PL EN


2011 | 1(17) | 147-160
Article title

Importance of university-level educational facilities in developing innovative attitudes

Authors
Content
Title variants
PL
Znaczenie uczelni wyższej w procesie kształtowania postaw innowacyjnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The author defines the terms of innovation, innovativeness and innovative attitudes in the paper. The text is based on three basic theses. First, due to the fact that the capacity to create innovation is an issue gaining more and more importance and it is becoming a function in the process of company management. Innovative attitude is a source of innovation, however, knowledge subjected to the proper processing is the necessary condition. Perception of the entity through its employees, and they in turn being assessed in terms of the acquired skills and inborn predispositions, is the guarantee of success in business activities and in developing the innovative potential. Every single entity is capable of being innovative, only the proper activities to stimulate creativity and creative thinking should be undertaken. This role may be successfully performed by any university-level educational facility, and the enterprise would continue the initiated process of developing and perfecting innovative attitudes. Additionally, the paper presents trends in the changes that occur in university-level education and the role that universities perform in the economy based on knowledge. The enterprising university may be a place to gain knowledge and learn being innovative. Creativity and innovativeness of the student is developed there, and when he completes his studies, he will become a prospective employer or employee. The essence of developing the above features and assuming such attitudes has been presented, because this may contribute to an organisation being innovative, thus its achieving permanent competitive edge and further dynamic growth. Additionally, combining science with business is one of the possibilities of propagating pro-innovative patterns in the economy. Emphasising the role of a university-level educational facility is a chance for making changes in education and in business at the same time. Finally, the author presents conclusions from the presented problem.
PL
Autorka artykułu definiuje pojęcia innowacji, innowacyjności i postaw innowacyjnych. Praca opiera się na trzech podstawowych tezach. Po pierwsze, z uwagi na to, że zdolność do tworzenia innowacji jest kwestią zyskującą coraz bardziej na znaczeniu, w procesie zarządzania przedsiębiorstwem urasta ona do rangi funkcji. Postawa innowacyjna jest źródłem innowacji, niemniej jednak warunek konieczny to poddana odpowiedniej obróbce wiedza. Gwarancją sukcesu w działalności gospodarczej oraz w tworzeniu potencjału innowacyjnego jest postrzeganie podmiotu przez pryzmat jego pracowników, a ci z kolei oceniani są pod względem nabytych umiejętności i wrodzonych predyspozycji. Każda jednostka jest zdolna do bycia innowacyjną, należy zatem podjąć odpowiednie działania stymulujące kreatywność, twórcze myślenie. Tę rolę z powodzeniem może pełnić uczelnia wyższa, a przedsiębiorstwo kontynuowałoby rozpoczęty proces kształtowania i doskonalenia postaw innowacyjnych. Ponadto artykuł przedstawia trendy zmian, jakie zachodzą w szkolnictwie wyższym, oraz rolę, jaką odgrywają uniwersytety w gospodarce opartej na wiedzy. W przedsiębiorczym uniwersytecie możemy zdobywać wiedzę i uczyć się, jak być innowacyjnym. Kształtowana jest kreatywność i innowacyjność studenta, który kończąc studia, staje się potencjalnym pracodawcą lub 160 Anna Mikos pracownikiem. Przedstawiona została istota kształtowania wyżej wymienionych cech i przyjmowania takich postaw, ponieważ może się to przyczynić do bycia innowacyjnym przez organizację, a tym samym do osiągnięcia przez nią trwałej przewagi konkurencyjnej i dalszego dynamicznego rozwoju. Dodatkowo powiązanie nauki z biznesem jest jedną z możliwości propagowania zachowań proinnowacyjnych w gospodarce. Wyeksponowanie roli uczelni jest szansą na przeprowadzenie zmian jednocześnie w edukacji i w biznesie. Na zakończenie autorka przedstawia wnioski, jakie płyną z prezentowanego problemu.
Year
Issue
Pages
147-160
Physical description
Dates
printed
2011-06
Contributors
author
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, anna.mikos@mwse.edu.pl
References
 • Matusiak K. 2010. Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy: Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa—Oficyna Wydawnicza. ISBN 978-83-7378-514-4.
 • Drozdowski R. et al. 2010. Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki. Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 978-83-931515-0-9.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. 2008. OECD and Eurostat. 3rd ed. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki. ISBN 978-83-61100-13-3.
 • Kozioł L. 2009. "System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw". Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, no. 1 (12).
 • Cichock i T., Kołodziejski M. 2009. "Zakładanie i funkcjonowanie spółek odpryskowych (typu spin-off i spin-out)". In: Własność intelektualna i komercjalizacja wiedzy na uczelni. Ed. M. Besler. Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. ISBN 978-83-60583-43-2.
 • Białoń L. (ed.). 2010. Zarządzanie działalnością innowacyjną. Warszawa: Placet. ISBN 978-83-7488-153-1.
 • Mączyńska E. (ed.). Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa? Warszawa: Szkoła Główna Handlowa—Oficyna Wydawnicza. ISBN 978-83-7378-487-1.
 • Kurtyka M., Roth G. 2009. Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania. Warszawa: Ce-DeWu. ISBN 978-83-60089-80-4.
 • Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce. 2009. [online, accessed: 2011-06-18]. Ernst & Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Available from Internet: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/Projekty_systemowe/20100727_Diagnoza_stanu_SW.pdf.
 • Stabryła A. (ed.). 2009. Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: C. H. Beck. ISBN 978-83-255-0237-9.
 • Matusiak K. 2010. Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy: Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa—Oficyna Wydawnicza. ISBN 978-83-7378-514-4.
 • Drozdowski R. et al. 2010. Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki. Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 978-83-931515-0-9.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. 2008. OECD and Eurostat. 3rd ed. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki. ISBN 978-83-61100-13-3.
 • Kozioł L. 2009. "System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw". Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, no. 1 (12).
 • Cichock i T., Kołodziejski M. 2009. "Zakładanie i funkcjonowanie spółek odpryskowych (typu spin-off i spin-out)". In: Własność intelektualna i komercjalizacja wiedzy na uczelni. Ed. M. Besler. Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. ISBN 978-83-60583-43-2.
 • Białoń L. (ed.). 2010. Zarządzanie działalnością innowacyjną. Warszawa: Placet. ISBN 978-83-7488-153-1.
 • Mączyńska E. (ed.). Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa? Warszawa: Szkoła Główna Handlowa—Oficyna Wydawnicza. ISBN 978-83-7378-487-1.
 • Kurtyka M., Roth G. 2009. Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania. Warszawa: Ce-DeWu. ISBN 978-83-60089-80-4.
 • Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce. 2009. [online, accessed: 2011-06-18]. Ernst & Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Available from Internet: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/Projekty_systemowe/20100727_Diagnoza_stanu_SW.pdf.
 • Stabryła A. (ed.). 2009. Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: C. H. Beck. ISBN 978-83-255-0237-9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-299b8c86-1709-46ab-958e-274ff5b95398
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.