PL EN


2016 | 5 (796) | 39-50
Article title

Zachowania przedsiębiorcze właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw

Title variants
EN
Entrepreneurial Behavior of Owners of Small and Medium-Sized Enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedsiębiorczość – z jej wielowątkowym i interdyscyplinarnym charakterem jest obszarem wielu badań, analiz i interpretacji. Celem artykułu jest spojrzenie na przedsiębiorczość w kontekście zachowań właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności – analiza podejmowanych przez przedsiębiorców działań w obliczu identyfikowanych przez nich barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej. Autorzy artykułu podejmują próbę oceny na ile zachowania przedsiębiorców mają charakter reakcji na dostrzegane problemy, na ile zaś są to działania wyprzedzające w stosunku do mogących pojawić się barier w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz czy na zachowania te wpływa klasa wielkości podmiotu oraz samoocena zadowolenia właściciela z opłacalności prowadzonej działalności gospodarczej. Tłem do rozważań w tym zakresie są wyniki prowadzonego przez Urząd Statystyczny w Kielcach reprezentacyjnego badania podmiotów małych i średnich. Autorzy tekstu odwołują się także do innych badań empirycznych dotyczących problematyki rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
EN
Entrepreneurship - with its multi-trended and multi-disciplinary nature – is an area of many studies, analysis and interpretation. This article aims to look at entrepreneurship in the context of the behavior of the owners of small and medium-sized enterprises, in particular - the analysis the entrepreneurs’ activities in the face of identified barriers to their business. The authors attempt to assess whether the behavior of entrepreneurs is reacting to perceived problems or it is early intervention in relation to barriers that may arise to doing business and whether such behavior is affected by size of the entity and self-satisfaction of profitability business activity. The background to the discussion are the results of conducted by the Statistical Office in Kielce sample survey of small and medium-sized enterprises. The authors also refer to other empirical research on issues of development of small and medium-sized enterprises in Poland.
Contributors
  • dr inż. Andrzej Bąkowski, Urząd Statystyczny w Kielcach
  • dr Agnieszka Piotrowska- Piątek, Urząd Statystyczny w Kielcach
  • mg inż. Małgorzata Sobieraj, Urząd Statystyczny w Kielcach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29b73819-bcda-411a-a17e-fa4a481c16fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.