of the management of the forest real estate in Poland. The main focus has been put on the properties owned by The State Treasury and administered by The State Forests National Forest Holding. The purpose of the article was to define the economic challenges of effective forest property management which does not involve completion of statutory duties. In addition, the basic institutional and legal barriers to the effective management of property entrusted with authorized entities have been identified.
PL
W artykule podjęto problem gospodarowania nieruchomościami leśnymi w Polsce, czyli zagadnienie stosunkowo słabo rozpoznane w literaturze przedmiotu. Uwagę skupiono na nieruchomościach Skarbu Państwa będących z zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Celem artykułu było zdefiniowanie ekonomicznych wyzwań związanych z efektywnym gospodarowaniem, częścią zasobu nieruchomości leśnych, która nie jest związana z realizacją zadań ustawowych. Dodatkowo zidentyfikowano podstawowe uwarunkowania instytucjonalno-prawne, które mogą stanowić barierę dla efektywnego rozporządzania powierzonym majątkiem, przez uprawnione podmioty.
Year
Issue
Pages
29-34
Physical description
Dates
published
2014-03-30
Contributors
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Urządzania Lasów
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego
References
 • Bernadzki E., Lasy i leśnictwo krajów unii Europejskiej, DGLP, Warszawa 2006.
 • Dent P., Managing public sector property assets: the valuation issues, Property Management, 1997, Vol. 15(4).
 • Henzel H. i inni., Strategie inwestowania na rynku nieruchomości, Katowice 2009.
 • Kucharska-Stasiak E., Zarządzanie nieruchomościami, Valor, Łódź 2000.
 • Małkowska A., Marona B., Podstawy gospodarowania nieruchomościami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013.
 • Marona B., The use of agency theory to analyze the commissioning system of the commune real estate management, Real Estate Management and Valuation, 2013, Vol. 21(3).
 • Marona B., Głuszak M., Nadzór nad rozdysponowanymi nieruchomościami gminy jako warunek racjonalnego gospodarowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013 Nr 223.
 • Marona B., Głuszak M., Niesprawności w gospodarowaniu nieruchomościami w Polsce, (w:) Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku (pod red. A. Nalepki), Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 • Najbar K., Uhruska M., Strategie zarządzania nieruchomościami, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości; 2006, Vol. 14(1).Najbar K., Uhruska M., Uwarunkowania wyboru strategii zarządzania nieruchomościami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008 nr 760.
 • Plotkowski L., Lasy prywatne jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, „Zeszyty Naukowe S66W w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego”, t. 2 (17), zeszyt 2, Warszawa 2007
 • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny 2009. Krajowy standard wyceny podstawowy nr 1 Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa, PFSRzM, www.pfva.com.pl.
 • Radecki W., Ustawa o lasach. Komentarz Wydanie III zaktualizowane, Difin, Warszawa 2008.
 • Rozporządzenie MOŚZNiL z 25 maja 1998r w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych; (Dz.U. nr 69, poz. 450).
 • Rymarzak M., Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu.PL, Warszawa 2009.
 • The Appraisal of Real Estate; The Appraisal Institute, Chicago 1980; wydanie polskie: Wycena nieruchomości red. naukowa E. Kucharska-Stasiak, PFSRzM Warszawa 2002.
 • Ustawa z 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. nr 261 z 2004r, poz. 2603 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 września 1991r o lasach. (Dz.U. 2005 nr 45, poz. 435 z późn zm.).
 • Zarządzenie Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych nr 23 z 27 marca 2009r w sprawie dokonywania zamian nieruchomości (ZS/GI-D-214/4/2009).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-290146a0-21d3-44dc-86cd-d53dd8519c68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.