PL EN


2018 | 2(22) | 5-18
Article title

MIEJSCE SENIORÓW NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU TURYSTYCZNYM

Authors
Content
Title variants
EN
PLACE THE ELDERLY ON THE MODERN TOURISM MARKET
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest charakterystyka zachodzących zmian demograficznych w polskim i europejskim społeczeństwie i ich wpływu na rynek turystyczny. Postawiono tezę, że zachodzące zmiany demograficzne wpływają na wzrost udziału osób starszych w ruchu turystycznym. Badania przeprowadzono na podstawie analizy literatury przedmiotu i danych wtórnych wiodących urzędów statystycznych (GUS, EUROSTAT). Ponadto w artykule przedstawiono badania pilotażowe przeprowadzone w jednym z pensjonatów zlokalizowanych w Bukowinie Tatrzańskiej dotyczące udziału pobytu osób starszych w tym obiekcie noclegowym w latach 2013–2016. Seniorzy będą stanowić potężne źródło koniunktury dla szeroko pojętego przemysłu turystycznego. O potencjale nabywczym konsumentów seniorów decyduje przede wszystkim duża ilość czasu wolnego, którym dysponują po przejściu na emeryturę.
EN
The main purpose of this article is the characteristic change in Polish and European demographic structure. A thesis was made that change variations demographic have influence for increase participation the elderly in the tourism industry. Furthermore, in that article carry out own research in a guesthouse in Bukowina Tatrzańska connection with a number of seniors, which had stayed in the guesthouse since 2013 years.
Year
Volume
Pages
5-18
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Alen E., Dominguez T., Losada N., New Opportunities for the Tourism Market: Senior Tourism and Accessible Tourism, [w:] Visions for Global Tourism Industry – Creating and Sustaining Competitive Strategies, red. M. Kasimogul, InTech, Croatia 2012.
 • Bąk I., Statystyczna analiza aktywności turystycznej seniorów w Polsce, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin 2013.
 • Cassidy F., Satisfaction of Australian Grey Tourists to The Great Barrier Reef Islands of Queensland, Unpublished Master of Business, The University of Queensland, Toowoomba, Ipswich 2005.
 • Cleaver M., Australian seniors’ use of travel information sources: perceived usefulness of word-of-‑mouth, professional advice, marketer-dominated and general-media information, ANZMAC 2000 Visionary Marketing for the 21st Century.
 • Fleischer A., Pizam A., Tourism constraints among Israeli seniors, “Annals of Tourism Research” 2002, 29(1).
 • Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Kwiatkowski G., Problem aktywności turystycznej seniorów, [w:] Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2011.
 • Hołowiecka B., Grzelak-Kostulska E., Turystyka i aktywny wypoczynek jako element stylu życia seniorów, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2013, 291.
 • Horneman L. et al., Profiling the senior traveler: An Australian perspective, “Journal of Travel Research” 2002, 41(1).
 • Hossain A., Bailey G., Lubulwa M., Characteristics and Travel Patterns of Older Australians: Impact of Population Ageing on Tourism, International Conference on Population Ageing and Health: Modeling our Future, Canberra, Australia 2003.
 • Hsu C.H.C., Lee E.J., Segmentation of Senior Motor coach Travelers, “Journal of Travel Research” 2002, 40.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing [09.02.2018].
 • http://www.seniorzy.pl/informacje/109-turystyka-seniorow-w-europie [03.02.2018].
 • Huang L., Tsai H.-T., The study of senior traveler in Taiwan, “Tourism Management” 2003, 24.
 • Jang s. at al., Understanding Travel Expenditure Patterns: A Study of Japanese Pleasure Travelers to the United States by Income Level, “Tourism Management” 2004, 25.
