PL EN


2015 | 2(36) | 323-328
Article title

The impact of concentration of production on market position of selected branches of food industry in Poland

Content
Title variants
PL
Wpływ koncentracji produkcji na pozycję rynkową wybranych branż przemysłu spożywczego w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to present differences in concentration of production and their impact on the market position of the companies active in the fat and dairy sectors. The analysis covered the period from 2008 to 2012, including the global crisis and post-crisis situation in Poland, which accompanied it. The conducted research shows that the processes of adjustment of supply to market demand include: changes in the profi le of manufacturing enterprises, rationalisation of behaviour in the sphere of production and resource management. For the research two branches: fat and dairy products, which are diverse in terms of supply and demand and concentration of production. This paper focuses on the production and revenue concentration in the branches of the food industry selected for the study. The study used a rich empirical material based on both the author’s own research and secondary sources.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania poziomu koncentracji produkcji i jego wpływu na pozycję rynkową przedsiębiorstw działających w branży tłuszczowej i przetworów mlecznych. Analizą objęto lata 2008-2012, obejmujące kryzys światowy i towarzyszącą mu sytuację pokryzysową w Polsce. Z przeprowadzonych badań wynika, że procesy dostosowawcze podaży do popytu rynkowego obejmują zmiany w profi lu wytwórczości przedsiębiorstw oraz racjonalizację zachowań podejmowanych w sferze produkcji i gospodarowania zasobami. Do badań wybrano dwie branże: tłuszczową i przetworów mlecznych, odmienne pod względem charakterystyki podażowej i popytowej oraz poziomu koncentracji produkcji. Przedmiotem badań w prezentowanym opracowaniu jest poziom koncentracji produkcji i przychodów wybranych do badań branż przemysłu spożywczego. W opracowaniu wykorzystano bogaty materiał empiryczny, pochodzący zarówno z badań własnych, jak i źródeł wtórnych
Contributors
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jesm54@wp.pl
References
  • GPW. Retrieved from: http://www.gpw.pl/.
  • Kraciuk, J. (2008). Koncentracja produkcji w polskim przemyśle spożywczym. Concentration of production in the Polish food industry. Retrieved from: www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2008_T5(20)_s33.pdf
  • KRS. Retrieved from: http://www.infoveriti.pl/.
  • Mruk, H. (Ed.). (2003). Analiza rynku. Warszawa: PWE.
  • Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Międzynarodowy handel rolny. Teorie konkurencyjność scenariusze rozwoju. Warszawa: PWE.
  • Szwacka-Mokrzycka, J. (2013). Tendencje rozwojowe popytu i podaży żywności w Polsce. Warszawa: Wyd. SGGW.
  • Urban, R., Mroczek, R. (2011). Postępy integracji europejskiej w sektorze żywnościowym. Warszawa: IERiGŻ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2901c7fd-398e-4a7a-ae3d-2289c69b20a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.