PL EN


2014 | 1 | 511-526
Article title

Bibliografia wybranych prac Profesora Franciszka Apanowicza

Authors
Title variants
EN
A bibliography of selected works of Prof. Franciszek Apanowicz
RU
Библиография избранных трудов Профессора Францишка Апановича
Languages of publication
PL RU
Abstracts
PL
Bibliografia stanowi wykaz dorobku naukowego literaturoznawczego, przekładowego i literackiego (twórczość własna) Franciszka Apanowicza. Zebrano 194 pozycje w układzie rzeczowym.
Year
Issue
1
Pages
511-526
Physical description
Dates
online
2015-02-12
References
 • Franciszek Apanowicz. Zagadnienia poetyki „powieści-bajki” Michała Priszwina. Polska Akademia Nauk. Komitet Słowianoznawstwa. Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk — Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich — Wydawnictwo Naukowe PAN, 1988, ss. 108. ISBN 83-04-02734-8.
 • Franciszek Apanowicz. „Nowa proza” Warłama Szałamowa. Problemy wypowiedzi artystycznej. Rozprawy i Monografie. Uniwersytet Gdański. Nr 227. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1996, ss. 198. ISBN 83-7017-683-6.
 • Franciszek Apanowicz. „Nowa proza” Warłama Szałamowa. Problemy wypowiedzi artystycznej. Rozprawy i Monografie. Uniwersytet Gdański. Nr 227. Dodruk. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1998, ss. 198. ISBN 83-7017-683-6.
 • Franciszek Apanowicz, Bogdan Nesterowicz. Polsko-rosyjski słownik wyrazów obcych (= Польско-русский словарь иностранных слов). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, ss. XXVII, [1], 328. ISBN 83-7326-234-2.
 • Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku (= Русская литература конца XIX — начала ХХ веков). Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej na Uniwersytecie Gdańskim. Red. Franciszek Apanowicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2001, ss. 254. ISBN 83-7326-039-0.
 • История в зеркале литературы и литературоведения. Сборник докладов Международной научной конференции, август 2001, г. Гданьск. Отв. ред. сост. Лола Звонарёва, Франтишек Апанович. Орг. Российский центр науки и культуры в Варшаве. Российский центр науки и культуры в Гданьске. Институт славянской филологии Гданьского университета. Гданьск — Варшава: Грант, 2002, ss. 440. ISBN 83-910391-3-7.
 • Okno na Europę. Zagadnienia kulturowej tożsamości Petersburga i jego rola w historii powszechnej (= Окно в Европу. Культурный облик Петербурга и его роль в мировой истории). Materiały międzynarodowej konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim, 5–6 czerwca 2003 roku. Red. Franciszek Apanowicz, Zbigniew Opacki. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, ss. 336. ISBN 83-7326-379-9.
 • Wokół wizji i fascynacji Srebrnego Wieku. Red. Franciszek Apanowicz, Monika Rzeczycka, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, ss. 249. ISBN 978-83-7326-557-8.
 • Franciszek Apanowicz. Z problematyki filozoficznej twórczości Michała Priszwina lat 1918 – 1941. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Filologia Rosyjska. Uniwersytet Gdański” 1975, nr 5. Gdańsk, s. 3–21.
 • Franciszek Apanowicz. Uwagi o zasadach funkcjonowania schematu fabularnego bajki magicznej w „Łańcuchu Kościeja” Michała Priszwina. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Filologia Rosyjska. Uniwersytet Gdański” 1977, nr 7. Gdańsk, s. 5–17.
 • Franciszek Apanowicz. „Nauka czytania” według Priszwina. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Filologia Rosyjska. Uniwersytet Gdański” 1981, nr 10. Gdańsk, s. 5–9.
 • Franciszek Apanowicz. Wokół struktury czasu i przestrzeni w „Łańcuchu Kościeja” Michała Priszwina. [W:] Teoria literatury. Red. Janina Sałajczykowa. Seria Skrypty Uczelniane. Uniwersytet Gdański. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1983, s. 93–115.
 • Franciszek Apanowicz. Portret bohatera a model człowieka w prozie fabularnej Michała Priszwina okresu porewolucyjnego. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Filologia Rosyjska. Uniwersytet Gdański” 1984, nr 12. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, s. 5–21.
 • Franciszek Apanowicz. Proza eksperymentalna Michała Priszwina w oczach badaczy jego twórczości. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Filologia Rosyjska. Uniwersytet Gdański” 1986, nr 15. Gdańsk, s. 111–127.
 • Franciszek Apanowicz. Gry narracyjne Michała Priszwina. O strukturze wypowiedzi w „powieściach-bajkach”. „Slavia Orientalis” 1989, nr 1–2, s. 53–76. ISSN 0037-6744.
 • Франтишек Апанович. Перечитывая заново. [W:] Всесоюзный Лермонтовский праздник поэзии. Специальный номер. Пятигорск: «Кавказская здравница», 1989, s. 9–10.
 • Franciszek Apanowicz. Wyjątek w powszechnie obowiązującej regule. Próba interpretacji semantycznej „Korzenia życia” Michała Priszwina. [W:] Analizy i interpretacje. Skrypt do ćwiczeń ze wstępu do literaturoznawstwa i historii literatury rosyjskiej. Red. Janina Sałajczyk. Seria Skrypty Uczelniane. Uniwersytet Gdański. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1989, s. 92–113. ISBN 83-7017-352-7.
 • Franciszek Apanowicz. Człowiek i przyroda w prozie Michała Priszwina — szkic zagadnienia. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Rosyjska” 1991, nr 13. Seria Studia Filologiczne. Nr 33. Wyższa Szkoła Nauczycielska w Bydgoszczy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, s. 77–114. ISSN 0239-5029.
 • Franciszek Apanowicz. Uwagi o fenomenologii przemocy w prozie Warłama Szałamowa. [W:] Literatura i słowo wczoraj i dziś. Piśmiennictwo rosyjskie a państwo totalitarne. Materiały z konferencji naukowych (10–11 czerwca, 17 grudnia 1992 r.). Red. Antoni Semczuk, Wanda Zmarzer. Instytut Rusycystyki. Warszawa: Studio AWP, 1993, s. 188–193.
 • Franciszek Apanowicz. Od baśni do utopii. Topos drogi w twórczości Michała Priszwina. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Rosyjska” 1994, nr 33. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 95–99. ISSN 1425-3410.
 • Franciszek Apanowicz. W poszukiwaniu prawdy artystycznej. Wizja literatury Warłama Szałamowa. [W:] Pejzaż od nowa malowany. Szkice o literaturze rosyjskiej XX wieku. Red. Janina Sałajczykowa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1994, s. 85–119. ISBN 83-7017-540-6.
 • Franciszek Apanowicz. Warłama Szałamowa reportaż ze świata umarłych. [W:] Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich. Red. Piotr Fast, Lucyna Rożek. Katowice: Śląsk, 1994, s. 133–152. ISBN 83-85831-38-X.
 • Franciszek Apanowicz. Klęska wartości. Uwagi o Władzy i Sile u Warłama Szałamowa. „Studia Litteraria Polono-Slavica” 1996, nr 2. Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki. Red. nacz. Andrzej Drawicz. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1996, s. 59–69. ISSN 1231-8922.
