PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 172-182
Article title

Jakość życia w województwie zachodniopomorskim na tle innych województw Polski

Content
Title variants
EN
The Life Quality in Szczecin and the West Pomeranian Voivodship
RU
Качество жизни в Западнопоморском воеводстве на фоне других воеводств Польши
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena jakości życia w województwie zachodniopomorskim na tle innych województw Polski. Część teoretyczna pracy, przybliżająca problematykę jakości życia, bazuje na literaturze przedmiotu, zaś część kwantyfikacyjna, w której przeprowadzona została analiza porównawcza jakości życia w województwie zachodniopomorskim na tle innych województw Polski, opiera się na danych wtórnych zebranych w raportach pt. Diagnoza społeczna – warunki i jakość życia Polaków. Z przeprowadzonych w artykule rozważań wynika, że w latach 2009-2015 obserwowany był spadek jakości życia mieszkańców Szczecina, jak i mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w porównaniu z jakością życia mieszkańców innych miast i województw w Polsce. W rankingu wskaźnika jakości życia procent bardzo zadowolonych i zadowolonych mieszkańców z miejscowości zamieszkania tak dla Szczecina, jak i województwa zachodniopomorskiego, w 2015 roku w stosunku do 2011 roku wzrósł. W przekroju wojewódzkim w analizowanym okresie najbardziej wzrosła jakość życia mieszkańców Małopolski, spadła − mieszkańców województwa opolskiego.
EN
The aim of the article is to assess the quality of life in the West Pomeranian Province against the background of other provinces in Poland. The theoretical part of the study, bringing closer the issues of the quality of life, is based on the subject literature, whereas the quantificational part, in which there was carried out a comparative analysis of the quality of life in the West Pomeranian Province against the background of other provinces in Poland, is based on the secondary data collected in the reports entitled Social Diagnosis. Conditions and Quality of Life of Poles. The carried out in the article considerations show that in the years 2009-2015 there was observed a decline in the quality of life of Szczecin residents as well as inhabitants of the West Pomeranian Province vis-à-vis the quality of life of dwellers of other towns and provinces in Poland. In the ranking of the life quality index, the per cent of highly satisfied and satisfied inhabitants with their residence for in the case of Szczecin and the West Pomeranian Province, in 2015 as compared with 2011, increased. By province, the period in question demonstrated the highest growth of the quality of life in the case of residents of Małopolska, while the greatest drop – in the case of inhabitants of the Opole Province.
RU
Цель статьи – оценить качество жизни в Западнопоморском воеводстве на фоне других воеводств Польши. Теоретическая часть работы, приближающая проблематику качества жизни, основана на литературе предмета, квантификационная же, в которой провели сопоставительный анализ качества жизни в Западнопоморском воеводстве на фоне других воеводств Польши, основана на вторичных данных, собранных в отчетах Социальный диагноз – условия и качество жизни поляков. Из проведенных в статье рассуждений вытекает, что в 2009-2015 гг. наблюдалось снижение качества жизни жителей Щецина, а также жителей Западнопоморского воеводства, по сравнению с качеством жизни жителей других городов и воеводств в Польше. В рейтинге показателя качества жизни доля весьма довольных и довольных жителей местностью, в которой они проживают, как для Щецина, так и для Западнопоморского воеводства в 2015 г., по сравнению с 2011 г., повысилась. В разрезе воеводств в анализируемый период наиболее повысилось качество жизни обитателей в Малой Польше, снизилось же – жителей Опольского воеводства.
Year
Pages
172-182
Physical description
Contributors
References
 • Borys T. (2001), Jakość życia jako kategoria badawcza i cel nadrzędny, (w:) Wachowiak A. (red.), Jak żyć, wybrane problemy jakości, Humanior, Poznań.
 • Borys T. (2008), Propozycja siedmiu typologii jakości życia, „Gospodarka a Środowisko”, nr 22.
 • Borys T., Rogala P. (2008), Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2005), Diagnoza społeczna – warunki i jakość życia Polaków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2007), Diagnoza społeczna – warunki i jakość życia Polaków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2009), Diagnoza społeczna – warunki i jakość życia Polaków. Raport, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2011), Diagnoza społeczna – warunki i jakość życia Polaków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2013), Raport wstępny. Diagnoza społeczna – warunki i jakość życia Polaków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2015), Diagnoza społeczna – warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Dziurowicz-Kozłowska A. (2002), Wokół pojęcia jakości życia, „Psychologia Jakości Życia”, nr 1.
 • Kolman R. (1997), Próba wartościowania jakości życia, (w:) Kwalitologia, lepsza jakość życia, NOT, Gdańsk.
 • Kusterka M. (2003), Jakość życia w aspekcie wybranych wskaźników ekorozwoju, (w:) Tomczyk-Tołkacz J. (red.), Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Jelenia Góra.
 • Owsiński J. W., Tarchalski T. (2008), Pomiar jakości życia. Uwagi na marginesie pewnego rankingu, „Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania”, nr 1.
 • Sompolska-Rzechuła A. (2013), Jakość życia jako kategoria ekonomiczna, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica”, nr 301(71).
 • Trzebiatowski J. (2011), Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych, „Hygeia Public Health”, nr 46(1).
 • Wnuk M., Marcinkowski J.T. (2012), Jakość życia jako pojęcie pluralistyczne o charakterze interdyscyplinarnym, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 93(1).
 • Zadrożniak M. (2015), Jakość życia w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, nr 2(313).
 • Zandecki A. (1999), Wykształcenie a jakość życia: dynamika orientacji młodzieży szkół średnich, Edytor, Toruń-Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29b59999-33b0-432f-9d1b-f2081c5969a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.