 • Jang S.C.S., Wu C.M.E., Senior’s travel, motivation and the influential factors: An examination of Taiwanese senior, “Tourism Management” 2006, 27.
 • Januszewska M., Rozwój turystyki seniorów jako konsekwencja zmian starości demograficznej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, 473.
 • Kim J., Wei S., Ruys H., Segmenting the market of West Australian senior tourist using an artificial neural network, “Tourist Management” 2003, 24.
 • Kinsella K., Velkoff V.A., The Demographics of Aging, “Aging Clin. Exp. Res.” 2001, 14.
 • Kotler P., Turner R.E., Marketing Management, Prentice Hall Canada, Scarborough 1993.
 • Lee S.H., Tideswell C., Understanding attitudes towards leisure travel and the constraints faced by senior Koreans, “Journal of Vacations Marketing” 2005, 11(3).
 • Littrell M.A., Paige R.C., Song K., Senior travellers: Tourism activities and shopping behaviours, “Journal of Vacation Marketing” 2004, 10(4).
 • Mały rocznik statystyczny Polski 2008, GUS, Warszawa 2008.
 • Nicolau J.L., Más F.J., Stochastic modeling: A three-stage tourist choice process, “Annals of Tourism Research” 2005, 32(1).
 • Niemczyk A., Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010.
 • Niezgoda A., Jerzyk E., Seniorzy w przyszłości na przykładzie rynku turystycznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2013, 32.
 • Nyaupane G.P., Andereck K.L., Understanding travel constraints: Application and extension of a leisure constraints model, “Journal of Travel Research” 2008, 49(1).
 • Ociepka A., Pytel S., Aktywność turystyczna seniorów w Polsce, „Ekonomiczne Problemy Turystyki 2016, 2(34).
 • Panasiuk A., Ekonomika turystyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Panasiuk A., Marketing usług turystycznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Parzych K., Gotowski R., Determinanty aktywności turystycznej osób starszych w Polsce na tle innych krajów europejskich, “Journal of Education, Health and Sport” 2016, 6(10).
 • Patterson I., Growing older. Tourism and leisure behaviour of older adults, Cabi, Cambridge 2006.
 • Reece W.S., Are Senior Leisure Travelers Different?, “Journal of Travel Research” 2004, vol. 43, no 1.
 • Rocznik demograficzny 2009 r., GUS, Warszawa 2009.
 • Sawińska A., Seniorzy i preseniorzy jako perspektywiczny podmiot rynku turystycznego i rekreacyjnego, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2014, 46.
 • Sellick M.C., Discovery, Connection, Nostalgia: Key Travel Motives within the Senior Market, “Journal of Travel &Tourism Marketing” 2004, 17(1).
 • Seweryn R., Turystyka polskich seniorów na tle wybranych krajów Europy Zachodniej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, 72.
 • Shim S., Gehrt K.C., Siek M., Attitude and Behavior Regarding Pleasure Travel among Mature Consumers: A Socialization Perspective, “Journal of Travel & Tourism Marketing” 2005, vol. 18, no 2.
 • Stankiewicz W., Ekonomika instytucjonalna, Wyd. PWSBAiTK, Warszawa 2007.
 • Sytuacja demograficzna Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2016.
 • Trzpiot G., Szołtysek J., Przemiany demograficzne a mobilność mieszkańców miast, „Studia Ekonomiczne” 2015, 223.
 • Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 r., GUS, Warszawa 2013.
 • Turystyka w 2005 r., GUS, Warszawa 2005.
 • Wang K.C., Motivations for Senior Groups Package Tour Tourists, “Journal of Tourism Studies” 2006, 12(2).
 • Zimmer Z., Braley R.E., Searle M.S., Weather to go and where to go: identification of important influences on senior’s decisions to travel, “Journal of Travel Research” 1995, 33.
 • Żołędowski C., Starzenie się ludności – Polska na tle Unii Europejskiej, „Problemy Polityki Społecznej. Dyskusje i Problemy” 2012, 17.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2925bd2a-b376-4fdc-bb7d-f4364267b3e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.