 • Franciszek Apanowicz. „Ma voix aigre et fausse...”.„Sherry brandy” Warłama Szałamowa — tekst, metatekst, intertekstualność. [W:] Pisarze nowi, zapomniani, odkrywani na nowo. Red. Piotr Fast, Anna Skotnicka-Maj. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nr 1613. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996, s. 107–115. ISBN 83-226-0726-1.
 • Franciszek Apanowicz. „Opowiadania kołymskie” Warłama Szałamowa. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 1996, nr 4, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, s. 8–10. ISSN 0860-8091.
 • Franciszek Apanowicz. Wielki gniew — biografia Warłama Szałamowa w perspektywie autorskiego mitu kreowanego. [W:] W kręgu literatury rosyjskiej I. Red. Elżbieta Biernat. Seria Rozprawy i Monografie. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1996, s. 176–208. ISBN 83-7017-674-7.
 • Францишек Апанович. Филиппика против Силы. Об одной философской проблеме в прозе Варлама Шаламова. [W:] Шаламовский сборник. Bып. 2. Cост. Валерий Васильевич Есипов. Вологда: Грифон, 1997, s. 157–171.
 • Францишек Апанович. О семантических функциях интертекстуальных связей в «Колымских рассказах» Варлама Шаламова. [W:] IV Международные Шаламовские чтения. Москва, 18–19 июня 1997 г. Тезисы докладов и сообщений. Ред. А. Кичатова. Москва: Республика, 1997, s. 40–52. ISBN 5-250-02659-1.
 • Францишек Апанович. «Игра с жанром» в творчестве Михаила Пришвина. [W:] Михаил Пришвин и русская культура ХХ века. Сборник статей. Ред. Наталья Петровна Дворцовa, Л. А. Рязановa. Тюмень: Bектор Бук, 1998, s. 99–113.
 • Францишек Апанович. Интертекстуальный диалог как структурообразующий фактор в «Колымских рассказах» Варлама Шаламова. [W:] Взаимодействие литератур в литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики. Материалы Международной научной конференции. B двух частях. Ред. Татьяна Евгеньевна Автухович. Гродно: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 1998. Ч. 2, s. 369–377.
 • Францишек Апанович. Проклятый вопрос Росии «народ — интеллигенция — революция» в дневниках Михаила Пришвина. [W:] Материалы международной научной конференции «М.М. Пришвин и русская культура». Ред. Наталья Петровна Дворцовa, Л. А. Рязановa. Елец: Елецкий государственный педагогический институт, 1998, s. 3–5.
 • Францишек Апанович. Образ Троицы в «Колымских рассказах» Варлама Шаламова. [W:] W kręgu literatury rosyjskiej. 2. Red. Tadeusz Bogdanowicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 131–148. ISBN 83-7017-889-8.
 • Franciszek Apanowicz. Между автобиографией и сказкой, О жанровой специфике «Кащеевой цепи» Михаила Пришвина. „Przegląd Rusycystyczny” 2000, nr 4 (92), s. 24– 6. ISSN 0137-298X.
 • Franciszek Apanowicz. Okruchy zwierciadła na gościńcach i bezdrożach Rosji. Uwagi o prozie Michaiła Wellera. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 2000, nr 4, Gdańsk — Słupsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, s. 9–10. ISSN 0860-8091.
 • Францишек Апанович. Раскрепощение сознания, или «Русские мифы» Юрия Дружникова. [W:] Феномен Юрия Дружникова. Россия и Польша на пороге XXI века. Отв. ред. Лола У. Звонарёва. Варшава — Москва — Рязань: Пресса, 2000, s. 122–141. ISBN 5-86122-022-0.
 • Францишек Апанович. Эволюция вспять. Oт человека к обезьяне. Образы революции и народа в творчестве И. Бунина и М. Пришвина первых десятилетий ХХ в. „Alma Mater. Вестник высшей школы” 2001, nr 1. Москва, s. 33–37.
 • Францишек Апанович. «Ярость гориллы». Народ и революция в творчестве Ивана Бунина и Михаила Пришвина десятых — начала двадцатых годов. [W:] Наследие И.А. Бунина в контексте русской культуры. Материалы международной научной конференции, посвященной 130-летию со дня рождения писателя. (Воронеж — Елец, 26–30 сентября 2000 года). Ред. Анжелика Александровна Дякина. Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2001, s. 10–24. ISBN 978-5-900130-89-4.
 • Францишек Апанович. Между Китеж-градом и «словом правды» России. Заметки о духовных поисках Михаила Пришвина. [W:] Гуманизм и духовность в образовании. Научные труды Второй международной научной конференции. Ред. Василий Васильевич Рыжов. Нижний Новгород: Нижегородский государственный лингвистический имени Н.А. Добролюбова, 2000, s. 225–231. ISBN 5-85839-090-0.
 • Францишек Апанович. Метаморфозы или метастазы. Роман в творчестве М. Пришвина и В. Шаламова. [W:] Кризис или метаморфозы. Судьба романа на рубеже эпох. На материале романа Юрия Дружникова «Ангелы на кончике иглы» и других произведений современной литературы. Сборник статей. Отв. научн. ред. Лола У. Звонарёва, Веслава Ольбрых. Варшава: Slavica Orientalia — Москва: Интерконтакт-фонд, 2001, s. 37–52. ISBN 83-910391-1-0.
 • Franciszek Apanowicz. От кащеевой цепи к корню жизни. „Slavia Orientalis” 2001, L, nr 4, s. 415–439. ISSN 0037-6744.
 • Franciszek Apanowicz. Skąd się wzięły ślady kopyt. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 2001, nr 2 (60), Gdańsk — Słupsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, s. 6–9. ISSN 0860-8091.
 • Franciszek Apanowicz. Dokąd prowadzą ślady kopyt (o polskich przekładach pewnego wiersza Osipa Mandelsztama). [W:] Przekład w historii literatury. Red. Piotr Fast, Katarzyna Żemła. Seria Studia o Przekładzie. Nr 12. Katowice: Śląsk, 2002, s. 73–86. ISBN
 • 83-7164-306-3.
 • Францишек Апанович. Между Европой и «страной непуганых птиц». [W:] Михаил Пришвин. Актуальные вопросы изучения творческого наследия. Материалы научной конференции, посвященной 129-летию со дня рождения писателя. Вып. 1. Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Елец, 2002, s. 3–21. ISBN 5-94809-043-4, 9785948090436.
 • Franciszek Apanowicz. Проверка лагерем. Варлам Шаламов о русском национальном менталитете. „Przegląd Rusycystyczny” 2002, nr 4 (100), s. 31–47. ISSN 0137-298X.
 • Franciszek Apanowicz. Слово в интертекстуальном диалоге — и перевод. О переводе одного слова в рассказе Г. Херлинга-Грудзинского «Клеймо». [W:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Zbiór referatów wygłoszonych przez polskich i zagranicznych językoznawców podczas międzynarodowej konferencji „Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza”, która odbyła się w dniach 19 i 20 października 2000 roku. Red. Alicja Pstyga, Krystyna Szcześniak. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2002, s. 276–284. ISBN 83-7326-040-4.
