PL EN


2017 | 2(33) | 267-284
Article title

Krajowy System Informacyjny Policji wspierający walkę z przestępczością korupcyjną

Authors
Content
Title variants
EN
National Police Information System supporting the fight against corruption
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents the principles of functioning of the National Police Information System supporting the fight against crime and corruption. This system has been working in the Police for over a dozen years. The purpose of the system is to provide police officers with access to data about wanted persons, criminals, crimes, traffic offenses, legitimates, addresses. The system allows for the preparation of many statistics that are used by the Police to develop strategic assumptions for public safety. The system facilitates activities related to the fight against corruption. The types of data collected in the National Police Information System will be presented later in the article. Data from the system is made available to other services to coordinate and coordinate activities for the implementation of joint ventures to improve public safety. The article defines public safety
PL
Artykuł przedstawia zasady funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji wspierającego walkę z przestępczością oraz przestępczością korupcyjną. System ten jest stosowany w Policji od kilkunastu lat. Jego celem jest zapewnienie funkcjonariuszom Policji dostępu do danych o osobach poszukiwanych, przestępcach, przestępstwach, wykroczeniach w ruchu drogowym, legitymowaniach i adresach. System pozwala na przygotowywanie wielu statystyk, które są wykorzystywane przez Policję w celu opracowywania założeń strategicznych dla bezpieczeństwa publicznego. Ułatwia też prowadzenie działań związanych ze zwalczaniem przestępczości korupcyjnej. Szczegółowy katalog danych, jakie są gromadzone w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, zostanie przedstawiony w dalszej części artykułu. Dane z systemu są udostępniane innym służbom w celu współdziałania i koordynowania działań dla realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego. W artykule zdefiniowano bezpieczeństwo publiczne.
Year
Issue
Pages
267-284
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, pawelchodak@wp.pl
References
 • Decyzja nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz.Urz. KGP z 2013 r. poz. 28).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przekazywania informacji przez Policję (Dz.U. z 2016 r. poz. 1091).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1092 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie pobierania i przekazywania obrazów linii papilarnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1102).
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 60, poz. 571).
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1782 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1930 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 111, poz. 1061).
 • Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz.Urz. KGP z 2014 r. poz. 38 oraz zmiany opublikowane w Dz.Urz. KGP z 2014 r. poz. 85 i z 2015 r. poz. 103).
 • Zarządzenie nr 40 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz.Urz. KGP z 2014 r. poz. 85).
 • Zarządzenie nr 44 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz.Urz. KGP z 2015 r. poz. 103).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2928923c-38c1-40e3-9383-2224819afa8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.