PL EN


1998 | 2 | 21-30
Article title

Portret Marcina Wadowity (ok. 1567-1641). Przyczynek do biografii profesora.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Keywords
Year
Issue
2
Pages
21-30
Physical description
Dates
published
1998
Contributors
References
 • Archiwum Nacji Polskiej w Uniwersytecie Padewskim, t. I, ed. H. Barycz, K. Targosz, Wrocław 1971.
 • H. Barycz, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, Kraków 1935.
 • B. Biedrońska-Słotowa, Kogo przedstawia portret Jana Krzysztofa Tarnowskiego? XVI-wieczna geneza orientalizacji gustu w XVII-wiecznej Polsce, w: Sztuka XVII wieku w Polsce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki – Kraków grudzień 1993, Warszawa 1994.
 • W. Budka, Faust Socyn w Krakowie, Reformacja w Polsce”, r. 5, 1928.
 • E. Celińska, A. Wróblewska, Studia nad ikonografią polskich pastorów ewangelickich, Kom. Mazur.-Warm., 1969, nr 4(106).
 • T. Dobrowolski, Polskie malarstwo portretowe. Ze studiów nad sztuką epoki sarmatyzmu, Kraków 1948.
 • H. Dziechcińska, Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku, Warszawa 1996.
 • Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764, pr. zbior. red. K. Lepszy, t. 1, Kraków 1964.
 • Encyklopedia Powszechna Orgelbranda, t. 26.
 • K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 32.
 • K. Estreicher, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzieje. Obyczaje. Zbiory, Warszawa 1971.
 • W. Fedorowicz, O językoznawczych dociekaniach Aleksego Siemionowa „Wierchy”, R. 53, 1984 (1988).
 • Galerie der Porträts von Professoren der Jagiellonischen Universität in Kraków, Katalog der Ausstellung, opr. K. Estreicher mł., S. Waltoś, Z. Sołtysowa, I. Grodzińska, Kraków 1978.
 • F. S. Gdowski, Theoremata Theologica, de Scientia Dei. Ex prima parte Angelici Doctoris deprompta, Cracoviae MDCXXI (1621).
 • A. Grodnicki, J.R. Jaglarz, J. Fidziński, Opowieść o Wadowicach, Bielsko-Biała 1983.
 • A. Jobert, Od Lutra do Mohyły. Polska wobec chrześcijaństwa 1517-1648, Warszawa 1994.
 • A. Karbowiak, O rektorach Uniwersytetu Kazimierzowskiego i Jagiellońskiego w Krakowie wraz ze spisem wszystkich rektorów od roku 1400 do obecnej chwili. Szkic historycznoarcheologiczny,
 • Kraków 1887.
 • A. Karbowiak, Ubiory profesorów i uczniów w Uniwersytecie Jagiellońskim w związku ze współczesnymi zwyczajami (1364-1889), "Przegląd Powszechny", 1890.
 • T. Klima, Wadowice. I Z przeszłości miasta. II Organizacja miejska i sądownictwo od 1550 do 1784 roku, w: Sprawozdanie Dyrekcyi c.k. Gimnazjum w Wadowicach za rok 1905.
 • A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, ed. S. Szczotka, Żywiec 1937.
 • W. Kopaliński, Słownik Symboli, Warszawa 1991.
 • Kronika Krakowa, red. J.M. Małecki, A. Kunisz, J. Wyrozumski, Warszawa 1996.
 • P. Krzywda, Opus magnum Aleksego Siemionowa, „Wierchy”, R. 53, 1984 (1988).
 • J. Łepkowski, Przegląd zabytków przeszłości w okolicach Krakowa, „Rocznik CK. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego”, t. V (XXVIII), Kraków 1861.
 • W. Maisel, Archeologia prawna Polski, Warszawa 1982.
 • B. Marczewski, Powiat wadowicki pod względem geograficznym, statystycznym i historycznym, Kraków 1897.
 • E. Marylski, Wspomnienia zgonu zasłużonych w narodzie Polaków, Warszawa 1829.
 • J. Michalewicz, Majątek kapitałowy Uniwersytetu Jagiellońskiego XV-XVIII wieku, Kraków 1984.
 • J. Michalewicz, M. Michalewiczowa, Liber beneficiorum et benefactorum Uniwersitatis Jagiellonicae in saeculis XV-XVII, T. I, Fundationes pecuniariae Universitatis Jagiellonicae saec. XV-XVIII, Pars 1, Cracoviae MDCCC-CLXXVIII.
 • K. Mrzygłód, O Marcinie Wadowicie Patronie Zakładu słów kilka, „Lutnia Szkolna”, nr 1, 1926.
 • J. Muczkowski, Zabytki z dziejów oświaty i sztuk pięknych I, Cracoviae 1849.
 • J. Mycielski, Katalog portretów i obrazów będących własnością UJ, Kraków 1913, poz. kat. 21.
 • Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII – XVIII wieku (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red.red. E. Kotowiecki, A. Nowakowski, G. Studnicki, Wadowice 1997.
 • A. Nowakowski, Z dziejów miasta i parafii Wadowice, Kraków 1985.
 • B. Purc-Stępniak, Rękawiczki jako symbol, "Spotkania z zabytkami. Kultura - Tradycja - Pamiątki", nr 3 (109), Warszawa 1996.
 • M. Rostworowski, Współczesne portrety profesorów UJ, „Zeszyty Naukowe UJ”, DCCCXLVIII; „Opuscula Musealia”, z. 2, Warszawa – Kraków 1987.
 • F. Siarczyński, Obraz wieku panowania Zygmunta III, t. 2, Kraków 1828.
 • A. Siemionow, Ziemia Wadowicka. Monografia Turystyczno-Krajoznawcza, Wadowice 1984.
 • Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, Rzeźbiarze i Graficy, T. II, Wrocław 1975.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XII, Warszawa 1892.
 • Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t. II, Warszawa 1969.
 • Słownik polskich teologów katolickich, red. ks. W. E. Wyczawski OFM, t. 4, Warszawa 1983.
 • E. Smulikowska, Portret sarmacki stanu duchownego w Polsce, w: Seminaria Niedzickie, Związki artystyczne polsko-czesko-słowacko-węgierskie, T. II: Portret typu sarmackiego w wieku XVII w Polsce, Czechach, na Słowacki i na Węgrzech, Kraków 1985.
 • F. Socyn, Listy, oprac. L. Chmaj, t. 2, Biblioteka Pisarzy Reformacyjnych - nr 2, Warszawa 1959.
 • S. Starowolski, Monumenta Sarmatorum viam universae camis ingressorum, Cracoviae 1655.
 • S. Starowolski, Pochwała Uniwersytetu Krakowskiego za cnotę, pobożność i naukę, Kraków 1639, przekł. I. Lewandowski, w: Szymon Starowolski, Wybór pism, BN, s. I, nr 272, Wrocław 1991.
 • G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje gimnazjum i liceum w Wadowicach, Wadowice 1991.
 • G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996.
 • T. Święcki, Historia pamiątek znacznych rodów i osób Dawnej Polski, red. J. Bartoszewicz, t. II, Warszawa 1859.
 • I. Turnau, Ubiór jako znak, "Lud", t. 1, 1986.
 • M. Walicki, Z zagadnień pozy portretowej. Stereotyp czy poza?, "Przegląd Artystyczny", 1954, nr 1.
 • Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 12, Warszawa 1969.
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1505-0181
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29b9f1e8-5a7e-43e0-bf73-bcd94555e627
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.