PL EN


2012 | XIV/2 | 47-58
Article title

Language as a Mirror of Cultural Stereotypes – an Ethnolinguistic Perspective

Authors
Content
Title variants
Language as a Mirror of Cultural Stereotypes – an Ethnolinguistic Perspective
Languages of publication
PL RU EN
Abstracts
EN
The article deals with the issue of mirroring stereotypes through language which is presented in this material as an important tool of reflecting opinions, beliefs and judgements about ethnic others. The paper discusses different linguistic means which help to express cultural stereotypes commonly held in societies. On the basis of the opinions, comments and observations of different scholars, the author of the article distinguishes items which are essential for linguistic reproduction of cultural (mental) stereotypes. In his account he demonstrates how closely stereotypes are linked with the linguistic signs in use. Although the paper examines the notion of stereotyping from a linguistic perspective, it also refers to the assumptions of the cognitive and cultural approaches to stereotyping.
Year
Issue
Pages
47-58
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
References
 • Allport, G.W. (1954). The Nature of Prejudice. Garden City, NY, Doubleday Anchor.
 • Anusiewicz, J., Dąbrowska, A., Fleischer, M. (2000). Językowy obraz świata i kultura. Projekt koncepcji badawczej. Język a Kultura 13, 11–44.
 • Awdiejew, A. (1998). Standardy semantyczne a znaczenie leksykalne. Język a Kultura 12, 53–62.
 • Bartmiński, J. (1995). Nasi sąsiedzi w oczach studentów. In: T. Walas (ed.). Narody i stereotypy. Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 258–269.
 • Bartmiński, J. (1998). Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu matki. Język a Kultura 12, 63–83.
 • Bartmiński, J. (1999). Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata. In: J. Bartmiński (ed.). Językowy obraz świata. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 103–120.
 • Bartmiński, J. (2006). Językowe podstawy obrazu świata. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Bartmiński, J. (2007). Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Bartmiński, J., Panasiuk, J. (1993). Stereotypy językowe. In: J. Bartmiński (ed.). Językowy obraz świata. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 363–387.
 • Bokszański, Z. (1997). Stereotypy a kultura. Wrocław, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
 • Boski, P. (2001). O stereotypach niestereotypowo, czyli jak badać wiedzę o kulturze grup społecznych i unikać ich stereotypów. In: M. Kofta, A. Jasińska-Kania (eds.). Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe. Warszawa, Scholar, 164–213.
 • Brown, D.H. (1994). Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs, Prentice Hall.
 • Bruner, J.S. (1971). O poznawaniu. Szkice na lewą rękę. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Byram, M., Cain, A. (1998). Civilisation/Cultural Studies: An Experiment in French and English Schools. In: M. Byram, M. Fleming (eds.). Language Learning in Intercultural Perspective: Approaches Through Drama and Ethnography. Cambridge, Cambridge University Press, 32–44.
 • Chantry, X. (2002). Stereotypy i ich przekład w komiksie: Astérix chez les Bretons i jego wersja polska. In: E. Skibińska, M. Cieński (eds.). Język – stereotyp – przekład. Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 45–55.
 • Chlebda, W. (1998). Stereotyp jako jedność języka, myślenia i działania. Język a Kultura 12, 31–41.
 • Dąbrowska, A. (1998). Czy istnieje w podręcznikach języka polskiego dla cudzoziemców wyraźny obraz Polski i Polaków? (Próba znalezienia stereotypów). Język a Kultura 12, 278–295.
 • Dyoniziak, J. (2002). Stereotyp kobiety w kontekście przekładu francuskich haseł reklamowych. In: E. Skibińska, M. Cieński (eds.). Język – stereotyp – przekład. Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 77–83.
 • Greenberg, J., Pyszczyński, T. (1985). Compensatory Self-Inflation: A Response to the Threat to Self-Regard of Public Failure. Journal of Personality and Social Psychology 49, 273–280.
 • Greń, Z. (2001). Stereotypy jako fenomeny językowe. In: M. Kofta, A. Jasińska-Kania (eds.). Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe. Warszawa, Scholar, 67–79.
 • Grzegorczyk, A. (ed.) (1997). Aktualizacje encyklopedyczne. Kultura – Sztuka. Poznań, Wydawnictwo Kurpisz.
 • Hinkel, E. (ed.) (1999). Culture in Second Language Teaching and Learning. Cambridge, Cambridge University Press.
 • Kenrick, D.T., Neuberg, S.L., Cialdini, R.B. (2002). Psychologia społeczna. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kmiecik, A.P. (2003). Europhile Rather than Anglocentric. Języki Obce w Szkole 2, 129–131.
 • Koniewicz, D.M. (1997). Aspects of cultural relativity in EFL handbooks. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 36, 305–370.
