PL EN


2017 | 12/II | 31-44
Article title

REWITALIZACJA MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST

Content
Title variants
EN
REVITALIZATION OF SMALL AND MEDIUM CITIES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rewitalizacja to reakcja na stan kryzysowy obejmujący dany obszar. Jest kompleksowym działaniem, spójnym i wielowątkowym. Jej działanie usytuowane jest w różnych sferach i musi bazować na zasadzie współpracy różnych partnerów. Ustawa o rewitalizacji daje samorządom narzędzia do przeprowadzenia kompleksowej rewitalizacji i stawia przed nimi konkretne zadania. Do najważniejszych należy partycypacja społeczna. Miasta w Polsce stanowią regularna sieć pokrywającą całe terytorium państwa. Znaczącą większość spośród tych miast stanowią miasta małe oraz średnie. Mają one duże walory i potencjał. Jednak w wielu wypadkach, są one ukryte pod warstwą zaniedbań, które doprowadziły obszary tych miast do sytuacji kryzysowych, w których nie są już zdolne do samoregeneracji i potrzebują pomocy. Małe i średnie miasta mają też większe problemy związane z pozyskaniem środków finansowych. Problem stanowią także braki kadrowe oraz merytoryczne i często potrzebują pomocy z zewnątrz. Umiejętnie skonstruowane kompleksowe gminne programy rewitalizacji, zbudowane w oparciu o wytyczne ustawy mogą stanowić narzędzie ratujące i dynamizujące procesy rozwojowe całego miasta.
EN
Revitalization is a reaction to a crisis state covering a specific area. It is a comprehensive, consistent and multithreaded operation. Its operation is situated in various spheres and must be based on the principle of cooperation of various partners. The revitalization act gives local governments tools to carry out comprehensive revitalization and sets specific tasks for them. Among the most important among them is social participation. Cities in Poland constitute a regular network covering entire territory of the state. The majority of these cities are small and medium-sized cities. They have great values and potential. However, in many cases, they are hidden under a layer of neglect that led the areas of these cities to crisis situations in which they are no longer capable of self-healing and they need help. Small and medium-sized cities also have bigger problems related to obtaining financial resources than large urban centers. The problem is also shortages of personnel and substantive and often they need external help. Skilfully constructed comprehensive communal revitalization programs, built on the basis of the guidelines of the Act, can be a saving tool and dynamize the development processes of the entire city.
Year
Issue
Pages
31-44
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Politechnika Gdańska
References
 • Borowska M., Kozłowski S., Rewitalizacja historycznego centrum Łęczycy, [w:] Studia KPZK PAN. Przestrzeń publiczna małych miast, Heffner K., Marszał T. (red.); Warszawa, 2012.
 • Grudziński A., Uwarunkowania egzystencji i szanse rozwoju miast małych i średnich. [w:] Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, Poczobut J.(red.), Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków, 2009.
 • Kłosowski W., Wymogi wobec Lokalnych Programów Rewitalizacji pod kątem ich zgodności z wymogami ZPORR [online, dostęp: 21.02.2016]; dostępny w Internecie: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/41BFAC21 -9B53-45A6-948D-80C56997A103/14344/zporr_wymogi_rewitalizacja_woj_mazow.pdf
 • Kosiński W., Tokarczuk T., Byrski P., Odnowa miast małych i średnich – wyzwania współczesności. [w:] Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, Poczobut J. (red.), Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków, 2009.
 • Kozłowski S., Wojnarowska A., Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2011.
 • Lorens P., Rewitalizacja miast: planowanie i realizacja, Politechnika Gdańska. Wydział Architektury, Gdańsk, 2010.
 • Marszał T., Kozłowski S., Zagospodarowanie małych miast Polski Środkowej – kontekst rewitalizacji. [w:] Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, Poczobut J.(red.), Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków, 2009.
 • Mizioł-Węcławowicz A., Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich [w:] Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. Tom 4.; Jarczewski W. (red.), Instytut rozwoju miast, Kraków, 2009.
 • Pawlak A., Działania przestrzenne w programie rewitalizacji obszarów miejskich – wybrane przykłady małych miast Małopolski, [w.] Architektura. Czasopismo techniczne, zeszyt 10 [online, dostęp 21.02.2016], Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2008. Dostęp w Internecie: https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i5/i3/i2/i4/r5324/PawlakA_Dziala niaPrzestrzenne.pdf.
 • Stańczak J., Znajewska A., Daniłowska A., Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2014r.; Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014 [dostęp: 21.02.2016]; publikacja dostępna na CD oraz w Internecie – www.stat.gov.pl.
 • Wojnarowska A,, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2011.
 • Miasto – metropolia – region. Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast; praca zbiorowa pod Lorens P, Martyniuk-Pęczek J.(red.), Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, 2009.
 • O budowie metod rewitalizacji w Polsce – aspekty wybrane, Skalski K. (red.), Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, 2010.
 • Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Mefisto Editions, Warszawa, 2003.
 • Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin, (Dz.U. poz. 1427).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29c44c97-1cba-413f-b95e-9457264f9abf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.