 • Францишек Апанович. Сошествие в ад. Образ Троицы в «Колымских рассказах». [W:] Шаламовский сборник. Pед. Валерий Васильевич Есипов. Bып. 3. Вологда: Грифон, 2002, s. 129–143. ISBN 5-87913-031-2.
 • Францишек Апанович. Виза из позавчера в сегодня. Россия в произведениях Юрия Дружникова о Пушкине и в судьбе автора. [W:] История в зеркале литературы и литературоведения. Сборник докладов Международной научной конференции, август 2001, г. Гданьск. Отв. ред. сост. Лола Звонарёва, Франтишек Апанович. Орг. Российский центр науки и культуры в Варшаве. Российский центр науки и культуры в Гданьске. Институт славянской филологии Гданьского университета. Гданьск — Варшава: Грант, 2002, s. 210–227. ISBN 83-910391-3-7.
 • Францишек Апанович. И. Бунин в Польше. История восприятия. „Филологические записки. Вестник литературоведения и языкознания” 2003. Bып. 20. Воронеж, s. 62–74. ISBN 5-86211-042-9.
 • Францишек Апанович. Между небом и землей. Библейские мотивы в поэзии Н.С. Гумилева. [W:] Jewish-Polish and Jewish-Russian Contacts. Ed. by Wolf Moskovich and Irena Fijałkowska-Janiak. The Hebrew University of Jerusalem. Center or Languages and Literatures, Gdańsk University. Institute of Slavic Philology. Series Jews and Slavs. Vol. 11. Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem — Gdańsk: Gdańsk University, 2003, s. 218–238. ISBN 965-834-152-3.
 • Franciszek Apanowicz. Между прорубленным окном и захлопнутой дверью. Проблема России и Европы в русской мысли XIX столетия. [W:] W kręgu literatury rosyjskiej. 3. Red. Elżbieta Biernat. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003, s. 25–42. ISBN 83-7326-113-3.
 • Францишек Апанович. На скрещении культур. Заметки об африканской теме в лирике Николая Гумилева. [W:] Серебряный век. Диалог культур. Сборник научных статей по материалам Международной научной конференции, посвященной памяти професоора С.П. Ильева. Отв. ред. Нина Михайловна Раковская. Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова. Филологический факультет. Кафедра мировой литературы. Одесса: Аспропринт, 2003, s. 259–268.
 • Franciszek Apanowicz. Народная жертва. Образ революции в повести М. Пришвина «Мирская чаша». [W:] Literatura rosyjska na rozdrożach dwudziestego wieku. Materiały Międzynarodowych Konferencji Naukowych, 26–27 października 2000 r. i 25–26 października 2001 r. Red. Wiktor Skrunda. Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Seria Studia Rossica. Nr 12. Warszawa: Wydawnictwo „Studia Rossica”, 2003, s. 31–42. ISBN 83-917819-0-9.
 • Franciszek Apanowicz. Структура слова и художественная семантика в ранней лирике Константина Дмитриевича Бальмонта. [W:] Wokół struktury słowa. Red. Alicja Pstyga. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003, s. 139–152. ISBN 83-7326-166-4.
 • Францишек Апанович. Эволюция образа Всечеловека в творчестве Михаила Пришвина. [W:] Философия космизма и русская культура. Mатериалы международной научной конференции «Космизм и русская литература. К 100-летию со дня смерти Николая Федорова» (23–25 октября 2003 г.). Pед. Корнелия Ичин. Белград: Издательство филологического факультета, 2004, s. 251–262. ISBN 86-80267-72-4.
 • Franciszek Apanowicz. Język więźniów Gułagu i jego funkcje w prozie łagrowej Aleksandra Sołżenicyna i jej polskich przekładach. [W:] Socjologiczne aspekty przekładu. Red. Piotr Fast. seria Studia o Przekładzie. Nr 16. Katowice — Warszawa: Śląsk, 2004, s. 77–91. ISBN 83-7164-418-3.
 • Францишек Апанович Парадокс созидания — разрушения. О романе «Котлован» Андрея Платонова. [W:] Десять лучших русских романов ХХ века. Pед. Лола У. Звонарёва. Москва: Луч, 2004, s. 38–66. ISBN: 5-88915-005-7.
 • Францишек Апанович. Параметры современного города в ранней лирике Владимира Маяковского. „Rossica Olomucensia” 2004, XLII, 1 část. Ročenka katedry slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 215–221. ISBN 80-244-0830-9.
 • Franciszek Apanowicz. Sztuka chodzenia po linie. Przypadek Nikołaja Erdmana. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 2004, nr 3–4, Gdańsk — Słupsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, s. 12–14. ISSN 0860-8091.
 • Franciszek Apanowicz. Путешествие к истокам культуры. Заметки об особенностях построения хронотопа в путевых поэмах Ивана Бунина «Тень птицы». „Przegląd Rusycystyczny” 2005, nr 1, s. 21–32. ISSN 0137-298X.
 • Францишек Апанович. Виза для Пушкина. Отечество в трилогии Юрия Дружникова «Узник России» и в судьбе автора. [W:] Зоя Борисовна Михайлова. Юрий Дружников. Творчество, биография, судьба. Библиографический указатель. Дружников в интерпретации литературной критики. Ульяновск: Печатный двор, 2005, s. 349–368. ISBN 5-7572-0147-9.
 • Franciszek Apanowicz. Петербург, «осударева дорога» и планетный путь Всечеловека в художественном видении мира Михаила Пришвина. [W:] Okno na Europę. Zagadnienia kulturowej tożsamości Petersburga i jego rola w historii powszechnej (= Окно в Европу. Культурный облик Петербурга и его роль в мировой истории). Materiały międzynarodowej konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim, 5–6 czerwca 2003 roku. Red. Franciszek Apanowicz, Zbigniew Opacki. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, s. 301– 311. ISBN 83-7326-379-9.
 • Францишек Апанович. Свидетельство даурской лиственницы. О некоторых аспектах образа России в творчестве Варлама Шаламова. [W:] Образы России в отечественной и мировой словесности, истории, культуре. Материалы Международной научной конференции. Редкол. Л.Г. Дорофеева, Н.П. Жилина, Б.Н. Тарасов и др. Калининград: Издательство Российского государственного университета им. Иммануила Канта, 2006, s. 117–133. ISBN 978-5-88874-790-2.
 • Францишек Апанович. «Внутренняя связь явлений» в поэтической картине мира Осипа Мандельштама. „Rossica Olomucensia” 2006, XLIV, 2 část, Ročenka katedry slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 347–352. ISBN 0139-9268.
 • Franciszek Apanowicz. Карта России и проблема самосознания русских. К вопросу о символической географии. [W:] Polacy — Rosjanie. Wzajemne relacje (= Поляки — русские. Взаимоотношения). Materiały z debaty 18 października 2006. Oprac. red. Aleksandra Kminikowska, Elżbieta Pękała. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2007, s. 205–216. ISBN 978-83-919189-8-2.
