PL EN


2013 | 56 | 2-3(222-223) | 91–107
Article title

Dlaczego kochamy kicz? Teorie kulturowe i ewolucjonistyczne

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest krytyczna analiza dwóch paradygmatów, w obrębie których prowadzona jest analiza zjawiska kiczu. Tradycyjne podejście, które określam mianem „kulturowego”, wywodzi się z prac Abrahama Molesa, Hermanna Brocha i innych myślicieli, lecz w naukach społecznych jego właściwego sformułowania dokonał Pierre Bourdieu. Paradygmat ten zakłada, że ludzkie gusta są zróżnicowane klasowo, a wpływ na upodobanie do kiczu mają takie czynniki, jak poziom dochodu, wykształcenia czy wielkość miejscowości, z której ktoś pochodzi. Od początku lat 90. XX wieku dużą popularność zdobywa jednak paradygmat oparty na Darwinowskiej teorii ewolucji. Badacze, m.in. Denis Dutton i Nancy Aiken, zwracają uwagę, że ewolucja wykształciła pewne adaptacje estetyczne, które predysponują ludzi do cenienia przedmiotów kiczowatych. Zawarte w artykule rozważania teoretyczne uzupełnione zostały przykładami fotograficznymi.
EN
The main aim of this paper is a critical analysis of the two paradigms within which, the analysis of the phenomenon of kitsch is carried on. The traditional approach, which I refer to as “cultural”, stems from the works of Abraham Moles, Hermann Broch and others, but it was Pierre Bourdieu who proposed its proper formulation in the social sciences. This paradigm assumes that human tastes are diversified, because of a social class and factors such as level of income, education, or the size of the place of residence have an impact on the taste for kitsch. Since the early 1990s, however, a paradigm based on the Darwinian idea of evolution becomes more and more popular. Researchers such as Denis Dutton and Nancy Aiken pointed out that evolution has developed some aesthetic adaptations that predispose people to be strongly appealed to kitschy items. Theoretical considerations presented here are supplemented with photos.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-290dc275-ba87-45f2-8f71-f2bb3bcfe6fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.