PL EN


Journal
2005 | 3 | 75-85
Article title

Eksternalizm a sceptycyzm we współczesnej filozofii anglosaskiej

Content
Title variants
EN
Externalism and Skepticism in Contemporary Anglo-American Philosophy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Eksternaliści epistemiczni dostarczają wielu argumentów przeciw sceptycyzmowi. Przede wszystkim modyfikują sceptyczne rozumienie wiedzy, uzasadnienia i znaczenia oraz ujawniają sceptyczne założenia, których nie musimy akceptować. Dretske uważa, że sceptycy niesłusznie zakładają, że wiedza nie jest możliwa bez wiedzy o wiedzy. Tymczasem wiedza nie musi być uświadomiona (por. wiedza małych dzieci czy zwierząt). Według Nozicka sceptycy niesłusznie zakładają Zasadę Implikacyjnego Domknięcia Wiedzy. Jego zdaniem co prawda nie wiemy, czy przypadkiem nie jesteśmy mózgami w pojemniku, ale sceptyk nie ma prawa na tej podstawie i posługując się Zasadą Domknięcia wnosić, że nie posiadamy wiedzy na temat codziennych oczywistości. Według Putnama sceptyczna hipoteza, że jesteśmy mózgami w pojemniku jest niespójna, jeśli posłużyć się eksternalistyczną koncepcją znaczenia. Jeżeli znaczenie naszych słów zależy od kauzalnej relacji z naszym środowiskiem życia, to zdanie „Jestem mózgiem w pojemniku” albo jest fałszywe albo nic nie znaczy. Podobnie, zdaniem Davidsona, eksternalna koncepcja przekonań percepcyjnych wyklucza globalny sceptycyzm. Według Williamsa sceptycyzm po prostu zakłada stanowisko opozycyjne względem eksternalizmu czyli internalizm (samoświadomość jest uprzywilejowana, a wszystkie czynniki uzasadniające muszą być introspekcyjnie dostępne). Po odrzuceniu internalizmu, sceptyk nie może sformułować żadnego sceptycznego argumentu.
EN
Epistemic externalists offer many arguments against skepticism. They modify the skeptic’s concept of knowledge, justification and meaning and point out which of his presuppositions we need not accept. Dretske claims that a skeptic wrongly presupposes that we cannot know if we do not know that we know. But knowledge need not be self-conscious (consider small children and animals). According to Nozick a skeptic wrongly presupposes the Principle of Closure (knowledge is closed under logical implication). He says that although we do not know that we are not brains in a vat, a skeptic does not have the right to use this principle to argue that we do not know things that are obvious. According to Putnam the skeptical hypothesis that we are brains in a vat is incoherent when we use the external theory of meaning. If the meaning of our words depends on a causal relation with our environment, the sentence “I am a brain in a vat” is false or meaningless. Similarly, Davidson says that the external theory of perceptual beliefs excludes global skepticism. According to Williams skepticism simply presupposes a stance opposite to externalism, namely internalism (self-consciousness is privileged and all justifying factors must be introspectively accessible). When we reject internalism, no skeptical argument can be formulated.
Keywords
Journal
Year
Issue
3
Pages
75-85
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • BonJour [1987] – L. BonJour, Nozick, Externalism and Skepticism, w: The Possibility of Knowledge. Nozick and His Critics, red. S. Luper-Foy, Rowman and Littlefield, Totowa N.J. 1987.
 • Butler [2000] – K. Butler, Problems For Semantic Externalism and A Priori Refutations of Skeptical Arguments, „Dialectica” (54) 2000.
 • Dancy [1985] – J. Dancy, An Introduction to Contemporary Epistemology, Blackwell, Oxford 1985.
 • Dancy [1992] – J. Dancy, Externalism for Internalists, w: Philosophical Issues 2 (Rationality in Epistemology), red. E.Villanueva, Ridgeview, Atascadero 1992.
 • Davidson [1980] – D. Davidson, Myśl i mowa, w: Język w świetle nauki, red. B. Stanosz, Czytelnik, Warszawa 1980.
 • Davidson [1991] – D. Davidson, Epistemology Externalized, „Dialectica” (45) 1991.
 • Davidson [1994] – D. Davidson, Davidson Donald, w: A Companion to the Philosophy of Mind, red. S. Guttenplan, Blackwell, Oxford 1994.
 • Dretske [1981] – F. I. Dretske, Knowledge and the Flow of Information, MIT Press, Bradford Book, Cambridge MA 1981.
 • Nozick [1981] – R. Nozick, Philosophical Explanations, Clarendon Press, Oxford 1981. Putnam [1998] – H. Putnam, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, tłum. A. Grobler, PWN, Warszawa 1998.
 • Williams [1991] – M. Williams, Unnatural Doubts. Epistemological Realism and the Basis of Skepticism, Blackwell, Oxford 1991.
 • Williams [1999] – M. Williams, Skepticism, w: The Blackwell Guide to Epistemology, red. J. Greco, E. Sosa, Oxford 1999.
 • Ziemińska [2002a] – R. Ziemińska, Eksternalizm we współczesnej epistemologii, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Ziemińska [2002b] – R. Ziemińska, Nozick o wiedzy i sceptycyzmie, „Filozofia Nauki” (1) 2002.
 • Ziemińska [2002c] – R. Ziemińska, Trzy strategie dyskusji ze sceptycyzmem, „Roczniki Filozoficzne”, (50) 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29dd62d1-981b-453c-a409-6d1b335c04d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.