 • Franciszek Apanowicz. Литература после конца лагерей по Варламу Шаламову. [W:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 7. Cz. 1. Zespół red. Miłosz Bukwalt, Tadeusz Klimowicz, Manuela Maciołek, Agnieszka Matusiak, Sylwia Wójtowicz. Acta Universitatis Wratislaviensis. No 2970. Seria Slavica Wratislaviensia. Nr 143. Wrocław: wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, s. 243–251. ISBN 978-83-229-2875-2.
 • Franciszek Apanowicz. Mapa Rosji a problem samoświadomości Rosjan. Z zagadnień geografii symbolicznej. [W:] Polacy — Rosjanie. Wzajemne relacje (= Поляки — русские. Взаимоотношения). Materiały z debaty 18 października 2006. Oprac. red. Aleksandra Kminikowska, Elżbieta Pękała. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2007, s. 27–37. ISBN 978-83-919189-8-2.
 • Францишек Апанович. На низшей ступени унижения. Образ женщины в творчестве В. Т. Шаламов. [W:] К столетию со дня рождения Варлама Шаламова. Материалы конференции, посвященной столетию со дня рождения Варлама Шаламова. Конс. В.Т. Шаламов. Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения В. Т. Шаламова (18–19 июня 2007 года). Ред. Ирина Павловна Сиротинская. Москва: Типография «DerDeeDas Group», 2007, s. 33–39. ISBN 5-87579-104-7.
 • Францишек Апанович. Образы естественного откровения Бога в лирике Ивана Бунина. [W:] Духовные начала русского искусства и образования. Материалы VII Международной научной конференции «Духовные начала русского искусства и образования» («Никитские чтения»), Великий Новгород, 9–14 мая 2007 года. Посвящается 950-летию Остромирова Евангелия. Ред. Александр Васильевич Моторин. Федеральное агентство по образованию. Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого. Международная академия наук педагогического образования. Новгородская епархия Русской Православной Церкви. Великий Новгород: Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого, 2007, s. 302–310. ISBN 978-5-89896-333-0.
 • Францишек Апанович. Путь к свету. O духовных поисках в «Тени птицы» И.А. Бунина. [W:] Феномен русской духовности. Cловесность, история, культура. Mатериалы международной научной конференции, Калининград, октябрь 2006 г. Ред. Людмила Григорьевна Дорофеева. Калининград, Издательство Российского государственного университета им. Иммануила Канта, 2007, s. 102–112. ISBN 978-5-88874-801-5.
 • Францишек Апанович. Следы жизни в прахе веков. О своеобразии художественного мира в лирике И.А. Бунина. [W:] Серебряный век. Диалог культур. Сборник научных трудов. Статьи по материалам Международной научной конференции, посвященной памяти проф. С.П. Ильева, 26–27 октября 2006 г. Pед. Нина Михайловна Раковская. Одесский национальный универистет им. И.И. Мечникова. Одесса: Астропринт, 2007, s. 347–358. ISBN 978-966-318-762-4.
 • Franciszek Apanowicz. Заметки о символике пространства в повести Андрея Платонова «Котлован». [W:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku. Red. Andrzej Ksenicz, Bazyli Tichoniuk. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, s. 95–102. ISBN 978-83-7481-99-9.
 • Franciszek Apanowicz. Замечания об образе автора в письмах Варлама Шаламова Борису Пастернаку. [W:] Dzienniki, notatniki, listy pisarzy rosyjskich. Red. naukowa Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Ludmiła Łucewicz. Materiały z drugiej konferencji z cyklu „Ego-dokument i literatura”, kwiecień 2007. Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Seria „Studia Rossica” XIX, Warszawa: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, s. 375–384. ISSN 0239-3506.
 • Franciszek Apanowicz. Ład i chaos. Próba lektury wiersza Anny Achmatowej. [W:] Wokół wizji i fascynacji Srebrnego Wieku. Red. Franciszek Apanowicz, Monika Rzeczycka, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s. 222–236. ISBN 978-83-7326-557-8.
 • Franciszek Apanowicz. Między grą a tajemnicą (Próba interpretacji polskich przekładów wiersza Wielimira Chlebnikowa. [W:] Sztuka przekładu — interpretacje. Red. Piotr Fast, Alina Świeściak, przy współpracy Agaty Olszty. Seria Studia o Przekładzie. Nr 26. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” — Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2009, s. 71–83. ISBN 978-83-7164-606-5.
 • Францишек Апанович. Прибранный рай. Поэзия Н.С. Гумилева. „Вышгород. Литературно-художествественный общественно-публицистический журнал” 2009, № 1–2, Таллинн. Эстония, s. 196–206.
 • Францишек Апанович. Черты петербургского мифа в прозе Михаила Пришвина. [W:] Балтийский регион. Миф в языке и культуре. Mатериалы международной научной конференции, 8 октября 2010 г., Гданьск. Pед. Геннадий Иванович Берестнев. Калининград: Издательство Российского государственного университета им. Иммануила Канта, 2010, s. 167–177. ISBN 978-5-9971-0135-0.
 • Franciszek Apanowicz. Между авангардом и постмодернизмом. Заметки о творчестве Всеволода Некрасова. [W:] Pochwała różnorodności. Red. Halina Waszkielewicz. Seria Rosja — myśl, słowo, obraz. T. XVI. Kraków: Wydawnictwo Collegium Collumbinum, 2010, s. 25–36. ISBN 978-83-7624-017-6.
 • Franciszek Apanowicz. Przestrzeń Rosji w przestrzeni poetyckiej Josifa Brodskiego i Jurija Kuzniecowa. [W:] Mistrzowi i Przyjacielowi. Pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego. Red. Anna Paszkiewicz, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Wiesława Zybura. Uniwersytet Wrocławski. Instytut Filologii Słowiańskiej. Wrocław: Wydawnictwo GAJT, 2010, s. 53–65. ISBN 978-83-88178-94-8.
 • Францишек Апанович. Точка и круг. Ипостаси образа Родины в лирике Юрия Кузнецова. „ЛитЭра. Литературный альманах” 2010, № 5: Поэзия, проза, публицистика. Симферополь Издательство «Доля», s. 488–498. ISBN 978-966-366-384-5.
 • Францишек Апанович. Заметки об образе библейского Адама в стихотворениях Николая Гумилева. „Записки филиала РГГУ в г. Великий Новгород”. Bыпуск 8: Историко-культурный и экономический потенциал России. Наследие и современность. Материалы международной научно-практической конференции. Филиал РГГУ в г. Великий Новгород. Великий Новгород: Tипография «Виконт», 2010, s. 196–201. ISBN 978-5-94914-039-0.
 • Францишек Апанович. Между свидетельством и искусством. «Воспоминания (о Колыме)» и «Колымские рассказы» Варлама Тихоновича Шаламова. „Муза. Между-народный литературный альманах”. Bыпуск 18. Москва: «Муза творчества», 2011, s. 389–410. ПИ № 77-7878.
 • Францишек Апанович. О некоторых особенностях образа России в стихотворениях Юрия Поликарповича Кузнецова. [W:] Юрий Кузнецов и Россия. Cост. Галина Николаевна Дубинина (Литинститут), Евгений В. Богачков (ИМЛИ). Москва: Издательство Литературного института им. А. М. Горького, 2011, s. 154–168. ISBN 5-70-0-0120-0.
