PL EN


2013 | 1/2013 (40) t.1 | 157 - 170
Article title

Wpływ kryzysu na zachowania zakupowe polskich konsumentów dóbr luksusowych

Authors
Content
Title variants
EN
Impact of the crisis on the purchasing behavior of Polish luxury goods consumers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rynek dóbr luksusowych rządzi się zgoła odmiennymi prawami niż tradycyjne masowe rynki. Jest to konsekwencją specyficznego charakteru dóbr luksusowych, ale przede wszystkim zdecydowanie odmiennych potrzeb i zachowań konsumentów tych dóbr. Strategie marketingowe produktów luksusowych stoją w zupełnej sprzeczności z tradycyjnym podejściem do tego zagadnienia. Rynek ten określany jest wręcz mianem paradoksalnego.Interesującym zagadnieniem wydaje się w związku z tym reakcja polskich konsumentów dóbr luksusowych na kryzys. Biorąc pod uwagę specyfikę produktu luksusowego, narzędzi marketingu wspierających jego istnienie na rynku oraz zachowań jego nabywców, nieoczekiwane mogą okazać się reakcje konsumentów produktów luksusowych na kryzys. Kondycja polskiego rynku dóbr luksusowych niewątpliwie zaskakuje. Segment polskich konsumentów należących do grona bogatych, zamożnych oraz aspirujących – czyli de facto zainteresowanych zakupem dóbr luksusowych – nie tylko nie odnotował zmniejszenia liczebności, ale także nie spadła jego siła nabywcza. W artykule poddano analizie reakcje polskich konsumentów dóbr luksusowych na kryzys.
EN
Luxury goods market is subject to quite different rules than traditional mass markets. This is a consequence of the specific nature of luxury goods, but most of all the different needs and behavior of consumers of these goods. Marketing strategies of luxury stand in complete contradiction with the traditional approach to this issue. This market is considered quite paradoxical. An interesting issue seems to be due to the reaction of Polish consumers of luxury goods to the crisis. Taking into account the specificity of a luxury product, marketing tools supporting its existence on the market and the buyers’ behavior, consumers’ response to the crisis may be unexpected. Condition of the Polish market of luxury certainly is surprising. Polish segment of consumers belonging to the group of rich, affluent and aspiring - interested in buying luxury goods not only did not record a reduction in their numbers, but there was also no decrease in the purchasing power. The article analyzes the responses of Polish consumers of luxury goods to the crisis.
Keywords
Year
Pages
157 - 170
Physical description
Dates
published
2013-02-15
Contributors
author
  • Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, wioleta@wzr.pl
References
  • Chevalier, M. i Mazzalovo, G. (2008). Luxury brand management. A world of privilege. Singapore: John Wiley & Sons.
  • Danziger, P.M. (2005). Let them eat cake. Marketing luxury to the masses – as well as the classes. Chicago: Dearborn Trade Publishing A Kaplan Professional Company.
  • Dryl, W. (2012). Strategie marketingowe dóbr luksusowych. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 2 (2).
  • Gardyn, R. (2012). Oh, The Goog Life. Pozyskano z: http://adage.com/article/american-demographics/good-life/44684/ (27.10.2012).
  • Kopaliński, W. (1994). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
  • KPMG. (2010). Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2010. KPMG.
  • KPMG. (2011). Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2011. KPMG.
  • Pietrzak, J. (2012). Luksusowe marki. Pozyskano z: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Luksusowe-marki-1517387.html (28.10.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-296e6629-bdaf-43c6-b8fc-e9735f05be54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.