PL EN


2012 | 31 | 31-39
Article title

Oszczędności pieniężne gospodarstw domowych

Authors
Title variants
EN
Household money savings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oszczędności pieniężnych, ich klasyfikację oraz rolę oszczędności gospodarstw domowych w działalności gospodarczej. Z jednej strony oszczędności gospodarstw domowych stanowią tę cześć dochodu do dyspozycji, która nie została wydana na konsumpcję dóbr i usług. Z drugiej strony oszczędności to różnica między dochodami a wydatkami. Wysoki poziom oszczędności pomaga gospodarce rozwijać się i utrzymywać na ścieżce wzrostu, ponieważ inwestycje finansowane są głównie z oszczędności. Metody oszczędzania to m.in. ulokowanie pieniędzy w banku lub w funduszach emerytalnych. Poziom oszczędności w gospodarce zależy od wielu czynników. Oszczędności są uważane za korzystne dla gospodarki nie tylko dlatego, że zapewniają środki na finansowanie inwestycji kapitałowych niezbędnych do promowania długoterminowego wzrostu, ale jeśli dostatecznie dużo ludzi w tym samym czasie zacznie więcej oszczędzać, to w wyniku tego dochodzi do zmniejszenia popytu konsumpcyjnego, a nawet do głębszej recesji. W gospodarce narodowej oszczędności są sumą oszczędności prywatnych i publicznych.
EN
This paper presents concept of monetary savings, their classification, and the role of household savings in the economic activity. On the one hand household savings is the amount of household disposable income not spent on the consumption of goods and services. On the other hand, savings is the difference between income and expenditure. A high level of savings helps the economy to progress on a growth path since investment is mainly financed out of savings. Methods of saving include putting money aside in a bank or in pension funds. The level of saving in the economy depends on a number of factors. Savings are regarded as positive for the economy, not least because they provide the funds to finance the capital investment needed to promote long-term growth, but if sufficient number of people start saving more at the same time, the result is a reduction on consumer demand and even deeper recession. A country’s national savings is the sum of private and public savings.
Year
Issue
31
Pages
31-39
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
References
  • Głuchowski J., Lokaty budżetowe w Polsce Ludowej, PWN, Toruń 1968.
  • Głuchowski J., Oszczędności pieniężne ludności rolniczej, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1965, nr 3.
  • Głuchowski J., Wkłady oszczędnościowe ludności, a budownictwo mieszkaniowe w europejskich krajach socjalistycznych, „Finanse” 1968, nr 10.
  • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956.
  • Kucharski M., Rola oszczędności w gospodarce narodowej, „Finanse” 1958, nr 11.
  • Majchrzycka-Guzowska A., Oszczędności, w: W. Jaworski, Leksykon finansowo-bankowy, PWE, Warszawa 1991.
  • Malinowski D., Oszczędności, w: Wielka encyklopedia PWN, t. 20, a. 97-98, WN PWN, Warszawa 2004.
  • Owsiak K., Oszczędności pieniężne, w: Leksykon finansów, red. J. Głuchowski, PWE, Warszawa 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-296c6ec2-4a5f-4bfd-91dc-a54ee9b5724f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.