 • Францишек Апанович. Образы пространства России в стихотворениях Иосифа Бродского. [W:] Историко-культурный и экономический потенциал России. Наследие и современность. Отв. ред. Е.М. Краснопевцев. Материалы Второй Международной конференции. Великий Новгород: Издательский Дом МПА, 2011, s. 131–142. ISBN 978-5-94914-039-0.
 • Franciszek Apanowicz. Rosja w pryzmacie poetyckim Jurija Kuzniecowa. [W:] Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim. Red. Dorota Paśko-Koneczniak. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012, s. 181–193. ISBN 978-83-231-2805-2.
 • Apanowicz Franciszek. Uwagi o motywie miasta w poezji Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 2012, nr 3 (121), Gdańsk — Słupsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, s. 10–12. ISSN 0860-8091.
 • Францишек Апанович. Система рассказчиков в „Колымских рассказах” Варлама Шаламова. [W:] Варлам Шаламов в контексте мировой литературы и советской истории. Сборник трудов международной научной конференции, Москва–Вологда, 16–19 июня 2011 года. Сост. и ред. Сергей Михайлович Соловьев. Москва: Литера, 2013, s. 228–236. ISBN 978-5-904729-73-8.
 • Franciszek Apanowicz. Pod prąd czy z prądem? Uwagi o życiu i twórczości Gleba Glinki. [W:] Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX i XXI wieku. Tom jubileuszowy dedykowany profesor Halinie Waszkielewicz. Red. Anna Skotnicka, Janusz Świeży. Seria Rosja — Myśl — Słowo — Obraz. T. XVII. Kraków: Scriptum, 2014, s. 307–323. ISBN 978-83-64028-47-2.
 • Franciszek Apanowicz. Между поэтикой и поэзией. Несколько замечаний о стихах Глеба Глинки. „Studia Rossica Gedanensia” 2014, nr 1. Uniwersytet Gdański. Wydział Filologiczny. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Gdańsk.
 • Franciszek Apanowicz. „Колымские рассказы” Варлама Шаламова как художественное целое. Этика смерти и воскрешения. [W:] Нормы человеческого общения. Тезисы докладов международной научной конференции (6–18 сентября 1997). Нижний Новгород 1997, s. 113–114. ISBN 5-88267-098-5.
 • Franciszek Apanowicz. Слово — диалог — перевод. [W:] Leksyka w komunikacji językowej. Materiały konferencji międzynarodowej (Gdańsk — Łączyno, wrzesień 1998). Red. Marcelina Grabska, Joanna Korzeniewska-Berczyńska. Uniwersytet Gdański. Instytut Filologii Słowiańskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1998, s. 15–16. ISBN
 • 83-86230-46-0.
 • Franciszek Apanowicz. Замечания об образе автора в письмах Варлама Шаламова. [W:] Dzienniki, notatniki, listy pisarzy rosyjskich (= Дневники, записные книжки, письма русских писателей). Druga konferencja z cyklu Ego-dokument i literatura. Tezy referatów. Red. Grzegorz Szymczak. Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa: Wydawnictwo „Studia Rossica” 2007, s. 87–88. ISBN 83-921254-7-9.
 • Franciszek Apanowicz. Память и художественная структура. «Воспоминания о Колыме» и «Колымские рассказы» Варлама Шаламова. [W:] Международная конференция «Маргиналии 2010. Границы культуры и текста». Каргополь (Архангельская область России), 25–27 сентября 2010 г. Тезисы докладов. Pед. Михаил Юрьевич Михеев, Александр Геннадьевич Кравецкий. Москва: Издательство Московского государственного университета, 2010, s. 11–13.
 • Franciszek Apanowicz. Между поэтикой и информацией. Заметки о документальном начале в стихах Петра Котова. [W:] Маргиналии — 2014. Границы культуры и текста. Елец (Липецкой области России), 5–7 сентября. Тезисы докладов. Москва: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Научно-исследовательский вычислительный центр, 2014, s. 11–12.
 • Franciszek Apanowicz. Dekada MAPRIAŁ w Gdańsku. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Filologia Rosyjska. Uniwersytet Gdański” 1976, nr 6, Gdańsk.
 • Franciszek Apanowicz. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Literatura rosyjska przełomu XIX–XX wieku”. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Filologia Rosyjska. Uniwersytet Gdański” 1980, nr 9, Gdańsk.
 • Franciszek Apanowicz. Rec.: Е.В. Волкова. Трагический парадокс Варлама Шаламова. Москва: Ресбублика, 1998. „Przegląd Rusycystyczny” 1999, nr 3–4 (87–88), s. 147–150. ISSN 0137-298X.
 • Franciszek Apanowicz. Rec.: Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре (Публикации и исследования). Bып. 2. Pед. сост. В.Г. Белоус. Санкт-Петербург: Глаголъ, 1998. „Przegląd Rusycystyczny” 2000, nr 1, s. 129–132. ISSN 0137-298X.
 • Franciszek Apanowicz. Rec.: Synteza myśli Bachtinowskiej (B. Żyłko. Michaił Bachtin. W kręgu filozofii języka i literatury. Rozprawy i Monografie. Uniwersytet Gdański, 197. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1994), „Przegląd Rusycystyczny” 2000, nr 1, s. 124–126. ISSN 0137-298X.
 • Franciszek Apanowicz. Rec.: А. Большакова. «Нация и менталитет. Феномен деревенской прозы ХХ века». Москва: Комитет по телекоммуникациям и спедствам массовой информации Правительства Москвы, 2000. „Przegląd Rusycystyczny” 2004, nr 1 (105), s. 119–122. ISSN 0137-298X.
 • Franciszek Apanowicz. Rec.: Лола Звонарёва. В поисках ключа к бессмертию. Статьи. Эссе. Рецензии. Рязань: Издательство «Старт» 2008. „Przegląd Rusycystyczny” 2010, nr 3 (131), s. 92–94. ISSN 0137-298X.
 • Franciszek Apanowicz. Rec.: Повтор в художественном тексте. Powtórzenie w tekście artystycznym. Red. Anna Majmieskułow, Beata Trojanowska. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012. „Slavia Orientalis” 2012, z. 4, s. 536–540. ISSN 0037-6744.
 • Adam Ciszek (pseudonim). Głos z otchłani. „Podpunkt. Gdańskie Zeszyty Literackie” 1989, Gdańsk; [s.n.], s. 76–78.
 • Францишек Апанович. Он видел Котлас и Воркуту. „Литературные вести” 2002, nr 84, октябрь, s. 6–7.
 • Franciszek Apanowicz. Historia spełnionych marzeń. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne ” 2004, nr 5, Gdańsk — Słupsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, s. 12–13. ISSN 0860-8091.
 • Franciszek Apanowicz. Stulecie Warłama Szałamowa. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 2007, nr 4 (98), Gdańsk — Słupsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, s. 14–18. ISSN 0860-8091.
 • Franciszek Apanowicz. Mon General — między literaturą a historią. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 2011, nr 2 (114), Gdańsk — Słupsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, s. 13–15. ISSN 0860-8091.
