PL EN


2018 | 538 | 465-476
Article title

Presja technologiczna jako antecedencja współpracy międzyorganizacyjnej – kontekst sektora turystycznego

Authors
Content
Title variants
EN
Technological pressure as an antecedent of inter-organizational cooperation – tourism sector context
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współpraca międzyorganizacyjna stanowi jeden z dynamicznie rozwijających się obszarów badawczych w zarządzaniu strategicznym. Natomiast antecedencje współpracy międzyorganizacyjnej – realizowanej zarówno w diadach, jak i sieciach – pomimo wciąż rosnącej liczby publikacji oraz zainteresowania ze strony badaczy, nie były – jak dotąd – szerzej analizowane. Jednocześnie światowy trend w kierunku rozwoju nowoczesnych technologii przyczynił się do powstania tzw. presji technologicznej, prowadzącej z kolei do digitalizacji sektora turystycznego. Natomiast znaczen ie presji technologicznej dla współpracy w tym sektorze stanowi lukę poznawczą, wciąż wymagającą wypełnienia. Celem artykułu jest przybliżenie istoty i znaczenia presji technologicznej jako antecedencji współpracy międzyorganizacyjnej oraz jej egzemplifikacja w sektorze turystycznym. Wnioski sformułowano na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych wśród przedsiębiorców turystycznych w różnych regionach Polski.
EN
The inter-organizational cooperation is one of the dynamically developing areas of research in strategic management. The antecedents of inter-organizational cooperation realized in both dyads and networks, despite the increasing number of publications and interest of researchers, have not yet been widely analyzed. At the same time, the global trend towards the development of new technologies has contributed to the creation of the so-called technological pressure, leading in turn to the digitization of the tourism sector. However, the importance of technological pressure for cooperation in that sector is a cognitive gap, still requiring fulfillment. The aim of the article is to present the essence and the importance of technological pressure as an antecedent of inter-organizational cooperation and its exemplification in the tourism sector. The findings were formulated on the basis of individual in-depth interviews conducted among tourist entrepreneurs in various regions of Poland.
References
 • Akoorie M.E., 2011, A challenge to Marshallian orthodoxy on industrial clustering, Journal of Management History, no 17 (4), s. 451-470.
 • Bendoly E., Thomas D., Capra M., 2010, Multilevel social dynamics considerations for project management decision makers: Antecedents and implications of group member tie development, Decision Sciences, no 41 (3), s. 459-490.
 • Beritelli P., 2011, Cooperation among prominent actors in a tourist destination, Annals of Tourism Research, no 38 (2), s. 607-629.
 • Bloch M., Segev A., 1997, The impact of electronic commerce on the travel industry an analysis methodology and case study. In System Sciences, 1997, Proceedings of the Thirtieth Hawaii International Conference on IEEE, no 4, s. 48-58.
 • Borodako K., 2011, Foresight w turystyce. Bariery wykorzystania i rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Buhalis D., 2003, eTourism: Information technology for strategic tourism management, Pearson Education.
 • Buhalis D., Law R., 2008, Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet - The state of eTourism research, Tourism Management, no 29 (4), s. 609-623.
 • Czakon W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Czakon W., 2015, Niepewność jako antecedencja nawiązywania współpracy sieciowej, Marketing i Rynek, nr 9, s. 89-97.
 • Czakon W., 2016, Antecedencje współpracy strategicznej – poziom diady i sieci, [w:] Lichtarski J., Szumowski W. (red.), Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 421, s. 82-89.
 • Czernek K., 2014, Innowacje w turystyce miejskiej oraz determinanty ich rozwoju, Studia Oeconomica Posnaniensia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 2 (3)/264, s. 55-79.
 • Czernek K., Wójcik D., 2017, Gospodarka współdzielenia z perspektywy przedsiębiorców sektora turystycznego, Handel Wewnętrzny, nr 3 (368), s. 66-76.
 • Dąbrowska A., 2009, Rozwój e-usług jako przejaw budowania społeczeństwa informacyjnego, Handel Wewnętrzny, nr 2 (55), s. 37-46.
 • Dietrich P., Eskerod P., Dalcher D., Sandhawalia B., 2010, The dynamics of collaboration in multipartner projects, Project Management Journal, no 41 (4), s. 59-78.
 • Garces S.A., Gorgemans S., Sánchez A.M., Perez M.P., 2004, Implications of the Internet – An analysis of the Aragonese hospitality industry, Tourism Management, no 25 (5), s. 603-613.
 • Gioia D.A., Corley K.G., Hamilton A.L., 2013, Seeking qualitative rigor in inductive research notes on the Gioia methodology, Organizational Research Methods, no 16 (1), s. 15-31.
 • Graebner M.E., Martin J.A., Roundy P.T., 2012, Qualitative data: Cooking without a recipe, Strategic Organization, no 10 (3), s. 276-284.
 • Grandori A., Soda G., 1995, Inter-firm networks: Antecedents, mechanisms and forms, Organization Studies, vol. 16, no 2, s. 183-214.
