PL EN


Journal
2016 | 20 | 3(44) | 141-159
Article title

Listy pasterskie w posłudze słowa biskupa Jerzego Ablewicza

Content
Title variants
EN
Pastoral letters in the ministry of the archbishop, Jerzy Ablewicz
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
List jako forma komunikacji interpersonalnej znany był już w najstarszych kulturach i cywilizacjach. Ma on także swoją chrześcijańską genezę i etymologię. To także forma przekazu doświadczenia Boga i wiary. List pasterski odegrał bardzo ważną rolę w posłudze słowa biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Jest on autorem 70 listów pasterskich skierowanych do diecezjan podczas jego 28-letniej posługi biskupiej. Odnoszą się do szeroko rozumianego życia religijnego, przeżywanych koronacji czy obchodów rocznicowych. Stanowią swoiste repetytorium wiedzy historycznej. W większości dotyczą tarnowskich świętych i błogosławionych. Są przejawem troski biskupa o poziom wiedzy teologicznej i postawę moralną diecezjan. Stanowią także świadectwo udziału biskupa w obradach Soboru Vatykańskiego II. Omawiane dzieła epistolograficzne przygotowywane były przez arcybiskupa Jerzego Ablewicza i opierały się na źródłach biblijnych, dorobku ojców Kościoła i Magisterium. Przygotowane w oparciu o klasyczny model przepowiadania, mają walory komunikacyjne i pedagogiczne. Arcybiskup Jerzy Ablewicz na łamach swoich dzieł jawi się jako człowiek wielkiego taktu i kultury, który w swojej posłudze doskonale korzystał z listu pasterskiego jako formy posługi słowa i przekazu doświadczenia Boga oraz własnej wiary.
EN
Writing letters as a form of interpersonal communication has been known in ancient cultures and civilizations. It also possesses its own Christian origins and etymology. It is also a source of experiencing God and faith. The pastoral letter played a very important and crucial role in the ministry of the bishop, Jerzy Ablewicz. He is the author of 70 pastoral letters aimed at people of the diocese during his twenty‑eight‑year‑old bishop ministry. These pastoral letters concern not only the widely understood religious life but also religious coronations and anniversary celebrations. The letters also constitute peculiar and individual seminar of historical knowledge. Most of them refer to the saint and the blessed of Tarnów. Not only are they the manifestation of the bishop’s concern regarding the level of theological knowledge but also the moral conduct of the diocese people. They are also the testimony of the bishop’s participation in the Second Vatican Council. The discussed works of the epistolography were prepared by the archbishop, Jerzy Ablewicz and were based on biblical sources of Church Fathers and Magisterium. Based on a classical model of prophecy, they encompass both comprehensible and also pedagogic values. In the pages of his works, the archbishop, Jerzy Ablewicz, comes into sight as the tactful, well‑mannered shepherd. In his ministry the archbishop took great advantage of pastoral letters as a form of word ministry and the source of experiencing God as well as his own faith.
Journal
Year
Volume
20
Issue
Pages
141-159
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Ablewicz J., Kościołowi napisz. Listy, odezwy, modlitwy okolicznościowe (1962–1989), red. A. Kokoszka, A. Paciorek, Katowice 1991.
 • Bulsa J., Idea stwórczo‑zbawczego powołania człowieka w listach wielkopostnych, Tarnów 1992.
 • Depa W., Program wychowawczy w Seminarium Duchownym w Tarnowie według haseł wychowawczych ks. bp Jerzego Ablewicza, Tarnów 1983.
