PL EN


2014 | 62 | 10: Glottodydaktyka | 083-099
Article title

Język polski – glottodydaktyczny punkt widzenia

Title variants
EN
Polish Language in the Context of Foreign Language Education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pierwszej części artykułu autor przedstawia problemy z gramatycznym opisem języka polskiego, przyjęciem koncepcji nauczania gramatyki języka polskiego i opisem błędów popełnianych przez uczących się języka polskiego jako obcego. W drugiej części analizuje błędy (ustne) popełniane przez uczących się języka polskiego na Ukrainie. Dokonuje klasyfikacji błędów oraz stawia wnioski dotyczące wykorzystania badań nad błędami do praktycznych rozwiązań dydaktycznych.
EN
In the first part of the article the author presents the problems related to the grammatical description of the Polish language, adoption of the concept of Polish grammar teaching and description of the mistakes made by those learning Polish as a foreign language. The second part of the article is an analysis of the oral mistakes made by the students of the Polish language in the Ukraine. The author classifies the mistakes and suggests how the research on the mistakes can be used in the foreign language education
References
 • Dąbrowska A., Dobesz U., Pasieka M.: Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie, Warszawa 2010.
 • Dąbrowska A., Pasieka M.: Nowa typologia błędów popełnianych przez cudzoziemców w języku polskim, w: Błąd językowy w perspektywie komunikacyjnej, red. M. Kita, M. Czempka-Wewióra, M. Ślawska, Katowice 2008, s. 73-102.
 • Fellerer J.: Kilka uwag o płaskiej koncepcji gramatyki języka polskiego jako obcego, w: W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, red. W. T. Miodunka, A. Seretny, Kraków 2008, s. 91-101.
 • Foland-Kugler M.: Uczymy polskiego na Wschodzie, Warszawa 2001.
 • Kaleta Z.: Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków 1995.
 • Kowalewski J.: Jak uczyć języka polskiego i kultury polskiej na Ukrainie, Kraków 2013.
 • Krawczuk A.: Błędy gramatyczne studentów polonistyki lwowskiej spowodowane polsko-ukraińską interferencją, „Postscriptum” 2006, nr 2 (52), s. 137-153.
 • Krawczuk A.: Nauczanie Ukraińców polskiej etykiety językowej (zwracanie się do adresata), w: W poszukiwaniu…, s. 301-311.
 • Krawczuk A.: Trudne miejsca w gramatyce polskiej dla Ukraińców (w związku z przygotowywaniem podręcznika Polska fleksja z ćwiczeniami dla Ukraińców), w: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, red. P. Garncarek, Warszawa 2005, s. 491-497.
 • Krawczuk A.: Zwracanie się do adresata w polszczyźnie osób polskiego pochodzenia na Ukrainie, w: Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, red. G. Filip, J. Pasterska, M. Patro-Kucab, Rzeszów 2013, s. 382-394.
 • Kuc M.: Projekt „innej” gramatyki funkcjonalnej języka polskiego. Językowe środki wyrażania cechy obiektu, w: W poszukiwaniu…, s. 103-110.
 • Miodunka W.: Zmiany w metodach nauczania języka polskiego jako obcego w latach 1978 -1987, w: O język i kulturę polską w środowiskach polonijnych. Materiały z II Konferencji Okrągłego Stołu, Łańcut, 26-28 lipca 1986 r., red. R. Kantor, J. Rokicki, Warszawa 1990, s. 127-136.
 • Nagórko A.: Gramatyka polska – jaka i dla kogo?, w: Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Polonistyki Zagranicznej Poznań, 8-11 czerwca 2006 roku, red. M. Czermińska, K. Meller, P. Fliciński, Poznań 2007, s. 75-87.
 • Nagórko A.: Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa 2012.
 • Oberlan E.: Aspekt czasownika w nauczaniu początkujących, w: Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji stowarzyszenia „Bristol”, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2004, s. 191-201.
 • Pastuch M.: Formacja słowotwórcza jako leksem. O nauczaniu słowotwórstwa polskiego, w: Wrocławska dyskusja…, s. 185-189.
 • Stefańczyk W.: Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika. Próba synchronicznej analizy morfologicznej, Kraków 2007.
 • Stefańczyk W.: Neutralizacja opozycji rodzaju gramatycznego polskiego rzeczownika w liczbie mnogiej na przykładzie dopełniacza, w: W poszukiwaniu…, s. 111-116.
 • Szober S.: Gramatyka języka polskiego, wyd. 6., Warszawa 1963.
 • Włodarczyk H.: Lingwistyka na polonistyce krajowej i zagranicznej w dobie filozofii informatyczno-logicznej, w: Polonistyka bez granic, red. R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz, t. II, Kraków 2011, s. 13-29.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-291049e0-1e24-4e2e-a2a7-8f382f03e8ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.