PL EN


2014 | 284 |
Article title

Destrukcyjny wpływ środków żrących na wyroby włókiennicze i włókna w aspekcie badań kryminalistycznych

Content
Title variants
EN
Damaging effect of corrosive substances on textile products and fibres in the view of forensic analyses
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ślad kryminalistyczny w postaci włókna lub wyrobu włókienniczego zyskuje większą przydatność dowodową, gdy w wyniku użytkowania lub działania czynników destrukcyjnych ulegnie uszkodzeniu. Z tego też powodu wnikliwe badanie procesów destrukcyjnych zachodzących pod wpływem czynników fizycznych bądź chemicznych może istotnie pomóc w ustaleniu rodzaju wyrobu, okoliczności i przebiegu zdarzenia przestępczego. Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie, w jaki sposób wybrane środki żrące wpływają na morfologię wyrobów włókienniczych i tworzących je włókien. Czy pomimo zmian, które zaszły pod wpływem zastosowanych środków istnieje możliwość poddania włókien badaniom identyfikacyjnym oraz porównawczym, aby obiektywnie wnioskować o przebiegu zdarzenia w aspekcie kryminalistycznym. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na dokonanie charakterystyki wpływu zastosowanych środków żrących na wyroby włókiennicze i pojedyncze włókna różniące się składem jakościowym oraz strukturą. Niewątpliwie temat ten nie wyczerpuje podjętej problematyki i „otwiera drzwi” do dalszych rozważań pod kątem zaistniałych reakcji chemicznych. Badania te na pewno przyczyniłyby się do opracowania nowych metodyk badawczych mikrośladów w postaci włókien.
EN
A trace evidence in the form of a fiber or a textile product gains greater evidential usefulness if it is damaged due to the use or destructive factors. Hence, an intensive examination of destructive processes influenced by either physical or chemical factors may significantly help in determining the type of a product, circumstances and the course of a criminal incident. The aim of the conducted studies was to test the influence of the selected corrosive substances on morphology of textile products and fibres, and to conclude whether despite the changes inflicted by the used substances, there was a possibility of subjecting the fibres to identification and comparative tests in order to objectively conclude about the course of an incident in its criminal aspect. The results of the conducted studies allowed to characterize the influence of the used corrosive substances on textile products and single fibres, varying in qualitative composition and structure. Undoubtedly, the present study does not cover all the aspects of the undertaken issue and opens the door to further considerations in the context of the observed chemical reactions. Such studies would likely contribute to developing new research methodologies of fibre microtraces analyses.
Year
Issue
284
Physical description
Contributors
  • Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku specjalista Sekcji Chemii, daria.smigiel@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-299ead8f-6657-4c6e-8b90-de3f277d282d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.