 • Krawiec, M. (2006). Ethnolinguistic Exemplification of Stereotyping: The Image of Poles Perceived by Foreigners. In: K. Bogacki, A. Miatluk (eds.). Semantic Relations in Language and Culture. Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 189–196.
 • Krawiec, M. (2007). Metoda projektu w kształtowaniu świadomości kulturowej dzieci w wieku 10–13 lat. Wykorzystanie zasobów percepcyjno-asocjacyjnych uczniów do prezentacji treści kulturoznawczych na lekcji języka angielskiego. Poliglota 1(5), 58–71.
 • Kurcz, I. (1976). Psycholingwistyka. Przegląd problemów badawczych. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kurcz, I. (2000). Psychologia języka i komunikacji. Warszawa, Scholar.
 • Lippmann, W. (1922). Public Opinion. New York, Harcourt, Brace and Co.
 • Magiel, F.N. (ed.) (1995). International Encyclopedia of Sociology. Vol. 2. London, Fitzroy Deaborn Publishers.
 • McCarthy, M. (1996). Discourse Analysis for Language Teachers. Cambridge, Cambridge University Press.
 • Morciniec, N. (2007). O językowym obrazie świata, czyli czym różnią się języki. In: Z. Wąsik, A. Ciuk (eds.). For the Love of the Embedded Word – in Society, Culture and Education. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 19–30.
 • Nowak, P. (1998). Stereotyp odbiorcy w tekstach publicystycznych z lat pięćdziesiątych. Język a Kultura 12, 197–205.
 • Nycz, M. (2002). Etnonimia – stereotyp – przekład. In: E. Skibińska, M. Cieński (eds.). Język – stereotyp – przekład. Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 169–177.
 • Panasiuk, J. (1998). O zmienności stereotypów. Język a Kultura 12, 84–98.
 • Prochorowa, S.M. (1998). Stereotyp językowy Europejczyka w kontekście opozycji ‘swój – obcy’. Język a Kultura 12, 238–244.
 • Quasthoff, U. (1973). Soziales Vorurteil und Kommunikation. Eine sprachwissenschaftliche Analyse des Stereotypes. Frankfurt a. M., Athenäum.
 • Quasthoff, U. (1998). Etnocentryczne przetwarzanie informacji. Ambiwalencja funkcji stereotypów w komunikacji międzykulturowej. Język a Kultura 12, 11–30.
 • Radłowski, Z., Wojtczak, J. (1994). Jak narody widzą siebie nawzajem. O Polakach w Europie. Warszawa, Semper.
 • Sapir, E. (1964). Culture, Language, and Personality: Selected Essays. David G. Mandelbaum (ed.). Berkeley, CA, University of California Press.
 • Schaff, A. (1981). Stereotypy a działanie ludzkie. Warszawa, Książka i Wiedza.
 • Siek-Piskozub, T. (1993). The English and the American in the Eyes of Poles. Glottodidactica 21, 119–127.
 • Simon, L., Greenberg, J. (1996). Further Progress in Understanding the Effects of Derogatory Ethnic Labels: The Role of Pre-Existing Attitudes Toward the Targeted Group. Personality and Social Psychology Bulletin 22, 1195–1204.
 • Strybel, R. (1997). Loose & Casual or Slurred & Sloppy. The World of English 2(29), 10–11.
 • Summers, D. (ed.) (1995). Longman Dictionary of Contemporary English. Harlow, Essex, Longman.
 • Szarota, T. (1996). Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy. Warszawa, PWN.
 • Szczęk, J. (2002). Problem przekładu na język polski stereotypów kulturowych utrwalonych w wybranych związkach frazeologicznych języka niemieckiego. In: E. Skibińska, M. Cieński (eds.). Język – stereotyp – przekład. Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 231–240.
 • Taylor, S.E. (1981). A Categorization Approach to Stereotyping. In: D.L. Hamilton (ed.). Cognitive Processes in Stereotyping and Intergroup Behavior. Hillsdale, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 88–114.
 • Telus, M. (1998). Stereotyp grupowy a predykacja. Język a Kultura 12, 135–145.
 • Tokarski, R. (1998). Biała brzoza, czarna ziemia, czyli o miejscu stereotypu w opisie języka. Język a Kultura 12, 124–134.
 • Tołstaja, S. (1998). Stereotyp w języku kultury. Język a Kultura 12, 99–104.
 • Valdes, J.M. (1996). Culture Bound: Bridging the Cultural Gap in Language Teaching. Cambridge, Cambridge University Press.
 • Van Dijk, T.A. (1996). Discourse, Racism and Ideology. La Laguna, RCEI Ediciones.
 • Waniek-Klimczak, E. (1993). Sounds. In: B. Lewandowska-Tomaszczyk (ed.). Ways to Language: An Introduction to Linguistics. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 24–60.
 • Whorf, B.L. (1956). Language, Thought and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf. J.B. Carroll (ed.). Cambridge, MA, Technology Press of Massachusetts Institute of Technology.
 • Wlaźnik, L. (2002). Stéréotypes comme moyen de formation interculturelle. In: T. Siek-Piskozub (ed.). European Year of Languages 2001. Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 109–121.
 • Wojcieszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa, Scholar.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1509-1619
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29956835-7840-42c4-ba6e-a67d15d8d23d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.