PL EN


2016 | 11 | 389-408
Article title

Człowiek, świat wartości a współczesny obraz edukacji muzycznej. Konfrontacje - wyzwania- kierunki zmiany

Content
Title variants
EN
HUMAN, WORLD OF VALUES AND THE MODERN IMAGE OF MUSIC EDUCATION. CONFRONTATIONS – CHALLENGES – DIRECTIONS OF CHANGE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematyka artykułu odnosi się do krytycznej analizy sytuacji, w której w od lat znajduje się powszechny nurt edukacji muzycznej. Obszarem zapalnym, narosłym na nieustannych przemianach w zakresie definiowania i rozumienia sztuki wydaje się jaskrawa niespójność deklarowanych wartości, stanowiących aksjologiczną podstawę wychowania muzycznego z tym wymiarem rzeczywistości, w którym żyją młodzi ludzie. Brak styczności wspomnianych pól doświadczenia estetycznego uwidacznia się, m.in. w ignorowaniu złożonych zjawisk społecznych o patologiczno-represywnym charakterze, a także niewystarczalności podejmowanych działań edukacyjnych w zakresie treści oraz form inicjowanego kontaktu z muzyką. Tu być może kryje się jedna z przyczyn dramatycznego napięcia pomiędzy dysfunkcyjnym, opornym za przemiany rzeczywistości kulturowej programem kształcenia muzycznego a okolicznościami/ warunkami życia współczesnej młodzieży. Celem artykułu jest próba uwypuklenia problemu zdezaktualizowanego modelu powszechnej edukacji muzycznej w zderzeniu z uniwersum wartości oraz wiedzą na temat społecznie konstruowanego obrazu świata i tworzenia osobistej, nieformalnej o nim wiedzy.
EN
The topic of the article focuses on the critical analysis of the situation, in which the general current of music education can be found. The problem, accrued on constant transitions within the scope of defining and understanding art, results from blatant inconsistency in the declared values which create an axiological basis for music education and the dimension of reality inhabited by young people. The lack of contact between the abovementioned fields of aesthetic experience is visible in, i. a. ignoring complex social phenomena of pathological repressive nature, the insufficiency of educational methods when it comes to their content and forms of initiated contact with music. This might be the cause of dramatic tension between dysfunctional programme of music education which is resistant to changes of cultural reality, and the living conditions of the contemporary youth. The purpose of this article is to emphasize the problem of obsolete model of the general music education and its contact with the universe of values, the knowledge of socially constructed image of the world and creating one’s own, informal knowledge.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Berger P.L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, przeł. J. Niżnik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Białkowski A., Powszechna edukacja muzyczna. Współczesne zagrożenia i dylematy, [w:] A. Białkowski (red.), Edukacja muzyczna. Tożsamość i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Blumer H., Interakcjonizm symboliczny, przeł. G. Woroniecka, NOMOS, Kraków 2007.
 • Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Scholar, Warszawa 2005.
 • Dylak S., Koniec „nauczania” czy nowy paradygmat dydaktyczny, [w:] L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
 • Giroux H., Witkowski L., Edukacja i sfera publiczna. Idee i pedagogiki radykalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
 • Gołaszewska M., Zarys estetyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1986.
 • Gromkowska-Melosik A., Badania kulturowe w perspektywie społecznego konstruktywizmu (na przykładzie tożsamości kobiet), [w:] A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik (red.), Kultura popularna. Konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 • Jeziński M., Mitologie muzyki popularnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.
 • Kaufman J.-C., Kiedy Ja jest innym, przeł. A. Kapciak, Oficyna Naukowa, Warszawa 2013.
 • Klus-Stańska D., Paradygmaty współczesnej dydaktyki – poszukiwanie kwiatu paproci czy szansa na tożsamość teoretyczno-metodologiczną?, [w:] L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2009.
 • Konaszkiewicz Z., Konieczne obszary refleksji współczesnego pedagoga muzyki, [w:] A. Białkowski (red.), Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa 2012.
 • Lissa Z., Wstęp do muzykologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1974.
 • Łukowski P., Muzyka jako narzędzie manipulacji, [w:] A. Kucner (red.), Festiwal filozofii, t. VII. Filozofia i muzyka, ZP UWM, Olsztyn 2015.
 • Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Melosik Z., Pedagogika kultury popularnej, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, t. 4, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.
 • Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 • Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 • Murzyn A., Współczesna filozofia edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.
 • Nalaskowski A., Dzikość i zdziczenie jako kontekst edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2006.
 • Niziurski M., Wychowanie muzyczne – potrzeba radykalnej reformy, [w:] R. Gozdecka, M. Grusiewicz (red.), Współczesne oblicza edukacji muzycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
 • Schütz A., O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, przeł. B. Jabłońska, NOMOS, Kraków 2008.
 • Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, NOMOS, Kraków 2000.
 • Pankowska K., Kultura – sztuka – edukacja w świecie zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 • Przychodzińska M., Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989.
 • Przychodzińska M., Edukacja muzyczna dziś. Idee – pytania – niepokoje, „Muzyczna” 2005, nr 1 (1).
 • Sacher, W.A., Pedagogika muzyki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.
 • Schütz A., O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, przeł. B. Jabłońska, NOMOS, Kraków 2008.
 • Smoleńska-Zielińska, B., Relatywność czy trwałość wartości sztuki w edukacji muzycznej, „Edukacja Muzyczna” 2005, nr 1 (1).
 • Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, NOMOS, Kraków 2000.
 • Witkowski L., Tożsamość i zmiana. Epistemologia i rozwojowe profile w edukacji, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010.
 • Wojnar I., Teoria wychowania estetycznego – zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1976.
 • Wojnar I., Estetyczne inspiracje ogólnego kształcenia nauczycieli, [w:] A. Białkowski, B. Smoleńska-Zielińska (red.), Bliżej muzyki. Bliżej człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-5903
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2959735d-c323-413d-a885-0418a3689fe1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.