PL EN


Journal
2015 | 4(135) | 147–165
Article title

Efektywność zatrudnieniowa szkolenia osób bezrobotnych w Polsce

Authors
Title variants
EN
Effectiveness of training programs for the unemployed in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mimo że kształcenie ustawiczne staje się wymogiem współczesnego rynku pracy, w Polsce w każdym miesiącu zaledwie 1,3% osób bezrobotnych uczestniczy w kształceniu pozaszkolnym w celach zawodo-wych. Mniej więcej połowa z nich korzysta ze szkoleń organizowanych przez urzędy pracy, zaś pozostali dokształcają się we własnym zakresie, co wiąże się z kosztami, ale i swobodą wyboru szkolenia. W artykule porównano efektywność zatrudnieniową netto udziału w szkoleniach obu tych grup na podstawie danych z „Badania aktywności ekonomicznej ludności” dla lat 2001–2013. W tym celu oszacowano model logitowy odpływów z bezrobocia do zatrudnienia. Wyniki wskazują na odmienne oddziaływanie obu grup szkoleń – podejmowane z inicjatywy urzędów pracy ułatwiają zatrudnienie na ogół tylko krótkookresowo, zaś szkolenia z inicjatywy bezrobotnych zwiększają szanse na zatrudnienie przede wszystkim w dłuższym okresie. Ponadto efektywność szkoleń jest zróżnicowana według cech osób bezrobotnych.
EN
Although lifelong learning seems expected within the contemporary labour market, only 1,3% of unemployed Poles participate in non-formal vocational training. Approximately half take part in training programmes organised by local labour offices, whereas the remainder initiate training on their own, which incurs expenses, but otherwise allows a free choice of training. In this paper, employment effectiveness for these two groups is compared on the basis of data from the Polish LFS of 2001–2013. For this purpose a logit model of outflows from unemployment to employment was estimated. The outcomes indicated that results of the two approaches to training differed – those initiated by the local labour office increased the probability of short term employment, whereas action initiated by the unemployed themselves led to similar effects, but mainly in the medium term. Effectiveness of training varied according to the characteristics of the unemployed.
Journal
Year
Issue
Pages
147–165
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
References
 • Bieliński, J., Bober, M., Sarzalska, M. i Zawistowski J. (2008). Aktywne polityki na elastycznym rynku pracy. W: M. Bukowski (red.), Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Björklund, A. i Regnér, H. (1996). Experimental evaluation of European labour market policy. W: G. Schmid, J. O’Reilly i K. Schömann (red.), International handbook of labour market policy and evaluation. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Bryson, A., Dorsett, R. i Purdon, S. (2002). The use of propensity score matching in the evaluation of active labour market policies. [Working paper No. 4]. London: Department for Work and Pensions.
 • Drążkiewicz, J., Kusideł, E., Jakubowska, K., Penszko, P., Gajdas, A. i Schimanek, T.(2010). Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce. Warszawa: PAG Uniconsult.
 • Guo, S., Barth, R. P. i Gibbons, C. (2006). Propensity score matching strategies for evaluating substance abuse services for child welfare clients. School Children and Youth Services Review, 28(4), 357–383.
 • Heckman, J. J. i Smith J. A. (1995). Assessing the Case for Social Experiments. The Journal of Economic Perspectives, 9(2), 85–110.
 • Heckman, J. J., Ichimura, H. i Todd, P. E. (1997). Matching as an econometric evaluation estimator: evidence from evaluating a job training programme. Review of Economic Studies, 64(4), 605–654.
 • Holland, P. W. (1986). Statistics and causal inference. Journal of the American Statistical Association, 396(81), 945–960.
 • Kluve, J., Lehmann, H. i Schmid, Ch. M. (1999). Active labor market policies in Poland: human capital enhancement, stigmatization, or benefit churning. Journal of Comparative Economics, 27(1), 61–89.
 • Kubiak, P. (2005). Efekty uczestnictwa bezrobotnych w aktywnych programach rynku pracy w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Liwiński, J. (2008). Korzystanie z programów polityki rynku pracy. W: Witkowski, J. (red.), Badanie aktywności zawodowej absolwentów w kontekście realizacji programu „Pierwsza praca”. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Maksim, M. (2011). Efektywność aktywnych programów rynku pracy – wyniki badań ilościowych. W: Z. Wiśniewski i K. Zawadzki (red.) Efektywność polityki rynku pracy w Polsce. Toruń: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Uniwesrytet Mikołaja Kopernika.
 • Penszko, P., Jakubowska, K. i Górniak, K. (2012). Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL, IV etap badania. Warszawa: PAG Uniconsult.
 • Puhani, P. A. (1998). Advantage through training? A microeconometric evaluation of the employment effects of active latour market programmes in Poland. Discussion Paper, 98-25. Mannheim: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.
 • Puhani, P. A. i Steiner V. (1996). Public works for Poland? Active labour market policies during transition. Discussion Paper, 96-1. Mannheim: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.
 • Rossi, P. H., Freeman, H. E. i Lipsey, M. W. (1999). Evaluation. A systematic approach (wyd. 6). Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Rubin, D. B. (2005). Causal inference using potential outcomes: design, modeling, decisions. Journal of the American Statistical Association, 469(100), 322–331.
 • Szczucka, A., Turek, K. i Worek, B. (2012). Kształcenie przez całe życie. Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Trzciński, R. (2009), Wykorzystanie techniki propensity score matching w badaniach ewaluacyjnych. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2015/4-8-liwinski-efektywnosc-zatrudnieniowa.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-298853a4-3f7b-4791-8e38-d0cce38cc50e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.