 • Franciszek Apanowicz. Szeroki świat rosyjskiej książki dla dzieci. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 1999, nr 4–5, Gdańsk — Sopot: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, s. 23–24. ISSN 0860-8091.
 • Franciszek Apanowicz. „Tym, którzy nie wrócili...”. „Forum Pomorskie” 2004, sierpień — wrzesień, s. 16–17.
 • Dymitr Lichaczow. Arcydzieło literatury staroruskiej. Przeł. Franciszek Apanowicz [W:] Słowo o wyprawie Igora. Przeł. Julian Tuwim. Wstępem opatrzył Dymitr Lichaczow. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985, s. 5–9.
 • Eleazar Mieletinski. Semantyczna organizacja narracji w mitach a problem katalogu semiotycznego motywów i fabuł. Przeł. Franciszek Apanowicz. „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 1, s. 261–271. ISSN 0266-4399.
 • Aleksandr Dmitrijewicz Duliczenko. Odnaleziony rękopis pierwszej gramatyki języka kaszubskiego Floriana Ceynowy. Przeł. Franciszek Apanowicz. „Pomerania” 1996, nr 4, s. 31–33. ISSN 0238-9045.
 • Siergiej Jackiewicz. Problem przemocy wśród dzieci i młodzieży na Białorusi. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej. Red. Jan Papież, Andrzej Płukis. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998, s. 173–179. ISBN 83-7174-103-0.
 • Siergiej Jackiewicz, Problem przemocy wśród dzieci i młodzieży na Białorusi. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej. Red. Jan Papież, Andrzej Płukis. Wyd. 2. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999, s. 173–179. ISBN 83-7174-103-0.
 • Siergiej Jackiewicz. Edukacja regionalna i wielokulturowa na pograniczu białorusko-litewsko-polskim. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Edukacja regionalna mniejszości narodowych i etnicznych. Z wybranych rozwiązań edukacyjnych Białorusinów, Fryzów, Niemców, Sami i Kaszubów. Red. Kazimierz Kossak-Główczewski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999, s. 41–53. ISBN 83-7017-832-4.
 • Siergiej Jackiewicz. Edukacja regionalna i wielokulturowa na pograniczu białorusko-litewsko-polskim. Przeł. Franciszek Apanowicz. „Ars Educandi” 2000. T. 2, Gdańsk, s. 205–216. ISSN 1230-607X.
 • Siergiej Jackiewicz. Problem przemocy wśród dzieci i młodzieży na Białorusi. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej. Red. Jan Papież, Andrzej Płukis. Wyd. 3. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000, s. 173–179. ISBN 83-7174-471-4.
 • Irena Kadulska. Полоцкая академия как культурный центр Восточной окраины 1812–1820 (Резюме). Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Irena Kadulska. Akademia Połocka. Ośrodek kultury na Kresach 1812–1820. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, s. 300–306. ISBN 83-7326-238-5.
 • Piotr Kotow. W obozowym szpitalu i w Adaku. Wspomnienia z łagrów. Przeł. Franciszek Apanowicz, Jerzy Gurbisz. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1998, ss. 123, [3]. ISBN 83-64460-20-2.
 • Włodzimierz Bill-Biełocerkowski. Stary Chile. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Gorzki smak morza. Antologia rosyjskiej noweli morskiej 1917–1977. Wybór, przedmowa i noty biograficzno-bibliograficzne Janina Sałajczyk. Seria Światowa Proza Morska. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1982, s. 216–230. ISBN 83-215-5767-8.
 • Gieorgij Chalilecki. Praktyka morska. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Gorzki smak morza. Antologia rosyjskiej noweli morskiej 1917–1977. Wybór, przedmowa i noty biograficzno-bibliograficzne Janina Sałajczyk. Seria Światowa Proza Morska. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1982, s. 288–298. ISBN 83-215-5767-8.
 • Jurij Iwanow. Czy minęły już czasy żaglowców? Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Gorzki smak morza. Antologia rosyjskiej noweli morskiej 1917–1977. Wybór, przedmowa i noty biograficzno-bibliograficzne Janina Sałajczyk. Seria Światowa Proza Morska. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1982, s. 395–433. ISBN 83-215-5767-8.
 • Wiktor Ustiancew. Rodzina. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Gorzki smak morza. Antologia rosyjskiej noweli morskiej 1917–1977. Wybór, przedmowa i noty biograficzno-bibliograficzne Janina Sałajczyk. Seria Światowa Proza Morska. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1982, s. 447–467. ISBN 83-215-5767-8.
 • Warłam Szałamow. Sherry brandy (poeta umiera). Przeł. Franciszek Apanowicz. „Literatura na Świecie” 1989, nr 5–6 (214–215), s. s. 187–193. ISSN 0324-8305.
 • Warłam Szałamow. Mleko skondensowane. Przeł. Franciszek Apanowicz. „Literatura na Świecie” 1989, nr 5–6 (214–215), s. 194–199. ISSN 0324-8305.
 • Warłam Szałamow. Cisza. Przeł. Franciszek Apanowicz. „Literatura na Świecie” 1989, nr 5–6 (214–215), s. 200–208. ISSN 0324-8305.
 • Tatiana Isajewa. Mon General. Przeł. Franciszek Apanowicz. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 2011, nr 2 (114), Gdańsk — Słupsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, s. 16. ISSN 0860-8091.
 • O Mądrej Wasylisie. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] W krainie Władcy Mórz. Rosyjskie bajki i opowieści ludowe. Wybór Piotr Kotow. Przekł. i adaptacja Franciszek Apanowicz, Bogusław Żyłko. Il. Sławomir Jezierski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988, s. 5–21. ISBN 83-215-9853-6.
 • Siedmiu Szymonów. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] W krainie Władcy Mórz. Rosyjskie bajki i opowieści ludowe. Wybór Piotr Kotow. Przekł. i adaptacja Franciszek Apanowicz, Bogusław Żyłko. Il. Sławomir Jezierski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988, s. 22–28. ISBN 83-215-9853-6.
 • Szczęśliwy dzień, nieszczęsna noc. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] W krainie Władcy Mórz. Rosyjskie bajki i opowieści ludowe. Wybór Piotr Kotow. Przekł. i adaptacja Franciszek Apanowicz, Bogusław Żyłko. Il. Sławomir Jezierski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988, s. 29–37. ISBN 83-215-9853-6.
 • Strzelec Andriej. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] W krainie Władcy Mórz. Rosyjskie bajki i opowieści ludowe. Wybór Piotr Kotow. Przekł. i adaptacja Franciszek Apanowicz, Bogusław Żyłko. Il. Sławomir Jezierski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988, s. 38–55. ISBN 83-215-9853-6.
 • O dzielnym żołnierzu. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] W krainie Władcy Mórz. Rosyjskie bajki i opowieści ludowe. Wybór Piotr Kotow. Przekł. i adaptacja Franciszek Apanowicz, Bogusław Żyłko. Il. Sławomir Jezierski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988, s. 65–70. ISBN 83-215-9853-6.
