PL EN


Journal
2013 | 39 | 2 | 37-47
Article title

Rodzina o zmienionej strukturze wewnętrznej jako źródło wykluczenia społecznego młodzieży

Content
Title variants
EN
Family with the Modified Internal Structure as the Source of Social Exclusion of the Youth
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A family with the modified internal structure creates different life conditions for an adolescent from the conditions in full families. The research run on the junior high school students proves that the families suffer from difficulties more often - the difficulties connected both with the sphere of material existence and the sphere of mutual relationships. The students from incomplete families more frequently experience violent behaviour from parents and more often suffer from loneliness. Such a complicated family situation and accompanying problems cause the students more exposed to depression, difficulties at school and anti-social behaviour.
PL
Rodzina o zmienionej strukturze wewnętrznej stwarza odmienne niż w rodzinach pełnych warunki życia dorastającego dziecka. Badania młodzieży gimnazjalnej dowodzą, że rodziny te częściej przeżywają trudności - zarówno te związane ze sferą bytu materialnego, jak i sferą wzajemnych relacji. Uczniowie z rodzin innych niż pełna nieco częściej doświadczają także zachowań przemocowych ze strony rodziców i częściej przeżywają osamotnienie. Ta skomplikowana sytuacja rodzinna i towarzyszące jej problemy powodują, że uczniowie z rodzin o zmienionej strukturze narażeni są na obniżenie nastroju w postaci depresyjności, trudności w szkole, przejawiają także zachowania aspołeczne.
Journal
Year
Volume
39
Issue
2
Pages
37-47
Physical description
Contributors
 • Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie
References
 • Danilewicz W., Izdebska J., Krzesińska-Żach B. (1995), Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Trans Humana, Białystok.
 • Gawęcka M. (2005), Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie własnej, Wydawnictwo MADO, Toruń.
 • Izdebska J. (2008), Dziecko osamotnione w rodzinie dysfunkcyjnej – przejawy, przyczyny, wsparcie, [w:] Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, red. E. Jundziłł, R. Pawłowska, Wydawnictwo „Harmonia”, Gdańsk.
 • Jarosz E. (2001), Dom, który krzywdzi, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice.
 • Kozdrowicz E. (1989), Sytuacja dziecka w rodzinie matki samotnej, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 • Lipińska-Lokś J. (2012), Sytuacja szkolna i plany edukacyjne oraz zawodowe lubuskiej młodzieży gimnazjalnej, [w:] Lubuszanie 2012. Diagnoza stanu. Raport z badań, red. G. Miłkowska, Z. Wołk, Wydawnictwo PRINTPAP, Zielona Góra.
 • Miłkowska G. (2011), Rola badań nad młodym pokoleniem województwa lubuskiego, [w:] Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy, red. B. Burda, Media Consulting Agency, Zielona Góra.
 • Miłkowska G. (2012), Zachowania aspołeczne i ryzyko uzależnień od mediów, [w:] Lubuszanie 2012. Diagnoza stanu. Raport z badań, Wydawnictwo PRINTPAP, Zielona Góra.
 • Sendyk M. (2001), Społeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków.
 • Szymanowska A. (2000), Dziecko w rodzinie niepełnej, [w:] Rodzice i dzieci –psychologiczny obraz sytuacji problemowych, red. E. Milewska, A. Szymanowska, CMPPP, Warszawa.
 • Turska E. (2012), Sytuacja osobista lubuskich gimnazjalistów. Indywidualne obszary ryzyka wykluczenia społecznego, [w:] Lubuszanie 2012. Diagnoza stanu. Raport z badań, Wydawnictwo PRINTPAP, Zielona Góra.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-296b7306-cfcf-47c5-9cc5-deddd0f45988
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.