PL EN


Journal
2014 | 40 | 2 | 177-187
Article title

Funkcja szkoły w zapobieganiu wad postawy ciała u dzieci

Content
Title variants
EN
Role of school in the prevention of body posture defects in children
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In Poland, posture defects are diagnosed in 50%-60% of children and adolescents depending on the region. Regional and environmental studies confirm the above results. The data from Lubuskie Province showed 70% of posture defects in children. Poland, as a country, has not developed system solutions for children at risk or those with posture defects. Children with posture disorders are deprived of proper educational and health intervention. This fact raised the concern of experts in orthopaedics, traumatology and physiotherapy, and the experts from the Ministry of Health and Ministry of Education, who developed certain indications and suggest actions aimed at the improvement of such a state. According to them, a school is significant environment of primary prevention. The aim of the research was the evaluation of preparation of schools to implement the program for children with posture defects. The study was conducted in the years 2006-2010 and it included children from 12 primary schools from Lubuskie and Lower Silesia Provinces. A total of 2071 children aged 7-10 and their parents were examined, and the school directors, teachers running corrective and compensatory gymnastics classes and school nurses were interviewed. It was found that every fourth child in the schools under research participated in corrective gymnastics classes, and the boys attended them slightly more often than the girls did. The schools had proper premises and well-trained PE teachers who ran corrective gymnastics classes. What is more, majority of schools employed a nurse. School plays a very important role in the prevention of body posture defects; however, its effectiveness in this respect has
PL
W Polsce stwierdza się 50-60% wad postawy wśród dzieci i młodzieży zależnie od regionu kraju. Badania regionalne i środowiskowe potwierdzają powyższe wyniki. Dane z obszaru województwa lubuskiego wykazały ponad 70% zaburzeń postawy ciała wśród dzieci. Polska nie wypracowała rozwiązań systemowych opieki nad dziećmi zagrożonymi oraz wykazującymi wady postawy. Często dzieci z zaburzeniami wad postawy pozbawione są prawidłowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej. Fakt ten wzbudził zaniepokojenie ekspertów z dziedziny ortopedii i traumatologii, fizjoterapii, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji, którzy w opracowanych rekomendacjach wskazują działania mające na celu poprawę tego stanu. Według nich szkoła jest istotnym środowiskiem profilaktyki pierwszorzędowej. Celem badań była ocena przygotowania szkół do realizacji programu działań wobec dzieci z zaburzeniami postawy ciała. Badania prowadzono w latach 2006-2010, którymi objęto dzieci z 12 szkół podstawowych województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Łącznie przebadano 2071 dzieci w wieku 7 - 10 lat oraz ich rodziców. Przeprowadzono wywiad z dyrektorami placówek szkolnych, nauczycielami prowadzącymi zajęcia gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej oraz pielęgniarkami szkolnymi. Stwierdzono, że co czwarte dziecko w badanych szkołach uczestniczyło w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, nieco częściej byli to chłopcy. Badane szkoły dysponowały poprawną bazą lokalową oraz przygotowaną kadrą nauczycieli wychowania fizycznego do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej. W większości szkół pracowała pielęgniarka. Szkoła pełni bardzo ważną funkcję w zapobieganiu wad postawy jednak jej skuteczność w tym względzie musi być poparta systemowymi rozwiązaniami.
Journal
Year
Volume
40
Issue
2
Pages
177-187
Physical description
Contributors
author
References
 • Chudak B., Permoda A. (2011), Profilaktyka wad postawy i kształtowanie zachowań prozdrowotnych poprzez realizacje programów terapeutycznych wśród dzieci i młodzieży, szansa na ich prawidłowy rozwój i życie bez bólu, [w:] Wybrane zagadnienia z pediatrii i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, red. E. Kędra, Legnica, s. 15-29.
 • Czaprowski D., Stoliński Ł., Szczygieł A., Kędra A. (2011), Pozaszkolna aktywność ruchowa dzieci i młodzieży w rozkładzie dziennym i tygodniowym, [w]: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekciemedycyny, antropologii i wychowania fizycznego, red. J. Tatarczuk, R. Asienkiewicz, E. Skorupka, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 329-342.
 • Górecki A., Kiwerski J., Kowalski I. M., Marczyński W., Nowotny J., Rybicka M., Jarosz U., Suwalska M., Szelachowska-Kluza W. (2009), Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania – rekomendacje ekspertów, „Rocznik Medyczny”, 16(1), s. 168-177.
 • Górniak K. (2004) Społeczne uwarunkowania występowania skolioz niskostopniowych u dzieci wiejskich, [w:] Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej, red. J. Zagórski, H. Popławska,M. Skład, IMW, Lublin, s. 395-399.
 • Kaczmarek J., Raczkowski J., Krajewski T., Rapacka F. (2001), Analiza częstości występowania wad postawy u dzieci i młodzieży wybranej dzielnicy aglomeracji łódzkiej. „Kwartalnik Ortopedyczny”, 1, 32.
 • Laskowski M., Przeździak B., Wesołowski G. (2000), Badanie przesiewowe i tworzenie grup ryzyka u dzieci zagrożonych bocznym skrzywieniem kręgosłupa, Postępy Rehabilitacji, 14, 3, s. 89-93.
 • Nowotny J. (2009), Podstawowe problemy diagnostyki i terapii wad postawy ciała, [w:] Wady postawy u dzieci młodzieży. Profilaktyka-Diagnostyka- Terapia, red. J. Nowotny, WSA, Bielsko-Biała.
 • Łobocki M. (2011), Metody i techniki badan pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Osiński W. (2011), Teoria wychowania fizycznego, AWF, Poznań.
 • Pomykało W. (1996), Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa, s. 790.
 • Permoda A., Permoda A., Chudak B. (2010), Problem występowania wad i nieprawidłowości postawy u dzieci i młodzieży w rejonie Zielonej Góry. Praca oryginalna, „Zdrowie Publiczne”, 120(4), s. 361-364.
 • Skorupka E. (2009), Children and healthy lifestyle - as reflected by body posture, [w]: Correction and Compensation of Physical Development Disorders in Children and Youth edited by K. Górniak, M. Lichota, Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education, Biała Podlaska, s. 135-147.
 • Spisacka S., Sokołowska B., Piaszczyk D., Pawlik D. (2010), School nurse’s role in the prevention of scoliosis and the bahavior of conditional welfare of children and adolescents, [w:] Environmental factor shaping wellness in sickness and disability, red. J. Burgier, s. 233-247.
 • Świderska-Kopacz J., Marcinkowski J., Jankowska K. (2008), Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ich wybrane uwarunkowania, Cz. V, Aktywność fizyczna, „Prob. Hig. Epidemiol.”, 89(2), s. 246-250.
 • Raczkowski J. (1996), Występowanie wad postawy u dzieci ze szkół podstawowych dzielnic Łódź-Widzew, [w:] Antropologia a medycyna i promocja zdrowia, red. A. Malinowski, B. Łuczak, J. Grabowski, UŁ, Łódź, s. 292-300.
 • Wilczyński J. (2007), Postawa ciała a reakcje równoważne dziewcząt i chłopców w okresie dorastania, wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 7-16.
 • Woynarowska B. (2012), Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół podstawowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 • http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,24359.html, http://sp78.wroclaw.pl/260,Program-profilaktyki-wad-postawy-u-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej-Wroclawskie-Centra-Korekcji-Wad-Postawy,Aktualnosci.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29d70fe2-e13c-4f43-8850-4ac39189f4e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.