PL EN


2016 | 16 | 37-45
Article title

Tłumaczenie a vista w dydaktyce innych rodzajów translacji

Content
Title variants
EN
Sight translation in translator and interpreter training
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Growing international cooperation results in changing expectations of employers. Professional translators/interpreters who specialize in law, economy, accounting, etc. and are knowledgeable about various types of specialised communication are highly sought-after. In view of that translator/interpreter training has an ever increasing role to play. This paper discusses the characteristics of a particular type of translation, i.e. sight translation which actually falls between the categories of interpreting and translation. The aim of this paper is to characterise sight translation, enumerate the features which link it to written translation, consecutive and simultaneous interpretation, discuss pedagogical implications for sight translation teaching as well as highlight the potential benefits of application of sight translation in translator/interpreter training programes.
Year
Issue
16
Pages
37-45
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Agrifoglio, M. (2004), Sight Translation and Interpreting: A Comparative Analysis of Constraints and Failures, (w:) Interpreting 6/1, 43–67.
 • Biela-Wołońciej, A. (2007), A-Vista: New Challenges for Tailor-Made Translation Types on the Example of Recorded Sight Translation, (w:) Kalboryta 57/3, 30–39.
 • Błaszkowska, H. (2012), Tłumaczenie bez przygotowania – bez przygotowania? Rola i miejsce tłumaczenia a vista w dydaktyce translacji w kształceniu tłumaczy języka niemieckiego w Polsce, (w:) P. Janikowski (red.), Tłumaczenie ustne – Teoria, Prak-tyka, Dydaktyka: Stare problemy, nowe metody 2. Częstochowa, 191–211.
 • González, R.D./ V.F. Vásquez/ H. Mikkelson (2012), Fundamentals of Court Interpretation: Theory, Policy and Practice. Durham/ North Carolina.
 • Gorszczyńska, P. (2010), The Potential of Sight Translation to Optimize Written Translation, (w:) O. Azadibougar (red.), The Known Unknowns of Translation Studies. Selected Essays in Honor of the Twentieth Anniversary of CETRA (1989–2009). (URL http://www.arts.kuleuven.be/cetra/papers/files/paula-gorszczynska-the-potential-of-sight.pdf). [Pobrano 12.12.2014].
 • Gorszczyńska, P. (2012), Nieoczywisty potencjał tłumaczenia a vista, (w:) P. Janikowski (red.), Tłumaczenie Ustne – Teoria, Praktyka, Dydaktyka: Stare problemy, no-we metody 2. Częstochowa, 117–138.
 • Grucza, F. (1981), Zagadnienia translatoryki, (w:) F. Grucza (red.), Glottodydaktyka a translatoryka. Warszawa, 9–30.
 • Grucza, F. (1990), Zum Forschungsgegenstand und -ziel der Übersetzungswissen-schaft, (w:) R. Arntz/ G. Thoine (red.), Übersetzungswissenschaft. Ergebnisse und Perspektiven. Tübingen, 9–18.
 • Grucza, F. (1993), Interkulturelle Translationskompetenz – ihre Struktur und Na-tur,(w:) A.P. Frank, K.-J. Maaß, F. Paul, H. Turk (red.), Übersetzen verstehen, Brü-cken bauen. Geisteswissenschaftliches und Literarisches Übersetzen im internatio-nalen Kulturaustausch. Göttinger Beiträge zur Internationalen Übersetzungsfor-schung Bd. 8, T. 1–2. Berlin, 158–171.
 • Grucza, S. (2010), Główne tezy antropocentrycznej teorii języków, (w:) Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik 2, 41–68.
 • Grucza, S. (2014), Grundzüge der anthropozentrischen Translatorik, (w:) A. Łyp-Bielecka (red.), Mehr als Worte. Sprachwissenschaftliche Studien. Professor Dr. habil. Czesława Schatte und Professor Dr. habil. Christoph Schatte gewidmet. Ka-towice, 127–137.
 • Hejwowski, K. (2012), Olgierd Wojtasiewicz – ojciec polskiej translatoryki, (w:) Przekładaniec nr 26, 108–114.
 • Ilg, G./ S. Lambert (1996), Teaching Consecutive Interpretation, (w:) Interpreting 1/1, 69–99.
