PL EN


2012 | 12 | 63-79
Article title

Ślub kościelny wymogiem miłości

Authors
Content
Title variants
EN
Church Marriage as a Requirement of Love
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czemu służy ślub kościelny. Dla dojrzałych w wierze i miłości katolików zrozumiałe jest, że rozpoczyna on nową małżeńską drogę, będąc przymierzem zawartym na całe życie. Realizacja celów małżeństwa takich, jak: wzajemna miłość, doskonalenie się i uświęcenie, przekazywanie życia i wychowanie dzieci poprzez własny przykład w pełni możliwa jest po ślubie kościelnym. Wobec wielu wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń więzi małżeńskiej i rodzicielskiej nieodzowna jest pomoc łaski Bożej. Liczne negatywne następstwa „zabawy w miłość” wyrażającej się we współżyciu seksualnym poza kontekstem małżeństwa i płodzeniu dzieci poza kontekstem rodziny oraz zjawisko konkubinatów ujawniają potrzebę zintensyfikowania działań wychowawczych. Dotyczy to zwłaszcza wychowania religijnego w aspekcie sakramentologii, liturgiki, moralności, a także przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie, wychowania do miłości i odpowiedzialnego rodzicielstwa.
EN
The aim of this article is to answer the question about the purpose of the church marriage. For Catholics who are mature in faith and love it is obvious that church marriage sets them on a new path which is a covenant that they make for the whole of their life. The fulfillment of the goals of marriage such as: mutual love, striving for perfection and holiness, transmission of life and the education of children by setting a personal example is possible only after church marriage. In the face of various internal and external threats to the marriage and parental bond the assistance of divine grace is indispensable. Numerous negative consequences of “playing at love” which become manifest in sexual intercourse outside the context of marriage and the begetting of children outside the context of the family as well as the phenomenon of concubinages reveal the need for intensifying educational activities. This pertains first of all to religious education in the aspect of sacramentology, liturgics, morality and preparation to life in marriage and the family, education to love and responsible parenthood.
Year
Volume
12
Pages
63-79
Physical description
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29ae3bee-1ca4-4b4c-8e45-3d4c1f661cf7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.