PL EN


2011 | 1 | 135-151
Article title

Od pewności ku refleksyjności w zawodzie nauczycielskim. Przyczynek do dyskusji

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
1
Pages
135-151
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Cervinkowa H., Gołębniak B.D. (red.) (2010). Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wyd. DSW.
 • Bauman Z. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków: Wyd. Literackie.
 • Bourdieu P. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Warszawa: Oficyna Naukowa N, Wyd. Literackie.
 • Crozier M. (1996). Kryzys inteligencji. Szkic o niezdolności elit do zmian. Warszawa: Wyd. Poltext.
 • Czerepaniak-Walczak M. (1997). Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela. Toruń: Edytor.
 • Day C. (2004). Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie. Tłum. J. Michalak. Gdańsk: GWP.
 • Dróżka W. (2010). Triangulacja badań. Badania empiryczne ilościowo-jakościowe. W: S. Palka (red.) Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: Wyd. GWP.
 • Dróżka W. (2008). Generacja wielkiej zmiany. Studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich 2004. Kielce: Wyd. UJK.
 • Dróżka W. (2006). Kategorie analityczne w badaniach pedeutologicznych w świetle założeń refleksyjnych nurtów poznawczych w naukach społecznych. W: D. Ekiert-Oldroyd (red.) Współczesny nauczyciel w koncepcjach pedeutologicznych i praktyce edukacyjnej. Katowice: Chowanna. T. 1(26).
 • Dróżka W. (1997). Młode pokolenie nauczycieli. Studium autobiografii młodych nauczycieli polskich lat dziewięćdziesiątych. Kielce: Wyd. AŚ.
 • Dróżka W. (1993). Pokolenia nauczycieli. Kielce: Wyd. AŚ.
 • Dróżka W. (2002). Nauczyciel. Autobiografia. Pokolenia. Studia pedeutologiczne i pamiętnikoznawcze. Kielce: Wyd. AŚ.
 • Giddens A. (2001a). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN
 • Giddens A. (2001b). Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych. Kraków: Zakład Wydawniczy ‘Nomos’.
 • Giddens A. (2003). Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji. Przekład S. Amsterdamski. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 • Gołębniak D. (1998). Zmiany w edukacji nauczycieli. Wiedza. Biegłość. Refleksyjność. Poznań-Toruń: Edytor.
 • Hammersley M., Atkinson P. (2000). Metody badań terenowych. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.
 • Horner W. (2005). O profesjonalizacji nauczycieli – wstępne wyjaśnienia pojęciowe. W: W. Horneraq, M.S. Szymański (red.) Nauczyciel i kształcenie nauczycieli. Zmiany i wyzwania. Warszawa: Wyd. Ak. Żak.
 • King A., Schneider B. (1992). Pierwsza rewolucja globalna. Jak przetrwać? Raport Rady Klubu Rzymskiego. Warszawa: Polskie Tow. Współpracy z Klubem Rzymskim.
 • Klus-Stańska D. (2003). Nauczyciel wobec utraty jednoznaczności kultury. Podjęcie wyzwania czy ucieczka.W: H. Kwiatkowska, T. Lewowicki (red.) Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów. Warszawa: Wydawn. i Zakład Poligrafii Inst. Technologii Eksploatacji.
 • Kwiatkowska H. (2005). Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią. Gdańsk: Wyd. GWP.
 • Kwieciński Z. (1996). Nowe konteksty strategii edukacyjnej. Instytut Spraw Publicznych, s. 10.
 • Kwieciński Z. (2007). Miedzy patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne. Wrocław: Wyd. DSWE.
 • Krzychała S. (red.) (2004). Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej. Wrocław: Wyd. DSWE.
 • Krzychała S. (2007). Ryzyko własnego życia. Indywidualizacja w późnej nowoczesności. Wrocław: Wyd. DSW.
 • Melosik Z. (2003). Teoria w sytuacji „wielości rzeczywistości”. W: M. Cylkowska-Nowak (red.) Młodzież, edukacja i społeczeństwo; szkice z teorii i praktyki. Poznań: Wyd. Wolumin.
 • Metody badań jakościowych (2009). Pod red. N. K. Denzina, Y. S. Lincoln. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Mizerek H. (1999). Dyskursy współczesnej edukacji nauczycielskiej. Olsztyn: Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 • Pietrasiński Z. (1997). Studenci o własnym rozwoju. Warszawa: Wydaw. Instytutu Psychologii PAN.
 • Potulicka E., Rutkowiak J. (red.) (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Wyd. Impuls.
 • Sękowski A. E. (2000). Osiągnięcia uczniów zdolnych. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Śliwerski B. (2010). O (nie-)wymierności pracy nauczyciela. W: R. Kwiecińska, M. J. Szymański (red.) Nauczyciel wobec zróżnicowań społecznych. Kraków: Wyd. UP.
 • Szkudlarek T. (1999). Media. Szkice z filozofii i pedagogiki dystansu. Kraków: Wyd. Impuls.
 • Sztompka P. (red.) (1999). Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. Kraków: Wydaw. Naukowe PWN.
 • Sztompka P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wyd. Znak.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-296efd51-0e3f-42c9-a391-b07e66dd4376
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.