PL EN


2013 | 12 | 2: Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa | 125-136
Article title

Program przeciwdziałania oddzielaniu dzieci od ich rodzin, Rumunia

Content
Title variants
EN
Programme to prevent children from being separated from their families, Romania
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Program ma na celu zatrzymanie najbardziej zagrożonych dzieci w ich rodzinach, pozwalając uniknąć opieki instytucjonalnej i ulepszając opiekę w rodzinie. Inicjatywa uruchomiona w 2001 r. jest ściśle powiązana z rządowym programem deinstytucjonalizacji (odchodzenia od instytucjonalnej opieki nad dzieckiem), i ma ustanowić właściwe podstawy dla tego programu poprzez przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w placówkach opiekuńczo–wychowawczych. Inicjatywa oferuje zorganizowane, ograniczone w czasie interwencje adresowane do wybranych rodzin, realizowane w ramach partnerstwa z władzami lokalnymi w celu zapewnienia ich trwałości. Głównym celem jest opracowanie „Publicznej polityki przeciwdziałania oddzielaniu dzieci od ich rodzin”, której musiałyby przestrzegać wszystkie instytucje państwowe zajmujące się opieką nad dziećmi oraz opieką społeczną.
EN
The programme aims to keep the most vulnerable children within their families to avoid institutionalisation and increase family care. Launched in 2001, it is closely related to the Government’s de-institutionalisation programme and is meant to lay the proper foundation for it by preventing children from being admitted to institutions. The programme offers structured, time-limited interventions to targeted families, delivered in partnership with local authorities to ensure sustainability. The overarching aim is to develop a ‘Public Policy for the Prevention of Child Separation from Families’ that all state authorities dealing with childcare and social services would be required to observe.
Contributors
author
  • Hope and Homes for Children Romania
author
  • Hope and Homes for Children Romania
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-296fa7f7-d6ad-43bf-a473-0edeb7b40d6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.