PL EN


Journal
2020 | 1 | 245-260
Article title

Przeżywanie miłości małżeńskiej na podstawie badań we Wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca

Authors
Content
Title variants
EN
Experience of Marital Love Based on Research in Friends of the Bridegroom Community
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Każdy człowiek doświadcza miłości. Jest ona wpisana w ludzkie życie. W świetle nauczania Kościoła miłość jest cnotą, dzięki której człowiek może miłować Boga i bliźnich. Szczególny wymiar ma miłość małżeńska, ponieważ odzwierciedla ona miłość Boga do człowieka. Nieodpowiednie przeżywanie miłości małżeńskiej wynika z niezrozumienia jej istoty. Miłość jest podstawą jedności małżeństwa oraz realizowanych w nim wartości. Niniejszy artykuł przedstawia przeżywanie miłości małżeńskiej we Wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca. Przeprowadzone badania dowiodły, że należy zwrócić uwagę na kształtowanie postawy wzajemności w relacjach wielu par małżeńskich. Obszar stanowiący wyzwanie dla formacji związany jest także z przeżywaniem małżeńskiej więzi seksualnej. Duszpasterską troską należy objąć dojrzewanie miłości małżeńskiej.
EN
Everyone experiences love. It is inscribed in human life. In the light of the Church’s teaching, love is a virtue through which one can love God and others. Marital love has a special dimension because it reflects God’s love for humans. A confused experience of marital love results from a misunderstanding of its essence. Love is the basis of the unity of marriage and the values realized in it. This article presents the experience of marital love in Friends of the Bridegroom Community. The conducted research showed that attention should be paid to shaping the attitude of reciprocity in the relations of many married couples. An area that is challenging for formation is also associated with experiencing marital sexual bond. Pastoral care should embrace the maturation of marital love.
Journal
Year
Issue
1
Pages
245-260
Physical description
Dates
published
2020-06-30
Contributors
References
 • A. Nadbrzeżny, Sakramentalność małżeństwa jako fundament Kościoła domowego, [w:] A. Tomkiewicz (red.), Rodzina jako Kościół domowy, Lublin 2010
 • B.M. Parysiewicz, Wychowanie do miłości. Studium z duszpasterstwa rodzin, Lublin 2010
 • Benedykt XVI, Encyklika „Deus Caritas est” (dalej: DC), Kraków 2006, nr 12
 • Franciszek, Adhortacja apostolska „Ewangelii gaudium”, Wrocław 2006, nr 36
 • Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia” (dalej: AL), Wrocław 2016, nr 89
 • http://przyjacieleoblubienca.pl/wspolnota/duchowosc/kim-jestesmy [dostęp: 20.01.2020].
 • https://forms.gle/uS8hUettwSEEZtzn8 [dostęp: 25.01.2020].
 • J. Goleń, Miłość małżeńska w świetle badań narzeczonych, „Studia nad Rodziną”, t. 35, nr 2, 2014
 • J. Goleń, Motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań narzeczonych, Lublin 2013
 • J. Goleń, Rola świadectwa w rodzinie, „Verbum Vitae”, nr 28, 2015
 • J. Goleń, The Challenges of Accompanying Families in Light of the Apostolic Exhortation Amoris laetitia, ,,Rocznik Teologii Katolickiej”, t. XVII, nr 1, 2018
 • J. Goleń, The Renewal of Pastoral Care of the Family in the Light of the Apostolic Exhortation “Amoris laetitia”, ,,Roczniki Teologiczne”, t. LXIV, nr 6, 2017
 • J. Granados i in. (red.), Amoris laetitia. Accompagnare, discernere, integrare. Vademecum per una nuova pastorale familiare, Siena 2016
 • J. Szymik, O teologii dzisiaj. Zadania. Piękno Przyszłość, Pelplin 2006
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, (dalej: FC), Wrocław 1981, nr 13
 • Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, Wrocław 1994
 • K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002
 • Konstytucja dogmatyczna o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002
 • M. Dzik, Biblijny obraz rodziny i małżeństwa w adhortacji „Amoris laetitia”, [w:] J. Goleń (red.), Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” dla duszpasterstwa rodzin, Lublin 2017
 • P. Boffi i in. (red.), Cos’è la pastorale familiare? Contenuti, metodi ed espierenze, Milano 2015
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2958bffa-acd2-436c-9205-e99c3a30a80b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.