Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 (355) | 308-319

Article title

Zmiany w preferencjach konsumentów na rynku lodów

Authors

Content

Title variants

EN
Changes in Consumers’ Preferences in the Market for Ice Cream
RU
Изменения в предпочтениях потребителей на рынке мороженого

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
W celu analizy preferencji konsumenckich oraz rynku lodów w Polsce przeprowadzono badania ankietowe, jak również posłużono się wynikami badań innych autorów na temat rynku lodów w Polsce. W celu oceny zmian porównano wyniki badań ankietowych uzyskanych w latach 2008 oraz 2013. Konsumenci preferują wciąż te same smaki lodów, aczkolwiek w ostatnich latach nastąpiły niewielkie zmiany w tych preferencjach. Dotyczy to przede wszystkim wzrostu popularności sorbetów, zwłaszcza w sezonie letnim. Wciąż najpopularniejsze są lody o smaku śmietankowym, czekoladowym, truskawkowym i waniliowym. Konsumenci są jednak również ciekawi zupełnie nowych smaków. Rynek lodów w Polsce rozwija się dość wolno, co spowodowane jest sezonową konsumpcją lodów oraz niewielkim ich spożyciem per capita. Mimo to wciąż posiada dość spory potencjał. Znajomość preferencji konsumenckich oraz ich zmian jest niezwykle istotna dla producentów lodów. Wpływają one na profil ich produkcji, a przez to wzbogacanie oferty mającej zachęcać konsumentów do większego spożycia, szczególnie poza sezonem letnim. Dokonują tego poprzez wprowadzanie na rynek mniejszych opakowań lodów familijnych, opracowywanie nowych smaków lodów, jak również poprzez rozwijanie sieci lodziarni – kawiarni. Kawiarnie działające na zasadzie franszyzy cały rok, dość często znajdują się w centrach handlowych, co może pomóc zmniejszyć sezonowość w spożyciu lodów. Dominującym producentem lodów na polskim rynku jest koncern Unilever, produkujący w Polsce lody pod marką Algida. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
In order to analyse consumers’ preferences and the market for ice cream in Poland, there were carried out surveys as well as used research findings of other authors on the market for ice cream in Poland. To assess changes the author compared surveys findings obtained in the years 2008 and 2013. Consumers still prefer the same flavours of ice cream, though there have recently occurred minor changes in these preferences. This primarily concerns the growth of popularity of sorbets, particularly in the summer season. Still the most popular is ice cream of the creamy, chocolate, strawberry and vanilla flavours. The market of ice cream in Poland has been developing pretty slowly what is caused by season consumption of ice cream and low per capita consumption thereof. Despite that it has still had quite considerable potential. Awareness of consumers’ preferences and changes thereof is extremely important for ice cream manufacturers. They affect the profile of their production and thus enrichment of the offer that is to encourage consumers to consume more, especially beyond the summer season. They achieve it by way of introduction to the market of smaller packaging of family ice cream, development of new flavours of ice cream as well as through development of chains of ice-cream shops/cafes. Cafes operating by the franchise principle all the year round quite often are located at shopping centres, what may help to reduce seasonality of ice cream consumption. The dominating manufacturer of ice cream in the Polish market is concern Unilever manufacturing in Poland ice cream under the brand Algida. The article is of the research nature.
RU
Для анализа потребительских предпочтений и рынка мороженого в Польше провели опросы, а также использовали результаты исследований рынка мороженого в Польше других авторов. Для оценки изменений сравнили результаты опросов, полученных в 2008 и 2013 гг. Потребители предпочитают все те же вкусы мороженого, хотя в последние годы произошли небольшие изменения в этих предпочтениях. Это прежде всего касается популярности шербетов, особенно летом. По-прежнему самыми популярными сортами мороженого являются сливочные, шоколадные, клубничные и ванильные. Но потребители проявляют интерес к совсем новым вкусам. Рынок мороженого в Польше развивается довольно медленно, что вызвано сезонностью потребления мороженого и небольшим их потреблением на душу населения. Несмотря на это, у него по-прежнему довольно большой потенциал. Знание потребительских предпочтений и их изменений – весьма существенно для производителей мороженого. Они влияют на профиль их производства, а посредством этого – обогащение предложения, которое призвано поощрить потребителей к большему потреблению, в особенности за пределами летнего сезона. Они осуществляют это путем ввода на рынок меньшей упаковки мороженого для семьи, разработки новых вкусов мороженого, а также путем развития сети кафе-мороженых. Кафе, действующие по принципу франчизы круглый год, довольно часто помещаются в торговых центрах, что может помочь сократить сезонность в потреблении мороженого. Превалирующим производителем мороженого на польском рынке является концерн Unilever, производящий в Польше мороженое под маркой Algida. Статья имеет исследовательский характер.

Year

Issue

Pages

308-319

Physical description

Contributors

 • Akademia Morska w Gdyni

References

 • Anonim (2007), Rynek Lodów w Polsce, „Hurt & Detal”, nr 3.
 • Babicz M., Ratajczak J. (2007), Raport. Rynek mleka i przetworów mlecznych, „Poradnik Handlowca”, nr 1.
 • Bełżecka P. (2013), Lody w labiryncie, „Rynek Spożywczy”, http://m.biznes.pl/lody-w-labiryncie,5556285,1,36,news.html [dostęp: 06.07.2013].
 • Boruc R. (2006), Kruchy lód, „Poradnik Handlowca”, nr 6.
 • Chojnacka M. (2001), Raport. Rynek produktów impulsowych, „Poradnik Handlowca”, nr 7.
 • Górska-Warsewicz H. (2000), Zachowania konsumentów na rynku lodów w Polsce, „Przemysł Spożywczy”, nr 4.
 • Gutkowska K., Trybus J. (2001), Percepcja marek lodów a zachowania nabywcze młodego konsumenta, „Przemysł Spożywczy”, nr 5.
 • Janowicz R. (2003), Rynek przetworów mlecznych, „Poradnik Handlowca”, nr 2.
 • Jędrzejewska J., Wąsowicz L. (1999), Rynek lodów w Polsce, „Przegląd Piekarski i Cukierniczy”, nr 8.
 • Kaczmarek–Piątek K. (2002), Raport. Rynek produktów mrożonych, „Poradnik Handlowca”, nr 2.
 • Laskowski A. (2007), Polski rynek ma ogromny potencjał, „Gazeta Finansowa” 22.06.2007.
 • Miętus R. (2011), Rynek lodów w Polsce jest wart 1,13 miliardów zł, „Dziennik Gazeta Prawna” 15.06.2011.
 • Mrozowska I. (2012), Byle nie padało, http://finanse.wp.pl/kat,1033705,title,Byle-nie-padalo,wid,14376188,wiadomosc.html?ticaid=11388f [dostęp: 30.03.2012].
 • Polit M. (2011), W sprzedaży lodów impulsowych małe i średnie sklepy wciąż są potęgą, „Życie Handlowe”, raport rynkowy z dn. 12.05.2011, http://www.portalfmcg.pl/raporty_rynkowe_pelna.php?lista_wezlow=1,5,8,39,1426 [dostęp: 21.04.2014].
 • Szajner P. (2009), Rynek lodów w Polsce, „Przemysł Spożywczy”, nr 5.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-29ba33de-dfab-4cc4-b563-7f3e87283173
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.