PL EN


2017 | 3 (368) Tom I | 120-131
Article title

Możliwość badania wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach przy wykorzystaniu metodologii teorii ugruntowanej

Content
Title variants
EN
The Possibility of Research on Strategic Choices in Companies by Using the Grounded Theory Methodology
RU
Возможность изучения стратегических выборов на предприятиях с использованием методологии обоснованной теории
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule dokonano analizy i opisano możliwość zastosowania metodologii badań jakościowych znanej jako teoria ugruntowana autorstwa B.G. Glasera i A.L. Straussa (1967/2009) do badania wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach. Byłoby to nowatorskie zastosowanie tej metody w naukach o zarządzaniu w Polsce. Do tej pory była ona stosowana głównie w naukach społecznych takich jak socjologia, antropologia, nauki polityczne i psychologia, a badacze sięgali po nią wszędzie tam, gdzie badany był skomplikowany proces lub zjawisko wraz z kontekstem socjalnym. Jej unikatowe zalety zostały dostrzeżone także przez badaczy nauk ekonomicznych i na świecie jest ona coraz częściej stosowana, także do badania skomplikowanych procesów w naukach o zarządzaniu.
EN
The author of the article describes and analyses the possibility of using the qualitative research methodology known as the grounded theory by B.G. Glaser and A.L. Strauss (1967) to study the strategic choices of companies. This would be a novel application of this method in management science in Poland. Until now, it was mainly used in social sciences, such as sociology, anthropology, political science, and psychology. Researchers used it to investigate a complex process or phenomenon within the social context. Its unique advantages have been recognised also by scholars of economics and the methodology of grounded theory is increasingly used throughout the world, also to study complex processes in the management science.
RU
В статье провели анализ и описали возможность применения методологии качественных исследований, известной под названием обоснованной теории, авторами которой являются B.G. Glaser и A.L. Strauss (1967/2009), для изучения стратегических выборов на предприятиях. Это было бы новаторским применением этого метода в науках об управлении в Польше. До сих пор она применялась в основном в общественных науках, таких как социология, антропология, политические науки и психология, а исследователи обращались к ней везде там, где они изучали сложный процесс или явление наряду с социальным контекстом. Ее уникальные достоинства были замечены также исследователями экономических наук, и в мире она применяется все чаще, также для изучения сложных процессов в науках об управлении.
Year
Pages
120-131
Physical description
Contributors
References
 • Bansal R., Corley K. (2011), The Coming of Age for Qualitative Research: Embracing the Diversity of Qualitative Methods, “Academy of Management Journal”, Vol. 54, No. 2.
 • Burgelman R.A. (1985), Managing the New Venture Division: Research Findings and Implications for strategic Management”, “Strategic Management Journal”, No. 6(1).
 • Charmaz K. (2009), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Chybalski F., Matejun M. (2013), Organizacja jako przedmiot badań – od zbierania danych do analizy wyników, (w:) Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa,
 • Creswell J.W. (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Czakon W. (2009), Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, nr 9.
 • Czakon W. (red). (2011), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Ćwikliński M. (2010), Przesłanki stosowania teorii ugruntowanej w naukach o zarządzaniu, Acta Universitatis Lodziensis, „Folia Oeconomica”, nr 234.
 • Denzin N.K., Lincoln Y.S. (2005), The Sage Handbook of Qualitative Research, Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Eisenhardt K.M. (1989b), Building Theories from Case Study Research, “Academy of Management Review”, Vol. 14, No. 4.
 • Flyvbierg B. (2005), Five Misunderstandings About CaseStudy Research, “Sociological Studies”, Iss. 2(177).
 • Glaser G.B., Strauss L.A. (1967/2009), Odkrywanie teorii ugruntowanej, Nomos, Kraków.
 • Gorzko M. (2013), Teoria ugruntowana jako „rodzina metod”?, „Opuscula Sociologica”, nr 4.
 • Goetz Marta (2015), Polskie inwestycje bezpośrednie zagranicą. Metodologia teorii ugruntowanej, Instytut Zachodni, Poznań.
 • Graebner M.E., Martin J.A., Roundy P. (2012), Qualitative data: cooking without recipe, “Strategic Organization”, Vol. 8, No. 4.
 • Karami A., Rowley J., Analoui F. (2006), Research and knowledge building in management studies: an analysis of methodological preferences, “International Journal”, Vol. 23, No. 1.
