PL EN


2015 | 6(2)/2015 | 109-122
Article title

PROBLEM KOMUNIKACJI MASOWEJ W PRASIE RELIGIJNEJ NA UKRAINIE

Content
Title variants
EN
PROBLEM OF MASS COMMUNICATION IN RELIGIOUS PRESS IN UKRAINE
Languages of publication
Abstracts
PL
Jedną z form zobiektywizowanej komunikacji werbalnej jest prasa; stanowi ona również ważny element w systemie komunikacji religijnej. Celem artykułu jest określenie wpływu kultury i komunikacji masowej na prasę religijną, w której zauważalne są cechy komunikacji masowej: depersonalizacja, manipulacja, udawanie nieodwołalności myśli etc. Liczne cechy kultury masowej przejawiały się w związ-kach pomiędzy mediami religijnymi a Internetem; kopiowanie informacji z innych publikacji; manipulacja; wykorzystywanie stereotypów i cytatów (głównym celem takiej manipulacji jest zastąpienie opinii czytelnika gotową odpowiedzią). Wiąże się to z kwestiami politycznymi i obecnością reklam w prasie religijnej. Wykorzystywanie no-wych form i metod religijnej komunikacji nie pozbawia jej podłoża mitologicznego oraz aktywnego używania zbiorowej i indywidualnej podświadomości (np. po-przez system archetypów).
EN
One way of objectifying written verbal communication is the Press; it also constitutes an important part of religious communication system. The purpose of the article is to determine the influence of mass culture and communication on the religious press in which the features of mass communication are partly traceable: depersonalization, manipulation, the pretense to finality of thought etc. Various connections with mass culture manifested through connectivity of religious media and the Internet; copying information from other publications; manipulation, the use of stereotypes and citations (the main purpose of such manipulation is to replace the reader‘s opinion by a prepared re-sponse). These include the political issues and the presence of advertising in the religious press. The use of new forms and methods of religious communication does not deprive it of the mythological back-ground and active use of individual and collective unconscious (eg. through archetypes system).
Contributors
  • Uniwersytet Narodowy Akademia Ostrogska, Ukraina
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29a15ad0-f3fe-4547-bb60-a21059d79728
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.