PL EN


2015 | 4 (64) | 89-102
Article title

Dozór elektroniczny jako instrument polityki karnej. Wybrane uwagi na kanwie nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego

Authors
Title variants
EN
Electronic monitoring as an Instrument of Criminal Policy. Remarks on the Amendment to the Criminal Code and to the Executive Penal Code
RU
Система электронного надзора как инструмент уголовной политики. Выбранные вопросы в свете изменения Уголовного кодекса и Уголовно-исполнительного кодекса
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł odnosi się do stosunkowo nowej instytucji, jaką jest dozór elektroniczny. Autor analizuje rozwiązania obowiązujące w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2015r., jak i rozwiązania kolejne, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2015 roku i zmieniły dotychczasowy model. Postuluje także dalszą modyfikację przepisów, w kierunku zwiększenia możliwości zastosowania dozoru elektronicznego w szeroko rozumianym prawie karnym oraz prognozuje stały, sukcesywny wzrost znaczenia tej instytucji.
EN
This article refers to the relatively new institution of electronic monitoring. The author analyzes the solutions applicable in the prior legal status and new solutions, which were implemented on July 1, 2015, and changed the existing model. The author also proposes a further modification of the rules towards increasing the possibility of using electronic monitoring in the broadly interpreted criminal law, and forecasts steady, gradual increase of the importance of this institution.
RU
Данная статья относится к системе электронного надзора. Автор анализирует положения, существующие в правовом порядке до 30 июня 2015 г., а также положения, которое вступили в силу с 1 июля 2015 г. и изменили предыдущую модель. Кроме того, автор предлагает дальнейшую модификацию правил с тем, чтобы увеличить возможность использования электронного надзора в уголовном праве и прогнозирует постепенное увеличение важности этих положений
Year
Issue
Pages
89-102
Physical description
Contributors
References
 • Dyl K., Janicki G., Dozór elektroniczny, „Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 2005, nr 5.2
 • Hodak M., SDE czyli nowość wielkiej szansy, „Na Wokandzie” 2010, nr 2
 • Jasiński J., Areszt domowy (propozycja do rozważenia) [w:] S. Waltoś (red.), Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, Kraków 1993
 • Konarska – Wrzosek V., Propozycje zmian katalogu kar w Kodeksie Karnym z 1997 r. w zakresie kar pozbawienia wolności oraz dolegliwości związanych z niektórymi rodzajami kar wolnościowych [w:] P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. II, Warszawa 2012
 • Kotowski W., Kurzępa B., Dozór elektroniczny. Komentarz praktyczny, Warszawa 2009
 • Lachowski J., Wybrane zagadnienia sporne na tle wykładni przepisów ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, [w:] A. Błachnio – Parzych, J. Jakubowska – Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska (red.), Problemy wymiary sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2013
 • Lelental S., Orzekanie o zezwoleniu na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, [w:] A. Michalska – Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska – Flieger (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, Lublin 2011
 • Moczydłowski P., Przestępca na uwięzi. Elektroniczny monitoring sprawców przestępstw, „Ius et Lex” 2006, nr 2
 • Pietryka A., Wiśniewska K., Dozór elektroniczny – stan obecny i wyzwania przyszłości, http://www.hfhr.pl/publikacja-raportu-%E2%80%9Edozor-elektroniczny-stan-obecny-i-wyzwania-przyszlosci-2/
 • Rusinek M., Krytycznie o przyjętym kształcie dozoru elektronicznego, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2008, nr 60
 • Rusinek M., Ustawa o dozorze elektronicznym. Komentarz, Warszawa 2010
 • Róg J., Wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego a prawo do zabezpieczenia społecznego, „Państwo i Prawo” 2012, nr 2
 • Siedlecki D., Elektroniczne monitorowanie przestępców – nowoczesna alternatywa kary pozbawienia wolności, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2005, nr 47 – 48
 • Stańdo – Kawecka B., Dozór elektroniczny w systemie sankcji karnych w wybranych krajach europejskich, „Państwo i Prawo” 2012, nr 5
 • Stefański R.A., Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2007, nr 4
 • Szczygieł G., Wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego a przeludnienie zakładów karnych, [w:] Ł. Pohl (red.), Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009
 • Szewczyk M., Jaka alternatywa dla krótkoterminowej kary pozbawienia wolności?, [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga Jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Kraków 2007
 • Szymanowski T., Skazania na bezwzględne kary pozbawienia wolności jako następstwo nieefektywnej polityki karnej, „Państwo i Prawo” 2014, nr 4
 • Zgoliński I., Komentarz do art. 43a k.k.w., [w:] J. Lachowski (red.), Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2015
 • Zgoliński I., Nowe sposoby wykonywania kary pozbawienia wolności, „Jurysta” 2008, nr 5
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2996b90d-c08b-4dc2-bbdd-fa94b03d7474
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.