 • Konecki T.K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Konecki T.K. (2008), Wizualna teoria ugruntowana, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 4(3).
 • Konecki T.K. (2012), Wizualna teoria ugruntowana. Podstawowe zasady i procedury, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 1, http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume18/PSJ_8_1_Konecki.pdf [dostęp:14.01.2017].
 • Kostera M. (2003), Antropologia organizacji: Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kroezen J.J. (2014), The Renewal of Mature Industries, ERIM Ph.D. Series in Management, 333 Rotterdam, http://hdl.handle /1765/1 [dostęp: 02.11.2016].
 • Locke D.K. (2001), Grounded Theory in Management Research, Sage Publications, London.
 • Matejun M. (2012), Metoda delficka w naukach o zarządzaniu, (w:) Kuczmera-Ludwiczyńska E. (red.), Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Mills A.J., Durepos G., Wiebe E. (red.) (2009), Encyclopedia of Case Study Research, Sage Publications, London.
 • Ng K., Hase S. (2008), Grounded Suggestions for Doing a Grounded Theory Business Research, “Electronic Journal of Business Research Methods”, Vol. 6, Iss. 2.
 • Oxley J.E, Rivkin J.W, Ryall M.D. (1999), The Strategy Research Initiative: Recognizing and Encouraging High-quality Research in Strategy, “Strategic Organization”, Vol, 8, No. 4.
 • Pandit R.N. (1996), The Creation of Theory: A Recent Application of the Grounded Theory Method, “The Qualitative Report”, Vol. 2., No. 4 .
 • Patton Q.M. (1990), Qualitative Evaluation and Research Methods, Sage, Newbury Park.
 • Piasecki B. (2012), Upadek małych firm. Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Piechocka-Kałużna A. (2014a), Wykorzystanie metody teorii ugruntowanej w nauce rachunkowości na przykładzie badań nad prawdą w sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Piechocka-Kałużna A. (2014b), O stanowieniu teorii średniego zasięgu w naukach społecznych Rozważania na przykładzie nauki rachunkowości, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXXVI , Zeszyt 4.
 • Punch P.F. (2005), Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches, Sage, London.
 • Rowley J. (2002), Using case study in research, “Management Research Review”, Vol. 25.
 • Schiemman W., Lingle J. (1997), Seven greatest myths of measurement, “Management Review”, Vol. 86.
 • Shah K.S. , Corley G.K. (2006), Building Better Theory by Bridging the Quantitative–Qualitative Divide, “Journal of Management Studies”, No. 43(8).
 • Silverman D. (1989), Six rules of qualitative research: A post-Romantic argument, “Symbolic Interaction”, Vol. 12.
 • Silverman D. (2007), Interpretacja badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Strauss A., Corbin J. (1990), Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques, Sage, London.
 • Sudoł S. (2012), Nauki o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • Sułkowski Ł., Marjański A. (2014), Metodyka badań jakościowych w małych podmiotach rodzinnych, „Problemy Zarządzania”, Vol. 12, nr 3(47).
 • Turner B. (1981), Some Practical Aspects of Qualitative Analysis: One Way of Organizing the Cognitive Processes Associated with the generation of Grounded Theory, “Quality and Quantity”, No. 15(30).
 • Turner B. (1983), The Use of Grounded Theory for Qualitative Analysis of Organizational Behavior, “Journal of Management Studies”, No. 20(3).
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2007), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin E. (red.) (2011a), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin E. (2011b), Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin E. (2011c), Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Ujęcie sektorowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Urbanowska–Sojkin E. (2013) Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 • Verschuren P. (2003), Case study as a research strategy: Some ambiguities and opportunities, “International Journal of Social Research Methodology”, Vol. 6, Iss. 2.
 • Whiteley A. (2000), Grounded research: A modified grounded theory for the business setting, “Graduate School of Business Working Paper Series”, No. 19, Curtin University of Technology, Perth.
 • Yin R.K. (1984), Case study research: Design and methods (1st ed.), Sage Publications, Beverly Hills.
 • Yin R.K. (2003a), Applications of Case Study Research, 2nd edition, Sage, Thousand Oaks.
 • Yin R.K. (2003b), Case Study Research: Design and Methods, 3rd edition, Sage, Thousand Oaks.
 • Zonabend F. (1992), The Monograph in European Ethnology, “Current Sociology”, No. 1(40).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29a885b1-2370-4494-b70e-04866416243c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.