PL EN


Journal
2014 | 94 | 1 | 29-36
Article title

O nowej koncepcji badań polszczyzny medialnej

Title variants
EN
The new concept of the research of the Polish language used in the media
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst przedstawia założenia teoretyczne nowej subdyscypliny językoznawczej, nazwanej mediolingwistyką, która zajmowałaby się badaniem wszelkich zdarzeń językowych motywowanych medialnie, tzn. konstrukcji werbalnych (mówionych, pisanych lub form hybrydycznych) istniejących w poszczególnych mediach, zwłaszcza audiowizualnych. Mediolingwistyka łączy paradygmaty medioznawstwa i poststrukturalnego językoznawstwa, otwartego na relacje zewnętrzne, pozasystemowe. Głównymi filarami teoretycznymi dla mediolingwistyki (prócz wiedzy o mediach i współczesnej kulturze) byłyby: kognitywizm (media bowiem w ujęciu tym traktuje się jako «maszyny tekstotwórcze», ważny element konceptualizacji rzeczywistości), krytyczna analiza dyskursu oraz socjolingwistyka połączona z pragmalingwistyką. Istotą mediolingwistyki są także interdyscyplinarność i polimetodologizm.
EN
The text presents the theoretical basis of a new linguistic subdiscipline called media linguistics which would discuss all language phenomena prompted by media, i.e all verbal constructions (written, spoken or hybrid forms) existing in certain media, especially audiovisual ones. Media linguistics combines paradigms of media studies and post-structural linguistics, open to external relations. The main theoretical bases for media linguistics (apart from media and contemporary culture studies) would be: cognitivism (in this approach media are seen as “text-making machines”, an important element of conceptualization of reality), a critical analysis of the discourse and sociolinguistics combined with pragmalinguistics. The core of media linguistics are also interdisciplinarity and polymethodologism.
Journal
Year
Volume
94
Issue
1
Pages
29-36
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29d8a606-a998-481e-b3ac-fe93fd325f9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.