PL EN


2014 | 10 | 1 | 158-186
Article title

Pracownia Psychologii Emocji i Motywacji, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński

Content
Title variants
EN
The Aapplication of the Method of Meaning Constitution Analysis (MCA) to the Sstudy of the Pphenomena of Mmotivation to Aartistic Ccreativity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest charakterystyka mMetody Aanalizy kKonstytucji zZnaczenia w odniesieniu do badania problematyki motywacji do twórczości artystycznej. Metoda ta mieści się w nurcie badań fenomenologicznych i nawiązuje do głównych tez Edmunda Husserla (1974). W tekście dokonujemy krótkiego przeglądu głównych koncepcji motywacji do twórczości, by następnie pokazać, jak prezentowana metoda może zostać w ich kontekście zastosowana. Artykuł przedstawia również rezultaty naszych badań, których celem jest naświetlenie struktury systemu motywacyjno-afektywnego artystów z naciskiem na wskazanie stymulatorów i inhibitorów aktywności twórczej.
EN
The aim of the article is to characterize the Method of Meaning Constitution Analysis with reference to the problem of motivation to artistic creativity. The Method derives from phenomenological research and alludes to the thesis of Edmund Husserl (1974). In the following text, we review the main concepts of motivation to artistic creativity in order to show how the presented method presented can be used in this domain. The article also describes also the results of our studies which aim atto elucidatinge the structure of the motivational-affective system of artists with the emphasis on stimulators and inhibitors of creative activity.
Contributors
author
 • Pracownia Psychologii Emocji i Motywacji, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, aletokarz@gmail.com
References
 • Allport Gordon W. (1964) Właściwości motywacji człowieka [w:] Janusz Reykowski, red., Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej. Warszawa: PWN, s. 11–28.
 • Amabile Teresa (1983) The Social Psychology of Creativity. New York: Springer-Verlag.
 • Brentano Franz (1999) Psychologia z empirycznego punktu widzenia. Warszawa: PWN.
 • Deci Edward L.(1975) Intrinsic motivation. New York: Plenum Books.
 • Gałdowa Anna, Nelicki Aleksander (1993/2005) O możliwościach i warunkach bycia twórczym z perspektywy aksjologicznej teorii osobowości [w:] Aleksandra Tokarz, red., W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 9–29.
 • Gałdowa Anna, Nelicki Aleksander (1993/2005) Bycie twórczym jako odpowiedź na wartości [w:] Aleksandra Tokarz, red., W kierunku zastosowań psychologii twórczości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 5–29.
 • Gardner Howard (1993/2011) Creating minds. An anatomy of creativity seen through the lives of Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham and Gandhi. New York: Basic Books.
 • Higgins E. Tory (1997) Beyond pleasure and pain. “American Psychologist”, vol. 52, s. 1280–1300.
 • Husserl Edmund (1974) Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Warszawa: PWN.
 • Ingarden Roman (1974) Wstęp do fenomenologii Husserla. Warszawa: PWN.
 • Judycki Stanisław (1993) Co to jest fenomenologia?„Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, t. 1, s. 25–38.
 • Kocowski Tomasz (1987) Geneza i funkcje procesów motywacyjnych człowieka. „Przegląd Psychologiczny”, t. 1, s. 81–115.
 • Kocowski Tomasz (1991) Szkice z teorii twórczości i motywacji. Poznań: SAWW.
 • Kocowski Tomasz, Tokarz Aleksandra (1991) Prokreatywne i antykreatywne mechanizmy motywacji aktywności twórczej [w:] Aleksandra Tokarz, red., Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej. Poznań: SAWW, s. 79–95.
 • Kownacka Ewa M., Sages Roger B. (2005) Analiza Konstytucji Znaczenia – nowe podejście do planowania badań i analizy tekstu [w:] Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Krzysztof Kreutz, red., Wywiad Psychologiczny, t. 1, Wywiad psychologiczny jako postępowanie badawcze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 150–179.
 • Miś Andrzej (2006) Filozofia współczesna: główne nurty. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Nelson Barnaby, Rawlings David (2007) Its Own Reward: A Phenomenological Study of Artistic Creation. “Journal of Phenomenological Psychology”, vol. 38, s. 217–255.
