PL EN


Journal
2016 | 22 | 89-101
Article title

Kluby seniora w przestrzeni miasta na przykładzie Wrocławia

Title variants
EN
Seniors’ clubs in the urban space on the example of Wroclaw
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem pracy była szczegółowa analiza działalności klubów seniora funkcjonujących w przestrzeni Wrocławia. Analizę oparto na badaniu liderów poszczególnych klubów oraz badaniu uczestników zajęć (seniorów). Badania przeprowadzono na przełomie lat 2013/2014 w odniesieniu do wszystkich klubów zidentyfikowanych w przestrzeni miasta (62 jednostki). Wyniki pracy pozwoliły ocenić dotychczasową efektywność klubów seniora w aktywizacji osób starszych oraz ich przestrzenną dostępność. Wskazały także na ważne problemy ich funkcjonowania w kontekście prowadzonej polityki lokalnej oraz pozwoliły zidentyfikować bardzo duży potencjał rozwojowy różnych form aktywizacji ukierunkowanej na osoby starsze. Ważnym efektem przeprowadzonych analiz było także sformułowanie najważniejszych rekomendacji dla polityki rozwoju lokalnego.
EN
The aim of the paper was to perform a thorough analysis of the activities of seniors’ clubs functioning in the urban space of the city of Wroclaw. The analysis was based on a survey of leaders of particular clubs and the survey of the participants of the activities (the seniors). The research was conducted at the turn of 2013 and 2014 in relation to all the clubs identified in the space of the city (62 units). THE results of the research allowed to evaluate the effectiveness of the seniors’ clubs in activating elderly persons and their spatial accessibility up till now. They also indicated the problems connected with their functioning in the context of the local policy and allowed to identify a wealth of developmental potential of various forms of activation directed at elderly persons. An important effect of the conducted analyses was also the formulation of the most important recommendations for the policy of local development.
Journal
Year
Issue
22
Pages
89-101
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
References
 • Aday R., 2003, The evolving role of senior centers in the 21st century, Senate Special Committee On Aging, Middle Tennessee State University, Murfreesboro.
 • Ageing and place: Perspectives, policy, practice, 2005, eds. G.J. Andrews, D.R. Phillips, Routledge, London.
 • Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i  ekonomiczne starzenia się ludzi w  Polsce, 2012, red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań.
 • Bujacz A., Skrzypska N., Zielińska A., 2012, Publiczna przestrzeń miejska wobec potrzeb seniorów. Przykład Poznania, „Gerontologia Polska” 20(2).
 • Długosz Z., 2003, The level and dynamics of population ageing process on the example of demographic situation in Europe, “Bulletin of Geography. Socio-Economic Series” 2.
 • Fadda G., Cortés A., Olivi A., Tovar M., 2010, The perception of the values of urban space by senior citizens of Valparaiso, “Journal of Aging Studies” 24.
 • Global strategy on diet, physical activity and health, Fifty-Seventh World Health Assembly, WHO, 2004.
 • Grabka I., 2012, Uwarunkowania spędzania czasu wolnego senioralnych mieszkańców Legnicy i Wrocławia, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Wychowania Fizycznego, Wrocław, praca magisterska.
 • Grotowska S., 2011, Seniorzy w przestrzeni publicznej: kapitał społeczny uczestników wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich, Nomos, Kraków.
 • Gulanowski J., 2012, Zaawansowany etap kursu komputerowego dla seniorów – wprowadzenie uczestników w świat Internetu, [w:] Trzecia Zmiana. Andragogiczne rozważania na temat projektu @ktywny Senior, red. E. Jurczyk-Romanowska, Wydawnictwo Naukowe ITE-PIB, Wrocław.
 • Handbook of social work in health and aging, 2006, ed. B. Berkman, Oxford University Press, New York.
 • Harper S., Laws G., 1995, Rethinking the geography of ageing, “Progress in Human Geography” 19.
 • Kaczmarczyk M., Trafiałek E., 2007, Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie, „Gerontologia Polska” 15(4).
 • Klimczuk A., 2012, Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok, Wiedza i Edukacja, Lublin.
 • Kluczyńska U., 2008, Redefiniowanie męskości. Kulturowo-społeczne konteksty starzenia się mężczyzn, [w:]  Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, red. J. Kowaleski, J. Szukalski, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź.
 • Kozieł D., Trafiałek E., 2007, Kształcenie na Uniwersytetach Trzeciego Wieku a jakość życia seniorów, „Gerontologia Polska” 15(3).
 • Kurek S., 2007a, Population ageing research from a geographical perspective – methodological approach, „Bulletin of Geography. Socio-Economic Series” 8.
 • Kurek S., 2007b, Typologia procesu starzenia się ludności miast i gmin Polski na tle jego demograficznych uwarunkowań, „Przegląd Geograficzny” 79(1).
 • Kurkiewicz J., Knapik O., 2012, Population ageing patterns in Małopolskie voivodship by poviats until 2030, „Bulletin of Geography. Socio-Economic Series” 18.
 • Leszczyńska-Rejchert A., 2007, Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Majer R., 2013, Wstęp do lokalnej polityki społecznej wobec starości – diagnoza w środowisku wielkomiejskim na przykładzie Częstochowy, [w:] Seniorzy w środowisku lokalnym: (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk), red. A. Zawada, Ł. Tomczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Mierzejewska L., Parysek J.J., 2013, Regional differences in the age structure of Poland’s population in the years 1999–2010: A multivariate approach, “Bulletin of Geography. Socio-Economic Series” 19.
 • Miltiades H., Grove S., Drenovsky C., 2005, Understanding the impact of senior community center participation on elders’ health and well-being. In project report prepared for Commonwealth of Pennsylvania – Department of Aging, http://www.ncoa.org/assets/files/pdf/seniorcenterstuy.pdf (dostęp 12 maja 2014).
 • Perek-Białas J., Kocór M., 2005, Aktywność polityczna i społeczna osób starszych, [w:] Aktywne starzenie, aktywna starość, red. J. Perek-Białas, Aureus, Kraków.
 • Polak A., Porzych K., Kędziora-Kornatowska K., Motyl J., Porzych M., Słupski M., Lackowska D., 2007,
 • Poznawczy i praktyczny wymiar gerontologii – interdyscyplinarnej nauki o starzeniu się i starości, „Gerontologia Polska” 15(3).
 • Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, 2008, red. J. Kowaleski, J. Szukalski, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź.
 • Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, 2008, red. J. Kowaleski, J. Szukalski, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź.
 • Pyrtak K., 2013, Wrocławskie kluby seniora. Przegląd oferty turystycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Wychowania Fizycznego, Wrocław, praca magisterska.
 • Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, 2002, red. J. Halik, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Szarota Z., 2009, Seniorzy w przestrzeni kulturalno-edukacyjnej społeczeństwa wiedzy, [w:] Edukacja wobec starości – tradycja i  współczesność, red. A. Stopińska-Pająk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Szołtysek J., 2013, Miasta przyjazne seniorom, „Studia Miejskie” 10.
 • Szukalski P., 2012, Aktywność zawodowa, [w:] Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań, s. 407-417.
 • Wagner D., 1995, Senior center research in America: An overwiev of what we know, National Council on the Aging, Washington.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29982045-7ec6-4bfb-b2e2-7bac15305098
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.