PL EN


2013 | 2 | 2 | 26-43
Article title

Wybrane zagadnienia na tle orzeczeń dotyczących opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży

Authors
Content
Title variants
Selected issues on slotting allowances and fees in light of existing jurisprudence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zagadnienie opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży (tzw. opłaty półkowe, slotting allowances, slotting fees) budzi ciągle wiele wątpliwości i sporów. Autor niniejszego artykułu śledząc orzeczenia, jakie zapadły w tej kategorii spraw, omawia najważniejsze problemy, jakie pojawiły się na tym tle. Spośród nich wymienić można problem granic swobody kontraktowej w kontekście czynu nieuczciwej konkurencji z art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk, przejawy utrudniania dostępu do rynku oraz charakter tej przesłanki w dotychczasowym orzecznictwie, a także związany z tym zagadnieniem problem rozkładu ciężaru dowodu, ekwiwalentność świadczeń sieci handlowych na rzecz współpracujących przedsiębiorców, czy też charakter prawny rabatów i premii pieniężnych funkcjonujących w relacjach sieci handlowe dostawcy. Zagadnienia te omówione zostały przy uwzględnieniu stanowiska doktryny oraz praktyki obrotu gospodarczego w omawianym segmencie rynku. Takie, dość szerokie potraktowanie każdego z tych problemów pozwoliło na odniesienie się do zapadłych orzeczeń sądowych i zasadności zawartych w nich tez. Autor nie unika również głosu krytycznego wszędzie tam, gdzie kierunek przyjęty w orzeczeniach wymaga zdaniem autora ponownego przemyślenia i ewentualnej rewizji.
EN
Slotting allowances or slotting fees still generate many doubts and disputes. On the basis on existing jurisprudence, discussed here are the most important problems which appeared in Poland in this field. Mentioned among them are: limits of the freedom of contract in the context of Article 15(1)(4) of the Combating Unfair Competition Act; symptoms of market access limitation and the character of this prerequisite in jurisprudence; burden of proof; equivalency of benefits provided by retail chains to cooperating entrepreneurs; legal character of rebates and bonuses applied in relations between suppliers and retail chains. These issues are discussed in light of doctrinal views and business practice. This rather wide treatment of each of these problems makes it possible to comment on the noted judgments and the correctness of their final verdict.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
26-43
Physical description
Dates
published
2013-02-12
Contributors
References
 • Banasiński C., Bychowska M., Ekonomiczne aspekty stosowania art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Przegląd Prawa Handlowego 2011, nr 10
 • du Cane D., Obecny stan prawa w kwestii tzw. opłat półkowych, Glosa 2012, nr 3
 • Dolecki H., Postępowanie cywilne, Zarys wykładu, Warszawa 2011
 • Dyś T., Nieuczciwa konkurencja: opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży, Monitor Prawniczy 2003, nr 14
 • Łętowska E. (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań – część ogólna, Tom 5, Warszawa 2006
 • Marek M., Opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży, Przegląd Prawa Handlowego 2012, nr 2
 • Nestoruk I., Glosa do wyroku SN z dnia 26 stycznia 2006 r., II CK 378/05 – Opłaty „za przyjęcie towarów do sieci sklepów” a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Glosa 2007, nr 1
 • Nowińska E., du Vall M., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2010
 • Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny, Komentarz, Tom I, Warszawa 2005
 • Podrecki P., Okoń Z., Dziesięć lat ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, IV. Utrudnianie dostępu do rynku, Monitor Prawniczy 2003, nr 21
 • Rusek J., Rabat czynem nieuczciwej konkurencji: o premiach pieniężnych raz jeszcze (artykuł dyskusyjny), Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych 2010, nr 2
 • Skurzyński P., Nowe wytyczne Komisji w sprawie ograniczeń wertykalnych a pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, Przegląd Prawa Handlowego 2012, nr 6
 • Szwaja J., Ostatnie nowelizacje ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Cz. I, Monitor Prawniczy 2002, nr 24
 • Szwaja J. (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. 3, C.H. Beck, Warszawa 2013
 • Zdyb M., Sieradzka M., Interpretacja treści klauzuli generalnej pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji, Przegląd Prawa Handlowego 2011, nr 12
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29738391-c2f6-4c52-895c-97409026aa38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.