 • Córka węglarza. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] W krainie Władcy Mórz. Rosyjskie bajki i opowieści ludowe. Wybór Piotr Kotow. Przekł. i adaptacja Franciszek Apanowicz, Bogusław Żyłko. Il. Sławomir Jezierski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988, s. 71–74. ISBN 83-215-9853-6.
 • Niedźwiedź, lew, dwa psy i gołąb. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] W krainie Władcy Mórz. Rosyjskie bajki i opowieści ludowe. Wybór Piotr Kotow. Przekł. i adaptacja Franciszek Apanowicz, Bogusław Żyłko. Il. Sławomir Jezierski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988, s. 75–84. ISBN 83-215-9853-6.
 • Słowo droższe niż złoto. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] W krainie Władcy Mórz. Rosyjskie bajki i opowieści ludowe. Wybór Piotr Kotow. Przekł. i adaptacja Franciszek Apanowicz, Bogusław Żyłko. Il. Sławomir Jezierski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988, s. 85–91. ISBN 83-215-9853-6.
 • Sól. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] W krainie Władcy Mórz. Rosyjskie bajki i opowieści ludowe. Wybór Piotr Kotow. Przekł. i adaptacja Franciszek Apanowicz, Bogusław Żyłko. Il. Sławomir Jezierski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988, s. 92–95. ISBN 83-215-9853-6.
 • Kucharczyk Iwan. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] W krainie Władcy Mórz. Rosyjskie bajki i opowieści ludowe. Wybór Piotr Kotow. Przekł. i adaptacja Franciszek Apanowicz, Bogusław Żyłko. Il. Sławomir Jezierski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988, s. 104–116. ISBN 83-215-9853-6.
 • Podziemna Orda. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] W krainie Władcy Mórz. Rosyjskie bajki i opowieści ludowe. Wybór Piotr Kotow. Przekł. i adaptacja Franciszek Apanowicz, Bogusław Żyłko. Il. Sławomir Jezierski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988, s. 117–128. ISBN 83-215-9853-6.
 • Ojfa Piotr. Żyjemy z prędkością światła… Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Leningradzkie motywy. Słowo wstępne i wybór tekstów Janina Sałajczykowa. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1977, s. 32.
 • Ojfa Piotr. Im do starości bliżej… Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Leningradzkie motywy. Słowo wstępne i wybór tekstów Janina Sałajczykowa. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1977, s. 33.
 • Piotr Kotow. Dni są krótsze, coraz dłuższe noce… Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Z tamtego brzegu. Wyboru dokonał Zbigniew Szymański. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1980, s. 97. ISBN 83-215-9155-8.
 • Piotr Kotow. Dzisiejszy świat burzliwy jest jak morze. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Z tamtego brzegu. Wyboru dokonał Zbigniew Szymański. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1980, s. 30. ISBN 83-215-9155-8.
 • Piotr Kotow. Lubię, kiedy się morze burzy… Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Z tamtego brzegu. Wyboru dokonał Zbigniew Szymański. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1980, s. 99. ISBN 83-215-9155-8.
 • Piotr Kotow. Pierwszy śnieg. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Z tamtego brzegu. Wyboru dokonał Zbigniew Szymański. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1980, s. 98. ISBN 83-215-9155-8.
 • Piotr Kotow. Wiersze nie tylko z nieba do nas schodzą… Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Z tamtego brzegu. Wyboru dokonał Zbigniew Szymański. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1980, s. 84. ISBN 83-215-9155-8.
 • Piotr Kotow. Wczesną wiosną... Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Ślady. Z ros. przeł. Franciszek Apanowicz et al. Oprac. graf. Jan Misiek. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1986, s. 7. ISBN 83-215-9199-X.
 • Piotr Kotow. Jeden nie chciał z wiatrem płynąć... Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Ślady. Z ros. przeł. Franciszek Apanowicz et al. Oprac. graf. Jan Misiek. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1986. ISBN 83-215-9199-X.
 • Piotr Kotow. Morze. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Ślady. Z ros. przeł. Franciszek Apanowicz et al. Oprac. graf. Jan Misiek. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1986. ISBN 83-215-9199-X.
 • Piotr Kotow. Świetlistość przebudzonych pól. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Ślady. Z ros. przeł. Franciszek Apanowicz et al. Oprac. graf. Jan Misiek. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1986. ISBN 83-215-9199-X.
 • Piotr Kotow. Wylew Wisły. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Ślady. Z ros. przeł. Franciszek Apanowicz et al. Oprac. graf. Jan Misiek. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1986. ISBN 83-215-9199-X.
 • Piotr Kotow. Idzie wiosna radosna. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Stara pieśń. Z ros. przeł. Franciszek Apanowicz et al. Il. Sławomir Jezierski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988, s. 35–37, ISBN 83-215-9225-2.
 • Piotr Kotow. Jeden nie chciał z wiatrem płynąć…. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Stara pieśń. Z ros. przeł. Franciszek Apanowicz et al. Il. Sławomir Jezierski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988, s. 9, ISBN 83-215-9225-2.
 • Piotr Kotow. Przebiśnieg. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Stara pieśń. Z ros. przeł. Franciszek Apanowicz et al. Il. Sławomir Jezierski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988, s. 33, ISBN 83-215-9225-2.
 • Piotr Kotow. Świetlistość przebudzonych pól. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Stara pieśń. Z ros. przeł. Franciszek Apanowicz et al. Il. Sławomir Jezierski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988, s. 23, ISBN 83-215-9225-2.
 • Piotr Kotow. Dwie niedźwiedzice. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Widziałem Kotłas i Workutę. Z ros. przeł. Franciszek Apanowicz et al. Gdańsk: Oficyna „Kształt”, 1989, s. 49.
 • Piotr Kotow. Ja pragnę… Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Widziałem Kotłas i Workutę. Z ros. przeł. Franciszek Apanowicz et al. Gdańsk: Oficyna „Kształt”, 1989, s. 25.
 • Piotr Kotow. O piękności. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Widziałem Kotłas i Workutę. Z ros. przeł. Franciszek Apanowicz et al. Gdańsk: Oficyna „Kształt”, 1989, s. 101.
 • Piotr Kotow. Pieśń (Dedykowane Adamowi Deweckiemu). Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Widziałem Kotłas i Workutę. Z ros. przeł. Franciszek Apanowicz et al. Gdańsk: Oficyna „Kształt”, 1989, s. 95.
 • Piotr Kotow. Spotkałem, Polsko… Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Widziałem Kotłas i Workutę. Z ros. przeł. Franciszek Apanowicz et al. Gdańsk: Oficyna „Kształt”, 1989, s. 125.
 • Piotr Kotow. Tundra. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Widziałem Kotłas i Workutę. Z ros. przeł. Franciszek Apanowicz et al. Gdańsk: Oficyna „Kształt”, 1989, s. 37.
 • Piotr Kotow. Pamiętasz, jak jodły płakały… Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Widziałem Kotłas i Workutę. Z ros. przeł. Franciszek Apanowicz et al. Oprac. graf. Aleksander Widyński. Wydanie pierwsze dwujęzyczne. Gdynia: Poligraf, 1994, s. 105. ISBN 83-901469-0-8.