 • Dudziak J., Przełomowe ćwierćwiecze posługiwania bpa Jerzego Ablewicza w Kościele tarnowskim, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 10 (1987) 2, s. 5–68.
 • Dynarowicz K., Moralność teotropiczna w świetle pism pasterskich abp Jerzego Ablewicza, Tarnów 1994.
 • Franczyk K., Maryjny wymiar duchowości w świetle pism abpa Jerzego Ablewicza, Lublin 1995.
 • Gawęcka H., Model wychowania religijno‑moralnego młodego pokolenia w pismach pasterskich abpa Jerzego Ablewicza, Tarnów 2000.
 • Jan Paweł II, List Ojca Świętego Jana Pawła II przesłany na pogrzeb śp. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, „Currenda” 140 (1990), nr 7–9, s. 385–386.
 • Jasiak M., Świadectwo chrześcijańskie w świetle nauk rekolekcyjnych bp Ablewicza: „Będziecie moimi świadkami”, Tarnów 1999.
 • Jasiak R., Religijny fundament życia moralnego chrześcijan w nauczaniu abp Jerzego Ablewicza, Tarnów 2003.
 • Kania S., Wychowanie w kontekście formacji kapłańskiej: studium na przykładzie nauczania abp Jerzego Ablewicza, Tarnów 2001.
 • Kazania maryjne abp Jerzego Ablewicza, red. A. Kokoszka, Tarnów 2016.
 • Kądziołka S., Prawny aspekt działalności biskupa Jerzego Ablewicza w diecezji tarnowskiej, Kraków 1993.
 • Kluz M., Chrześcijańska wizja życia moralnego w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa tarnowskiego (1962–1990), Lublin 2001.
 • Kodeks prawa kanonicznego.
 • Kudasiewicz J., Kaznodzieja jako prorok, [w:] Sługa Słowa, red. W. Przyczyna, Kraków 1997, s. 64–83.
 • Kumor B., Diecezja tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji 1786–1985, Kraków 1985.
 • Kuziak M., Rzepczyński S., Jak pisać, Bielsko‑Biała 2002.
 • Michalik A., Człowiek Kościoła, [w:] Świadek wierny, red. J. Stala, Tarnów 2000, s. 89–104.
 • Nowak A., Jerzy Karol Ablewicz, [w:] Świadek wierny, red. J. Stala, Tarnów 2000, s. 9–11.
 • Olinkiewicz E., Radzymińska K., Styś H., Język polski:słownik encyklopedyczny, Wrocław 1999.
 • Pałucki J., Epistolografia w misyjnej posłudze Kościoła. Zagadnienia wybrane, „Studia Wrocławskie” 17 (2015), s. 121–133.
 • Panuś K, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 1, Kraków 1999.
 • Sadko Z., Percepcja soborowej odnowy liturgicznej w diecezji tarnowskiej za pasterzowania ks. arcybiskupa Jerzego Ablewicza (1962–1990), Tarnów 1997.
 • Schematyzm Diecezji Tarnowskiej na rok 1992. Część historyczna, red. J. Rzepa, Tarnów 1992.
 • Siwek G., Kaznodzieja jako świadek, [w:] Sługa Słowa, red. W. Przyczyna, Kraków 1997, s. 83–108.
 • Siwek G., Wprowadzenie, [w:] W drodze na ambonę, red. G. Siwek, Kraków 1991.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja Dei verbum.
 • Szewczyk W., Myśleć po Bożemu, z entuzjazmem, [w:] Świadek wierny, red. J. Stala, Tarnów 2000, s. 452–456.
 • Szymusiak J., Starowiejski M., Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań 1971.
 • Thomson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Poznań 1998.
 • Ważyński A., Homiletyka, Kraków 1891.
 • Winczura Ł., Bibliografia pism arcybiskupa Jerzego Ablewicza, [w:] Świadek wierny, red. J. Stala, Tarnów 2000, s. 12–43.
 • Zając M., Katechizacja w diecezji tarnowskiej w okresie posługi biskupiej Jerzego Ablewicza (1962–1990), Tarnów 2000.
 • Zdunkiewicz‑Jedynak D., Językowe środki perswazji w kazaniu, Kraków 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29bbd712-f7e8-499a-9dcc-b5cf20cdffa2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.