PL EN


2015 | 45(7)Turystyka II | 67-83
Article title

Miejsce regionalnych browarów w kształtowaniu produktu turystycznego w dobie globalizacji rynku kulinarnego

Authors
Content
Title variants
EN
Place of Regional Breweries in Shaping the Tourist Product in the Period of Culinary Market Globalisation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest analiza miejsca regionalnych browarów w kształtowaniu produktu turystycznego w dobie globalizacji rynku kulinarnego i przenikania różnych produktów na rynki mię-dzynarodowe, podczas gdy swoistą atrakcją są produkty i wyroby regionalne. Do takich wyrobów należą różne gatunki piwa wytwarzane w browarach regionalnych. W opracowaniu zaprezentowano specyfikę browarów regionalnych, a także ich rozwój na terenie Polski. Artykuł zawiera omówienie wyników badań własnych. Badanie składało się z dwóch części. Pierwsza z nich przeprowadzona była w formie ankiety wewnątrz samego browaru, wśród kierownictwa i pracowników hal produkcyjnych. Pytania nawiązywały do roli browaru w turystyce. Drugą cześć badania stanowił wywiad środowiskowy wśród mieszkańców miast i okolic, w których znajduje się dany browar. Przeprowadzony został na blisko 100 osobach. Służył uzupełnieniu odpowiedzi uzyskanych w ankietach oraz nakreśleniu wizerunku browaru z perspektywy osób trzecich, samych mieszkańców oraz korzyści czerpanych z istnienia browaru. Jak wynika z badań, w najbliższej przyszłości browary regionalne będą rosły w siłę na mapie turystycznej i coraz odważniej będą promować unikatowość produktów i długoletnią tradycję.
EN
An aim of the study is to analyse the place of regional breweries in shaping the tourist product in the epoch of the culinary market globalisation and diffusion of various products to international markets, whereas a peculiar attraction is regional products and goods. Such products are various sorts of beer produced in regional breweries. In his study, the author presented the specificity of regional breweries as well as their development across Poland. The article includes discussion of author’s own research findings. The research consisted of two parts. The first of them was carried out in the form of poll within the very brewery, among the management and workers of the production halls. The questions referred to the role of the brewery in tourism. The second part of the research was the community interview among inhabitants of towns and environs where a given brewery is located. The research was conducted on almost 100 individuals. It served as supplementation of the responses received in questionnaires as well as drawing an image of the brewery from the perspective of third parties, the very inhabitants, and the benefits derived from the brewery’s existence. As the research shows, in the nearest future, regional breweries will be on the rise in the tourist map and will more and more courageously promote the uniqueness of products and the long-standing tradition.
Year
Pages
67-83
Physical description
References
  • Cohen E., Avieli N. (2004), Food in tourism. Attraction and impediment, “Annals of Tourism Research”, No. 31(4).
  • Gaworecki W.W. (2000), Turystyka, PWE, Warszawa.
  • Gołębiewski G. (1999), Atrakcyjność regionów turystycznych dla inwestorów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Kopyra T. (2010), Święto piwa we Wrocławiu, „Piwowar”, Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych.
  • Long L.M. (2004), Culinary Tourism, University Press of Kentucky, Lexington.
  • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
  • Nield K., Kozak M., Legrys G. (2000), The role of food service in tourist satisfaction, “Hospitality Management”, No. 19.
  • Pawlicki A. (2008), Promocja produktu turystycznego, Difin, Warszawa.
  • Polski przemysł piwny – Małe piwo się pieni(2015), http://www.polityka.pl/rynek/gospodarka/1519168,1,polski-przemysl-piwny.read [dostęp: wrzesień 2015].
  • http://www.ocen-piwo.pl/Gatunki_piwo.html [dostęp: wrzesień 2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2904ca43-444c-4fb9-a6cd-b87419e5d779
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.