 • Piotr Kotow. Spotkałem tam całkiem niemało…. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Widziałem Kotłas i Workutę. Z ros. przeł. Franciszek Apanowicz et al. Oprac. graf. Aleksander Widyński. Wydanie pierwsze dwujęzyczne. Gdynia: Poligraf, 1994, s. 117. ISBN 83-901469-0-8.
 • Piotr Kotow. Stołypinowski wagon i żelazne kraty…. Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Widziałem Kotłas i Workutę. Z ros. przeł. Franciszek Apanowicz et al. Oprac. graf. Aleksander Widyński. Wydanie pierwsze dwujęzyczne. Gdynia: Poligraf, 1994, s. 65. ISBN 83-901469-0-8.
 • Piotr Kotow. Stołypinowski wagon i żelazne kraty... Przeł. Franciszek Apanowicz. [W:] Piotr Kotow. Wiersze z Gułagu. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1996, s. 13.
 • Wsiewołod Niekrasow. Antywiersz. Przeł. Franciszek Apanowicz. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 1996, nr 3, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, s. 21. ISSN 0860-8091.
 • Wsiewołod Niekrasow. Fraza muzyczna. Przeł. Franciszek Apanowicz. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 1996, nr 3, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, s. 21. ISSN 0860-8091.
 • Wsiewołod Niekrasow. Przyczyna śmierci…. Przeł. Franciszek Apanowicz. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 1996, nr 3, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, s. 21. ISSN 0860-8091.
 • Wsiewołod Niekrasow. Tak… Przeł. Franciszek Apanowicz. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 1996, nr 3, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, s. 21. ISSN 0860-8091.
 • Wsiewołod Niekrasow. Życie jako przyczyna życia…. Przeł. Franciszek Apanowicz. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 1996, nr 3, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, s. 21. ISSN 0860-8091.
 • Jan Satunowski. Ni mniej ni więcej… Przeł. Franciszek Apanowicz. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 1996, nr 3, s. 21. ISSN 0860-8091.
 • Jan Satunowski. Niech mi nikt nie mydli oczu… Przeł. Franciszek Apanowicz. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 1996, nr 3, s. 21. ISSN 0860-8091.
 • Jan Satunowski. Posłuchaj bajeczki, dziecino... Przeł. Franciszek Apanowicz. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 1996, nr 3, s. 21. ISSN 0860-8091.
 • Jan Satunowski. Rzepka. Przeł. Franciszek Apanowicz. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 1996, nr 3, s. 21. ISSN 0860-8091.
 • Jan Satunowski. Wszystko można powiedzieć wierszem… Przeł. Franciszek Apanowicz. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 1996, nr 3, s. 21. ISSN 0860-8091.
 • Daniel Charms. Wszystko mnie mierzi… Przeł. Franciszek Apanowicz. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 1999, nr 3 (49), Gdańsk — Sopot: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, s. 9. ISSN 0860-8091.
 • Piotr Kotow. Spotkałem tam całkiem niemało... Przeł. Franciszek Apanowicz. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 2000, nr 6, Gdańsk — Słupsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, s. 25. ISSN 0860-8091.
 • Piotr Kotow. Stołypinowski wagon. Przeł. Franciszek Apanowicz. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 2000, nr 6, Gdańsk — Słupsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, s. 25. ISSN 0860-8091.
 • Nikołaj Erdman. Intermedia do spektaklu wg tragedii Williama Szekspira „Hamlet”. Przeł. Franciszek Apanowicz. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 2004, nr 3–4 (79–80), Gdańsk — Słupsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, s. 9–10. ISSN 0860-8091.
 • Underground Sankt-Petersburga [film TVP o sztuce drugiego obiegu w Leningradzie]. Przeł. Franciszek Apanowicz. Scenariusz i realizacja Joanna Cichocka-Gula, Joanna Strzemeczna-Wielczyk. Gdańsk: TVP 3, 1999.
 • Blizna. Zamach na generała Pinocheta [film fabularny]. Przeł. Franciszek Apanowicz. Reżyseria Sebastian Alarcon. Gdańsk: Studio TV, 1998.
 • Franciszek Apanowicz. Zło. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 1995, nr 3, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, s. 18. ISSN 0860-8091.
 • Franciszek Apanowicz. Życie. „Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne” 1995, nr 3, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, s. 18. ISSN 0860-8091.
 • Franciszek Apanowicz. Śmierć. [W:] Lęk wysokości. Seria Biblioteka Rękopisów. Nr 55. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1998, s. 2.
 • Franciszek Apanowicz. Zielony. [W:] Lęk wysokości. Seria Biblioteka Rękopisów. Nr 55. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1998, s. 3.
 • Franciszek Apanowicz. „Na początku było słowo... ”. [W:] Lęk wysokości. Seria Biblioteka Rękopisów. Nr 55. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1998, s. 4.
 • Franciszek Apanowicz. Ojczyzna. [W:] Lęk wysokości. Seria Biblioteka Rękopisów. Nr 55. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1998, s. 5.
 • Franciszek Apanowicz. Erotyk. [W:] Lęk wysokości. Seria Biblioteka Rękopisów. Nr 55. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1998, s. 6.
 • Franciszek Apanowicz. Lęk wysokości. [W:] Lęk wysokości. Seria Biblioteka Rękopisów. Nr 55. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1998, s. 8.
 • Franciszek Apanowicz. Święty Jerzy i smok. [W:] Lęk wysokości. Seria Biblioteka Rękopisów. Nr 55. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1998, s. 10.
 • Franciszek Apanowicz. Tamten poranek. [W:] Lęk wysokości. Seria Biblioteka Rękopisów. Nr 55. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1998, s. 12.
 • Franciszek Apanowicz. Pytanie. [W:] Lęk wysokości. Seria Biblioteka Rękopisów. Nr 55. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1998, s. 14.
 • Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże (= Россия в хрустале. Размушления, факты и миражи). Tom poświęcony Profesorowi Franciszkowi Apanowiczowi. Red. Diana Oboleńska, Urszula Patocka-Sigłowy, Katarzyna Arciszewska i Karolina Rutecka. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, ss. 476. ISBN 978-83-7865-184-0.
 • Lucyna Kapała. O Jubilacie. [W:] Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże (= Россия в хрустале. Размушления, факты и миражи). Tom poświęcony Profesorowi Franciszkowi Apanowiczowi. Red. Diana Oboleńska et al. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, s. 9–15. ISBN 978-83-7865-184-0.
 • Grzegorz Ojcewicz. Sztuka translatorska Franciszka Apanowicza na przykładzie twórczości poetyckiej Piotra Kotowa. [W:] Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże (= Россия в хрустале. Размушления, факты и миражи). Tom poświęcony Profesorowi Franciszkowi Apanowiczowi. Red. Diana Oboleńska et al. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, ss. 413–321. ISBN 978-83-7865-184-0.
 • Dorobek naukowy i literacki prof. Franciszka Apanowicza. [W:] Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże (= Россия в хрустале. Размушления, факты и миражи). Tom poświęcony Profesorowi Franciszkowi Apanowiczowi. Red. Diana Oboleńska et al. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, s. 465–476. ISBN 978-83-7865-184-0.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2392-3644 (online)
ISSN
2449-6715 (print)
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2916969f-2634-41f5-a147-507b3aa8d280
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.