 • Håkansson H., Snehota I., 1989, No business is an island: the network concept of business strategy. Scandinavian journal of management, no 5 (3), s. 187-200.
 • Håkansson H., Snehota I., 2006, No business is an island: The network concept of business strategy. Scandinavian Journal of Management, no 22 (3), s. 256-270.
 • Hall M.C., Williams A., 2008, Tourism and innovation, Routledge.
 • Henttonen K., Janhonen M., Johanson J.E., Puumalainen K., 2010, The demographic antecedents and performance consequences of the social-network structure in work teams, Team Performance Management: An International Journal, no 16 (7/8), s. 388-412.
 • Klimas P., Czakon W., 2017, Mikrofundamenty pośród antecedencji współpracy międzyorganizacyjnej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 2, s. 3-11.
 • Ko K.K., To C.K., Zhang Z.M., Ngai E.W., Chan T.L., 2011, Analytic collaboration in virtual innovation projects, Journal of Business Research, no 64 (12), s. 1327-1334.
 • Lawrence T.B., Phillips N., Hardy C., 1999, Watching Whale watching exploring the discursive foundations of collaborative relationships, The Journal of Applied Behavioral Science, no 35 (4), s. 479-502.
 • Matthyssens P., Vandenbempt K., von Bockhaven W., 2013, Structural antecedents of institutional entrepreneurship in industrial networks: A critical realist explanation, Industrial Marketing Management, no 42, s. 405-420.
 • Mehta R., Polsa P., Mazur J., Xiucheng F., Dubinsky A.J., 2006, Strategic alliances in international distribution channels, Journal of Business Research, no 59 (10), s. 1094-1104.
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B., 2012, Sieci międzyorganizacyjne: Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Oliver A.L., Ebers M., 1998, Networking network studies: An analysis of conceptual configurations in the study of inter-organizational relationships, Organization Studies, vol. 19, no 4, s. 549–583.
 • Panasiuk A., 2015, Nowoczesne technologie informacyjne w kształtowaniu innowacji na rynku turystycznym, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 49, s. 99- 106.
 • Pease W., Rowe M., 2005, An overview of information technology in the tourism industry, In Conference
 • Proceedings-ICT Networks-Building Blocks for Economic Development. Communication Economics and Electronic Markets Research Centre.
 • Peters L.M., Manz C.C., 2007, Identifying antecedents of virtual team collaboration, Team Performance Management, no 13 (3/4), s. 117-129.
 • Rajs R., 2008, Komputerowe platformy rezerwacyjne w turystyce, Scientific Bulletin of Chełm, Section of Mathematics and Computer Science, nr 1, s. 260-261.
 • Rapacz A., 2005, Współpraca sektora publicznego i sektora prywatnego w miejscowościach i regionach turystycznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1074, s. 46-55.
 • Ratajczak-Mrozek M., Zieliński M., 2013, Czynniki usieciowienia przedsiębiorstw–ujęcie koncepcyjne, Przegląd Organizacji, nr 11, s. 32-37.
 • Rayport J.F., 2011, Technology will make collaboration your next competitive advantage, Technology Review, no 3 (1).
 • Sheldon P.J., 1997, Tourism information technology, C.A.B. International, Wallingford.
 • Siggelkow N., 2007, Persuasion with case studies, Academy of Management Journal, no 50 (1), s. 20-24.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2013, Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stock R.M., Totzauer F., Zacharias N.A., 2014, A Closer Look at Cross‐functional R&D Cooperation for Innovativeness: Innovation‐oriented Leadership and Human Resource Practices as Driving Forces, Journal of Product Innovation Management, no 31 (5), s. 924-938.
 • Tjosvold D., Tsao Y., 1989, Research Productive organizational collaboration: Note The role of values and cooperation, Journal of Organizational Behavior, no 10 (2), s. 189-195.
 • Venkatraman N., 1989, The concept of fit in strategy research: Toward verbal and statistical correspondence, Academy of Management Review, vol. 14, no 3, s. 423–444.
 • Windsor D., 2010, The Role of Dynamics in Stakeholder Thinking, Journal of Business Thinking, no 96, s. 79-87.
 • Wójcik D., 2017, Gospodarka współdzielenia a gospodarka doznań w sektorze turystycznym, [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Organizacja w sieci relacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 50-64.
 • Wójcik D., Czernek K., 2016, Antecedencje współpracy przedsiębiorstw w sektorze turystycznym – wyzwania badawcze, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 421, s. 632-644.
 • Wu Z., Choi T.Y., 2005, Supplier–supplier relationships in the buyer – supplier triad: Building theories from eight case studies, Journal of Operations Management, no 24, s. 27-52.
 • Yanes-Estevez V., Oreja-Rodrıguez J.R., Garcıa-Perez A.M., 2010, Perceived environmental uncertainty in the agrifood supply chain, British Food Journal, no 112 (7), s. 688-709.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-294c3776-cca6-4e74-8794-8e00254892e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.