PL EN


Journal
2015 | 4 (61) | 41-66
Article title

Antycykliczne instrumenty polityki makroostrożnościowej wpływające na rynek nieruchomości w Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Instruments of Countercyclical Macroprudential Policy Focusing on the Real Estate Market in the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostały przeanalizowane instrumenty antycyklicznej polityki makroostrożnościowej wpływające na rynek nieruchomości z perspektywy ich potencjalnych skutków dla funkcjonowania sektora finansowego. Aby osiągnąć ten cel, zarysowane zostały podstawowe właściwości badanych instrumentów oraz zaprezentowano mechanizm transmisji tych instrumentów. Analiza mechanizmu transmisji z uwzględnieniem dorobku literatury dotyczącej wyceny kredytów oraz efektów ubocznych regulacji pozwoliła na identyfikację ograniczeń jego przebiegu. Zidentyfikowano, że restrykcyjne sektorowe wymogi kapitałowe oraz wskaźników LTV DTI i DSTI mogą skutkować występowaniem zjawiska migracji kredytobiorców do sektora bankowości cienia lub innych instytucji finansowych świadczących usługi transgraniczne, a niepodlegających regulacjom makroostrożnościowym. Zastosowanie restrykcyjnych instrumentów może nasilić występowanie w sektorze bankowym zjawiska negatywnej selekcji i w efekcie przynieść pogorszenie ogólnej jakości portfela kredytowego.
EN
The article focuses on the analysis of countercyclical macroprudential instruments directed at the real estate market, with the aim of identification of potential side effects of their use. To achieve this goal we present the most important features of these tools and characterize the transmission mechanism of those instruments. An analysis of the transmission mechanism and related current literature on the pricing of the loan market, as well as side effects of the regulations, lends support to the view that it is possible to identify limitations of this transmission mechanism. We find that restricitve sectoral capital requirements and LTV, DTI and DSTI ratios, may result in increased migration of borrowers to shadow banks or other financial intermediaries (e.g. those operating cross-border), which are not subject to macroprudential regulations. Restrictive macroprudential tools applied to the banking sector could possibly bring about the unintended consequence of increased negative selection and, in effect, of a worsened quality of bank lending portfolio.
Journal
Year
Issue
Pages
41-66
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • 1.Akerlof G.A., The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 84, No. 3 (Aug., 1970).
 • 2.Basel Committee on Banking Supervision BCBS, Basel III: a global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, Bank for International Settlements, Basel 2011.
 • 3.Beatty A., Liao S., Do delays in expected loss recognition affect banks' willingness to lend?, "Journal of Accounting and Economics" 2011/52.
 • 4.Borio C., Zhu VH., Capital Regulation. Risk-Taking. and Monetary Policy: A Missing Link in the Transmission Mechanism?, "Journal of Financial Stability" 8, Elsevier 2012.
 • 5.Borio C., The financial cycle and the macroeconomics: What have we learnt?, "Journal of Banking and Finance" Vol. 45 (C), Elsevier 2014.
 • 6.Borio C., Drehmann M., Towards an operational framework for financial stability: 'fuzzy' measurement and its consequences, "BIS Working Papers", No. 284, Bank for International Settlements, 2009.
 • 7.Claessens S., An Overview of Macroprudential Policy Tools, "IMF Working Paper" No. WP/14/214, 2014.
 • 8.Committee on the Global Financial System CGFS, Operationalising the selection and application of macroprudential instruments, "CGFS Papers" No. 48. Bank for International Settlements, 2012.
 • 9.Dietsch M., Welter-Nicol C., Do LTV and DSTI caps make banks more resilient?, Debats economiques et financiers No. 13, ACPR Banque de France, August 2014.
 • 10.Drehmann M., Borio C., Tsatsaronis K., Characterising the financial cycle: don't lose sight of the medium term!, "BIS Working Papers" No. 380, 2012.
 • 11.Drehmann M., Juselius M., Do debt service costs affect macroeconomic and financial stability?, "BIS Quarterly Review", September 2012.
 • 12.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.Urz. UE L 176 z 27.06.2013, s. 338 z późn. zm.); tzw. CRD IV
 • 13.European Systemic Risk Board, Recommendation of the European Systemic Risk Board of April 2013 on intermediate objectives and instruments of macro-prudential policy (ESRB/2013/1, 2013/C 170/01).
 • 14.European Systemic Risk Board, The ESRB Handbook on Operationalising Macro-prudential Policy in the Banking Sector, ESRB, 2014.
 • 15.Igan D., Kang H., Do Loan-to-Value and Debt-to-income Limits Work? Evidence from Korea, "IMF Working Paper" WP/11/297, December 2011.
 • 16.Jacome L.I., Mitra S., LTV and DTI Limits-Going Granular, "IMF Working Paper" WP/15/154, July 2015.
 • 17.Kaminsky G., Reinhart C., The twin crises: the causes of banking and balance-of-payments problems, "American Economic Review", No. 89, 1999.
 • 18.Kuttner K.N., I. Shim, Can non-interest rate policies stabilise housing markets ? Evidence from a panel of 57 economies, "BIS Working Papers" No. 433, November 2013.
 • 19.Myers S., Mayluf N., Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, "Journal of Financial Economics" 13, 1984.
 • 20.Olszak M., Zależność między konkurencją w sektorze bankowym i stabilnością finansową banków - przegląd badań teoretycznych i empirycznych, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny" nr 5(3), 2014.
 • 21.Olszak M., Pipień M., Roszkowska S., Kowalska I., Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large banks in the EU?, "Working Paper Series, UW FM WPS" No. 3/2015.
 • 22.Olszak M., Procykliczność działalności bankowej, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • 23.Rekomendacja S Komisji Nadzory Finansowego dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie z dnia 18 czerwca 2013 r.
 • 24.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 176 z 27.06.2013, s. 1, z późn. zm.); tzw. CRR.
 • 25.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. z 2015, poz. 1513).
 • 26.Taylor J.B., Zrozumieć kryzys finansowy, przyczyny, skutki, interpretacje, PWN, Warszawa 2010.
 • 27.Taylor J.B., Discretion versus policy rules in practice, "Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy" Vol. 39, Elsevier 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2974be9f-eb9e-4f9b-8c2f-12c74a7a167e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.