 • Nęcka Edward (2005) Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.
 • Piechota Anna (2009) Stymulatory i inhibitory twórczości artystycznej na przykładzie badania samodzielnych pracowników Akademii Sztuk Pięknych. Nieopublikowana praca magisterska. Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Poznańska Magdalena (2006) Analiza jakościowa treści motywów twórczości artystycznej – badanie studentów Akademii Sztuk Pięknych. Niepublikowana praca magisterska. Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Read Hubert (1982) Sens sztuki. Warszawa: PWN.
 • Rheinberg Falko (2006) Psychologia motywacji. Przełożył Juliusz Zychowicz. Kraków: WAM.
 • Roseman Ira (2009) Motivations and emotivations: Approach, avoidance and other tendencies in motivated and emotional behavior [w:] Andrew J. Elliot, ed., Handbook of approach and avoidance motivation. New York: Psychology Press. Taylor & Francis Group, s. 343–366.
 • Sages Roger B., Szybek Piotr (2000) A Phenomenological study of students’ knowledge of biology in a Swedish comprehensive school. “Journal of Phenomenological Psychology”, vol. 31, no. 2, s. 155–187.
 • Sages Roger B., Lundsten Jonas (2009) Meaning Constitution Analysis: A Phenomenological Approach to Research in Human Science [w:] Kostas Mylonas, Aikaterini Gari, eds., Quod Erat Demonstrandum: From Herodothus’ Ethnograpic Journeys to Cross-cultural Research. Athens: Pedio Books Publishing, s. 197–208.
 • Shaw Melvin P. (1989) The eureka process: A structure for the creative experience in science. “Creativity Research Journal”, vol. 2, s. 286–298.
 • Shaw Melvin P., Runco Mark A. (1994) Creativity and affect. Norwood, NJ: Ablex.
 • Stróżewski Władysław (1983) Dialektyka twórczości. Kraków: PWM.
 • Strzałecki Andrzej (2003) Psychologia twórczości. Między tradycja a ponowoczesnością. Warszawa: Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Tokarz Aleksandra (1985) Rola motywacji poznawczej w aktywności twórczej. Wrocław: Ossolineum.
 • Tokarz Aleksandra (1991) Emocje i ich stymulatory w przebiegu procesu twórczego [w:] Aleksandra Tokarz, red., Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej. Poznań: SAWW, s. 96–110.
 • Tokarz Aleksandra (1993) Stimulators and inhibitors of the scientific activity in junior and senior research workers. “European Journal of High Ability”, vol. 4, no. 1, s. 31–38.
 • Tokarz Aleksandra (1996) Wstępna korekta modelu autonomicznej motywacji poznawczej. „Studia z Psychologii”, t. 7, s. 205–228.
 • Tokarz Aleksandra (1998a) Motywacja hubrystyczna i poznawcza jako dominanty systemu motywacji do pracy naukowej. „Przegląd Psychologiczny”, t. 41, nr 1/2, s. 121–134.
 • Tokarz Aleksandra (1998b) Twórczość [w:] Włodzimierz Szewczuk, red., Encyklopedia psychologii. Warszawa: Fundacja Innowacja, s. 907–910.
 • Tokarz Aleksandra(1999) Kierowanie sobą i konstruowanie działania. Dwie współczesne teorie motywacji [w:] Anna Gałdowa, red., Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 62–102.
 • Tokarz Aleksandra (2005a) Dynamika procesu twórczego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Tokarz Aleksandra- (2005b) Motywacja jako warunek aktywności twórczej [w:] Aleksandra Tokarz, red., W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 51–72.
 • Tokarz Aleksandra red., (2005b) W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Tokarz Aleksandra (2008) Głos eksperta. Motywacja aktywności twórczej [w:] Jan Strelau, Dariusz Doliński, red., Psychologia. Tom 1. Gdańsk: GWP, s. 602.
 • Tokarz Aleksandra (2011) Procesy emocjonalne w aktywności twórczej. Dariusz Doliński, Wojciech Błaszczak, red, Dynamika emocji: teoria i praktyka. Warszawa: PWN, s. 303–342.
 • Tokarz Aleksandra, Beauvale Andrzej (1993) Jakość życia młodego naukowca. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, t. 55, nr 2, s. 157–166.
 • Tokarz Aleksandra, Beauvale Andrzej (1996) Motywacje i emocje w twórczym działaniu naukowców. Uwagi do modelu autonomicznej motywacji poznawczej. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, t. 13, s. 87–102.
 • Weiner Bernard (1991) Metaphors in motivation and attribution. “American Psychologist”, vol. 3, s. 921–930.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-292a0211-ea2e-4c00-9252-f8c1e2ba64b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.