PL EN


2015 | 1 | 9-12
Article title

Wpływ lęku i depresji na jakość życia pacjentów z niewydolnością serca.

Title variants
EN
Impact of anxiety and depression on quality of life in patients with heart failure.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Schorzenia przewlekłe, do których należy niewydolność serca (NS), mogą posiadać objawy osiowe przypominające objawy depresji. Obecność objawów depresyjnych ma związek ze śmiertelnością, jakością życia i kondycją pacjentów z NS, niezależnie od parametrów klinicznych. Niestety objawy depresyjne występują u osób z niewydolnością serca znacznie częściej niż w populacji ogólnej. Cel pracy. Określenie wpływu lęku i depresji na jakość życia pacjentów z niewydolnością serca. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 58 pacjentów (41 mężczyzn, 17 kobiet) będących pod opieką Szpitala w Kluczborku cierpiących na niewydolność serca. Średnia wieku grupy badanej wynosiła 65 lat. Do zebrania materiału badawczego posłużyły: ankieta socjodemograficzna własnego autorstwa, Short Form-36 (SF-36), skala HADS-M. Za istotne statystycznie przyjęto p < 0,05. Wyniki. Średni ogólny poziom skali lęku badanych osób wyniósł M = 8,6 (SD = 4,4). Średni ogólny poziom skali depresji badanych osób wyniósł M = 6,5 (SD = 4,6). Średni ogólny poziom skali rozdrażnienia badanych osób wyniósł M = 3,1 (SD = 1,7). Analizy korelacji wykazały, że im badane osoby posiadały wyższy poziom lęku (HADS-M), tym posiadały niższy poziom sprawności fizycznej, dolegliwości bólowych, ogólnej percepcji zdrowia, witalności, funkcjonowania społecznego, zdrowia psychicznego, ograniczenia aktywności z powodu problemów emocjonalnych oraz niższy poziom aktywności fizycznej i umysłowej. Wnioski. Wysoki wskaźnik lęku i depresji obniża jakość życia chorych na niewydolność serca.
EN
Background. Chronic diseases, which include heart failure can have symptoms similar to the symptoms of the anxiety and depression. The presence of depressive symptoms is associated with mortality, quality of life and health of patients with HF, regardless of the clinical parameters. Unfortunately, depressive symptoms occur in people with heart failure more frequently than in general population. Objectives. To evaluate anxiety and depression on quality of patients with heart failure. Material and methods. The study was conducted among 58 patients (41 men, 17 women), suffering from heart failure located in the Hospital in Kluczbork. The average age of the study group was 65 years. To gather research material were used: socio-demographic survey, Short Form-36 (SF-36), the scale of HADS-M. Considered statistically significant at p < 0.05. Results. The mean overall level of anxiety scale of respondents was M = 8.6 (SD = 4.4). The average overall scale of depression was M = 6.5 (SD = 4.6). The average overall level of anxiety scale was M = 3.1 (SD = 1.7). Correlation analysis showed that the patients who had higher levels of anxiety (HADS-M) had a lower level of physical activity, pain, general health perception, vitality, social functioning, mental health, activity limitations due to emotional problems and a lower level of physical and mental summary score. Conclusions. A high rate of anxiety and depression reduces the quality of life of patients with heart failure.
Year
Issue
1
Pages
9-12
Physical description
Contributors
  • Polska Grupa Medyczna, Kluczbork
  • VITA MEDIS, Usługi pielęgniarskie, Wrocław
  • Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, izabella.uchmanowicz@umed.wroc.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29dae92e-e3b7-4303-8ba8-fa78d1c9089a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.