PL EN


2013 | 8 | 25-33
Article title

Wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w procesie kształcenia ustawicznego

Content
Title variants
EN
The use of modern teleinformatics technologies in the lifelong learning process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono możliwości współczesnych technologii teleinformatycznych pod ką-tem ich wykorzystania w procesie kształcenia ustawicznego. Zwrócono uwagę na konieczność stałego doskonalenia umiejętności posługiwania się tymi technologiami, zwłaszcza przez osoby starsze. Wskazano, że stopień złożoności niektórych z tych technologii może być barierą dla sku-tecznego ich wykorzystania w procesie dydaktycznym.
EN
In this work possibilities of modern teleinformatics technologies are presented in terms of their use in the process of lifelong learning. A special attention is drawn to the necessity of a con-tinuous mastering of the skills in using such technologies, especially by elder people. It was point-ed out that the degree of complexity of selected technologies may become a barrier for their effec-tive use in the educational process.
Year
Volume
8
Pages
25-33
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
References
 • Strategia kształcenia ustawicznego do roku 2010, http://www.men.gov.pl/index.php?opt-ion=com_content&view=article&id=346%3Astrategia-rozwoju-ksztacenia-ustawicznego-do-2010-roku-&catid=58%3Aksztacenie-dorosych&Itemid=83. www.efs.gov.pl/slownik/Strony/ Ksztalcenie_ustawiczne_w_formach_szkolnych.aspx (dostęp 10.10.2012).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dz.U. 2012 nr 0 poz 186. http://isap.sejm. gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20 120000186 (dostęp 9.10.2012).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozpo-rządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dz.U. 2012 poz. 1152, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001152 (dostęp 20.11.2012).
 • Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków – Diagnoza Społeczna 2011. Raport tematyczny, red. Irena E. Kotowska, Warszawa 2012. http//www.efs.gov.pl/ Analizy-RaportyPodsumowania/baza_projektow (dostęp 12.12.2012).
 • Komunikat Komisji do Rady Europejskiej. Sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej strate-gii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rozpoczęcie nowego etapu (2008-2010) Utrzymanie tempa zmian. COM(2007) 803 wersja ostateczna – część I, http://www.cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/C1531BAEFF81D8FFC12573FA004C3093/$file/200712-annual-report_pl.pdf (dostęp 14.10.2010).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno--Społecznego i Komitetu Regionów. Europejska Agenda Cyfrowa. http://www.mswia.gov.pl.
 • Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Warszawa 2008, http://www.mswia.gov.pl/strategia/ (dostęp 5.09.2011).
 • Plan działań dotyczących dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie infor-macyjnym. Nowe technologie w edukacji. MEN, Warszawa 2010, http://bip.men.gov.pl/ im-ages/stories/APsr/plandzialan.pdf (dostęp 12.01.2011).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29539dbe-bcf4-4f07-b833-66f5fa16c138
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.