PL EN


2011 | 79 | 3 | 356-376
Article title

Zachowania informacyjne młodzieży a elementy edukacji informacyjnej w Polsce

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Information Behavior of the Young and Elements of Information Literacy in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author discusses selected results of research she conducted for her PhD thesis on information skills of the young in Poland, Germany and the United Kingdom. She presents data illustrating the use of various information sources by Polish, German and British pupils and the evaluation of the credibility of information collected from those sources. She follows with comparing her research results with core curricula for elementary, middle and high schools issued in 2009, pointing to clearly visible divergence between information needs and behavior of the young and objectives of information literacy as described in the curricula.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę na potrzeby rozprawy doktorskiej dotyczącej kompetencji informacyjnych młodzieży w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Zaprezentowano dane ilustrujące wykorzystywanie poszczególnych źródeł informacji w procesie edukacji szkolnej przez młodzież z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz ocenę wiarygodności informacji pochodzących z tych źródeł. Wyniki badań zestawiono z analizą Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, obydwu z 2009. Dzięki takiemu podejściu wskazana została wyraźna rozbieżność pomiędzy potrzebami i zachowaniami informacyjnymi młodych ludzi a celami kształcenia informacyjnego nakreślonymi w Podstawach programowych.
Year
Volume
79
Issue
3
Pages
356-376
Physical description
Contributors
References
 • Batorowska, Hanna (2009). Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Bukowska, Dorota; Kłos, Ewa; Kowalczyk; Piotr, Polańska, Elżbieta (2009). Komentarz do podstawy programowej przedmiotu przyroda w szkole podstawowej [online]. Podstawa programowa z komentarzami Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum: przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka [dostęp: 29.08.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/podstawa-programowa/edukacja-przyrodnicza>.
 • Castells, Manuel (2003). Galaktyka Interentu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Poznań: Rebis.
 • Głomb, Krzysztof, Stefanowski, Ryszard, Wojnarowski, Jacek (2010). Polska Cyfrowa Równych Szans. Memoriał w sprawie koniecznych zmian w zarządzaniu rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce [online]. Stowarzyszenie: Miasta w Internecie [dostęp: 29.08.2011] Dostępny w World Wide Web: <http://www.mwi.pl/aktualnosci/206-memorial-polski-internet-rownych-szans.html>.
 • Gunter, Barrie; Rowlands, Ian; Nicholas, David (2009). The Google Generation: Are ICT Innovations Changing Information Seeking Behaviour? London: Chandos Publishing.
 • Jasiewicz-Hall, Justyna (2010). Pokolenie „cyfrowych tubylców” w Internecie. Zachowania informacyjne młodzieży – najnowsze dane empiryczne oraz przegląd literatury przedmiotu. "Przegląd Biblioteczny", z. 3, s. 303-321.
 • Jasiewicz-Hall, Justyna (2011). Kompetencje informacyjne młodzieży. Analiza – stan faktyczny – kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny [dok. niepubl.].
 • MEN (2009a). Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego [online]. Reforma programowa, Rozporządzenie o podstawie programowej w całości [dostęp: 29.08.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_4.pdf>.
 • MEN (2009b). Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. [online]. Reforma programowa, Rozporządzenie o podstawie programowej w całości [dostęp: 29.08.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf>.
 • Osiecka-Chojnacka, Justyna (2009). E-szkoła [online]. Studia BAS nr 3 (19) Społeczeństwo informacyjne, pod red. D. Grodzkiej Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu [dostęp: 29.08.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/23A7171DCFEC11E4C125767F00491759/$file/BAS_03_09-13_1.pdf>.
 • Pilch, Tadeusz; Bauman, Teresa (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Żak.
 • Piotrowska, Renata (2010). Kompetencje informacyjne uczniów. Analiza porównawcza standardów i programów kształcenia. Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Bogumiły Staniów. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny [dok. niepubl.].
 • Próchnicka, Maria (2007). Information literacy jako nowa sztuka wyzwolona. W: Książka, biblioteka i informacja. Między podziałami i wspólnotą. Pod red. J. Dzieniakowskiej. Kielce: Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, s. 433-455.
 • Information and communication technology (1999). [online]. London: Department for Education and Employment; Qualifications and Curriculum Development Agency. National Curriculum [dostęp: 29.08.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://curriculum.qcda.gov.uk/uploads/ICT%201999%20programme%20of%20study_tcm8-12058.pdf>.
 • Rada Monitoringu Społecznego (2009). Zintegrowana baza danych 2000-2009 (indywidualni respondenci) [online]. Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków [dostęp: 29.08.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.diagnoza.com>.
 • Shapiro, Jeremy J., Huges, Shelley K. (1996). Information literacy as liberal art. "Educom Review", vol. 31, iss. 2, pp. 31-35.
 • Virkus, Sirie (2003). Information literacy in Europe: a literature review. "Information Research", vol. 8, no. 4, pp 1-35.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29b608c4-3ffd-486b-a2c0-a098aa6a9cc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.