 • Lambert, S. (2004), Shared Attention during Sight Translation, Sight Interpretation and Simultaneous Interpretation, (w:) Meta XLI 1, 293–306.
 • Martin, A. (1993), Teaching sight translation to future interpreters, (w:) C. Picken (red.), Translation: The Vital Link (13th World Congress of FIT, Brighton, 6–13 Au-gust 1993). London, 398–405.
 • Nader-Cioczek, M. (2015), Tłumaczenie a vista jako narzędzie w dydaktyce języków obcych, (w:) M. Sowa/ M. Mocarz-Kleindienst/ U. Czyżewska (red.), Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy. Lublin, 266–276.
 • Pöchhacker, F. (1997), (Vom-)Blatt-Übersetzen und (-)Dolmetschen, (w:) N. Grbic/ M. Wolf (red.), Text – Kultur – Kommunikation: Translation als Forschungsaufgabe. Tübingen.
 • Viaggio, S. (1995), The Praise of Sight Translation (and Squeezing the Last Drop thereout of), (w:) The Interpreters' Newsletter 6, 33–42.
 • Wojtasiewicz, O. (1957), Wstęp do teorii tłumaczenia. Wrocław, Warszawa.
 • Żmudzki, J. (2005), Transferprozesse und Typen beim Vollzug des Konsekutivdolmet-schens, (w:) G. Antos/ S. Wichter (red.), Transferwissenschaft. Wissenstransfer durch Sprache als gesellschaftliches Problem. Berlin etc., 251–264.
 • Żmudzki, J. (2006), Texte als Gegenstände der translatorischen Forschung und Lehre, (w:) F. Grucza (red.), Texte Gegenstände germanistischer Forschung und Lehre. Materialien der Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten 12.–14. Mai 2006. Toruń. Warszawa, 41–61.
 • Żmudzki, J. (2008a), Ein holistisches Modell des Konsekutivdolmetschens, (w:) B. Lewandowska-Tomaszyk/ M. Thelen (red.), Translation and Meaning. Part. 8. Maast-richt/ Łódź, 175–183.
 • Żmudzki, J. (2008b), Intermedialität in der Translation, (w:) K. Myczko/ B. Skowronek/ W. Zabrocki (red.), Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. Urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera. Poznań, 333–345.
 • Żmudzki, J. (2008c), Translationsdidaktik in den polnischen Germanistikinstituten. Realität und Anspruch, (w:) F. Grucza (red.), Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik. Warszawa, 71–96.
 • Żmudzki, J. (2008d), Zum Stand der Translationsdidaktik in den polnischen Germanistikinstituten. Ein Arbeitsbericht, (w:) Glottodidactica 36, 153–172.
 • Żmudzki, J. (2009a), Problemy, zadania i wyzwania translatoryki, (w:) Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik 1, 41–61.
 • Żmudzki, J. (2009b), Text(e) aus der Translationsperspektive – einige ausgewählte Aspekte, (w:) M. Czyżewska/ W. Czachur (red.), Od słowa do tekstu. Zmiana para-dygmatów w językoznawstwie. Warszawa, 39–45.
 • Żmudzki, J. (2010a), Aktuelle Profile der germanistischen Translationsdidaktik in Polen, (w:) A. Małgorzewicz (red.), Translation: Theorie – Praxis – Didaktik. Dres-den, Wrocław, 117–136.
 • Żmudzki, J. (2010b), Transfer eksplikatywny w tłumaczeniu konsekutywnym – próba typologizacji, (w:) S. Grucza/ A. Marchwiński/ M. Płużyczka (red.), Translatoryka. Koncepcje – Modele – Analizy. Warszawa, 180–198.
 • Żmudzki, J. (2012), Translatorische Transmedialität am Beispiel der Notizennahme beim Konsekutivdolmetschen, (w:) M. Olpińska-Szkiełko/ S. Grucza/ Z. Berdy-chowska/J. Żmudzki (red.), Der Mensch und seine Sprachen. Festschrift für Pro-fessor Franciszek Grucza. Frankurt am Main, 731–739.
 • Żmudzki, J. (2013), Holizm funkcjonalny w perspektywie translatoryki antropocentrycznej, (w:) Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik 8, 177–188.
 • Żmudzki, J. (2015), Blattdolmetschen in paradigmatischer Perspektive der anthropozentrischen Translatorik. Frankfurt am Main.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4814
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29cec641-5038-4758-b258-d62099e14830
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.