PL EN


2019 | 11(47) | Numer specjalny | 271-280
Article title

Rodziny dysfunkcyjne w pracy asystenta rodziny

Authors
Title variants
EN
The dysfunctional families in job of social worker
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poważnym problemem współczesnej rodziny jest jej dysfunkcyjność. Składają się na nią zaburzenia procesów naruszające struktury więzi rodzinnych, co za tym idzie trudności w wypełnianiu prawidłowych jej funkcji. Rodziny przeżywające trudne problemy i nie umiejące sobie z nimi poradzić potrzebują pomocy. W takich sytuacjach powołany zostaje asystent rodziny, który wchodzi w jej życie i zapoznając się z jej sytuacją, opracowuje indywidualny plan pracy, mający na celu pomoc, wsparcie i usamodzielnienie podopiecznych.
EN
The biggest problem with current society, families is this functionality. In this case components are the process structures of being not close in a family with one to another, honesty, that in results is hard to function on a day to day basis and simply cause the problems in communication to run as a proper, healthy family. In most of those cases, a social worker needs to be involved in such family. Therefore the family’s with, such as issues need to get constantly help to overcome this situation. In this case a social worker must be involved too. In this case a social worker must be involved to help, to integrate with such a family, to understand those inside problems, find the recovery plan and implement under her/his supervision until this family can run properly on their own.
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych
References
 • Górak, A., Sosnowski, M., Wowra, I., Flak, B. (2011). Nowatorskie instrumenty w pracy z klientem pomocy społecznej. Wrocław: Grupa Ergo Sp. z o.o.
 • Jurek, L. (2015). Asystent rodziny. Realizacja zadań ustawowych. Teczka asystenta – wzory pism. Rybnik: Medialex.
 • Kornaszewska-Polak, M. (2016a). Analiza sytuacji współczesnych rodzin z uwzględnieniem problemów regionu śląskiego. W: M. Kornaszewska-Polak (red.), Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, działania (s. 29-33). Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.
 • Kornaszewska-Polak, M. (2016b). Asystentura i asystowanie jako nowa profesja społeczna. W: M. Kormaszewska-Polak (red.), Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, działania (s. 39-40). Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.
 • Krasiejko, I. (2016). Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.
 • Pawłowska, R., Grzywacz, Z. (1998). Dysfunkcjonalność rodziny a rozwój osobowości dzieci i młodzieży. Koszalin: Wydawnictwo Miscellanea.
 • Pierzchała, K. (2013). Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K. (2015a). Skazani ale nie potępieni. Wyd. II rozszerzone. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K. (2015b). The Process of Social Reintegration of Convicts on the Background of World Penitentiary System. The Analytical and Synthetic Outline of the Issue. [Proces readaptacji społecznej skazanych na tle światowego systemu penitencjarnego. Zarys analityczno-syntetyczny zagadnienia]. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych i Polska Akademia Nauk. Polish Political Science. Yearbook, 44, 154-170.
 • Pierzchała, K. (2016). Destygmatyzacja przestępców w świetle Magisterium Kościoła oraz poglądów na resocjalizację. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Pierzchała, K. (2017). Pedagogical and Theological Reflections on the De-Stigmatization Process. [Refleksje pedagogiczno-teologiczne nad procesem destygmatyzacji]. Polish Journal of Social Rehabilitation / Resocjalizacja Polska, 13, 17-37.
 • Pierzchała, K. (2018). Forms of Rehabilitation’s Effects Toward Dysfunctional Family [Formy oddziaływania resocjalizującego wobec dysfunkcjonalnej rodziny]. W: M. Przybysz-Zaremba, W. Ziarek (red.), FAMILY. Tasks – help – support. Selected Aspects (s. 249-263). Lithuania: Mykolas Romeris University in Vilnius. Academic Editing.
 • Sztander, W. (1992). Poza kontrolą. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • Świderska, M. (2013). Asystent rodziny – współczesna forma pomocy rodzinie. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dz. U. 2016, poz. 575.
 • Wowra, I. (2001). Asystent rodziny – profesjonalista w pracy z rodzinami wieloproblemowymi. W: M. Ziemska (red.), Rodzina współczesna (s. 85-86). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ziemska, M. (1979). Rodzina a osobowość. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2916ce83-182b-40a2-9f27-eb16b12fb253
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.