PL EN


Journal
2017 | 3(2017) | 83–93
Article title

Wykorzystanie sieciowego modelu DEA do pomiaru efektywności wydziałów Politechniki Warszawskiej

Title variants
EN
Application of the network DEA method to measure the efficiency of faculties at the Warsaw University of Technology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto temat efektywności publicznych szkół wyższych oraz zaprezentowano wstępne wyniki badania w zakresie efektywności dla 18 wydziałów Politechniki Warszawskiej przeprowadzonego w roku akademickim 2014/2015. W analizie za rezultaty przyjęto: liczbę absolwentów (działalność dydaktyczna), liczbę punktów za publikacje („teoretyczna” działalność naukowa) oraz liczbę projektów realizowanych przez wydziały („praktyczna” działalność naukowa). Po stronie nakładów uwzględniono liczbę nauczycieli akademickich. Do obliczenia efektywności wydziałów wykorzystano nieradialny model sieciowy SBM (network SBM) oraz klasyczny SBM. Wyniki analiz wskazują, że pięć wydziałów było efektywnych w modelu SBM. W modelu sieciowym SBM w zakresie działalności dydaktycznej cztery wydziały były efektywne. W przypadku działalności naukowej, zarówno o charakterze „teoretycznym”, jak i „praktycznym”, jeden wydział był efektywny.
EN
The paper discusses the efficiency of public higher education institutions and presents the results of efficiency research for 18 faculties of the Warsaw University of Technology in the 2014/2015 academic year. The outputs of the model included: the number of graduates (reflecting activity in teaching), the number of publication points (reflecting activity in “theoretical” scientific work) and the number of research projects (reflecting activity in “practical” scientific work). Inputs were measured by the number of academic staff. The analysis was conducted using the non-radial network SBM model and traditional SBM model. The results show that five faculties were efficient using the SBM model. In using the network SBM model, we found that four faculties were efficient in terms of teaching activities and one faculty was efficient in the activities of “theoretical” and “practical” scientific work.
Journal
Year
Issue
Pages
83–93
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Urząd Statystyczny w Gdańsku
References
 • Acemoglu, D. i Angrist, J. (2000). How large are the social returns to education? Evidence from compulsory schooling laws. NBER Macroeconomics Annual, 15, 9–59.
 • Agasisti, T. i Pohl, C. (2012). Comparing German and Italian public universities: convergence or divergence in the higher education landscape? Managerial and Decision Economics, 33(2), 71–85.
 • Banker, R. D., Charnes, A. i Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30, 1078–1092.
 • Baran, J., Pietrzak, M. i Pietrzak, P. (2015). Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych. Optimum. Studia Ekonomiczne,76(4), 169–185.
 • Begg, D., Fischer, S. i Dornbusch, R. (2003). Mikroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Brzezicki, Ł. i Wolszczak-Derlacz, J. (2015). Ocena efektywności działalności dydaktycznej publicznych szkół wyższych w Polsce wraz z analizą czynników ją determinujących. Acta Universitatis Nicolai Copernici, 46(1), 123–139.
 • Carlton, D. W. i Perloff J. M. (2005). Modern industrial organization. Boston: Addison-Wesley.
 • Charnes, A., Cooper, W. W. i Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 6(2), 429–444.
 • Chodakowska, E. (2015). An example of network dea – assessment of operating efficiency of universities. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 16(1), 75–84.
 • Cooper, W. W., Seiford, L. M. i Tone, K. (red.). (2007). Data envelopment analysis. a comprehensive text with models, applications. references and DEA-solver software. New York: Springer.
 • Ćwiąkała-Małys, A. (2010). Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Färe, R. (1991) Measuring Farrell efficiency for a firm with intermediate inputs. Academia Economic Papers, 19(2), 329–340.
 • Färe, R. i Grosskopf, S. (1996a) Intertemporal production frontiers with dynamic DEA. Boston: Kluwer.
 • Färe, R. i Grosskopf, S. (1996b) Productivity and intermediate products: a frontier approach. Economics Letters, 50(1), 65–70.
 • Färe, R. i Grosskopf, S. (2000) Network DEA. Socio-economic Planning Sciences, 34(1), 35–49.
 • Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 120(3), 253–281.
 • Flegg, A. T., Allen, D. O., Field, K. i Thurlow, T. W. (2004). Measuring the efficiency of British universities: a multi-period data envelopment analysis. Education Economics, 12(3), 231–249.
 • Główny Urząd Statystyczny (2015). Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Główny Urząd Statystyczny (2016). Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Kao, C. (2014), Network data envelopment analysis: a review. European Journal of Operational Research, 239(1), 1–16.
 • Kozuń-Cieślak, G. (2011). Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności w usługach sektora publicznego. Wiadomości Statystyczne, 3, 14–42.
 • Kozuń-Cieślak, G. (2013). Efektywność – rozważania nad istotą i typologią. Studia i prace
 • – Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, 16(4), 13–42.
 • Kulawik, J. (2010). Efektywność przedsiębiorstw wielkotowarowych w rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 324(3), 39–67.
 • Leja, K. (2000). Uniwersytet nie jest enklawą. Pobrano z https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2000/12/08.html
 • Lochner, L. i Moretti, E. (2004). The effect of education on crime: evidence from prison inmates, arrests, and self-reports. American Economic Review, 94(1), 155–189.
 • Mancebon, M-J. i Bandres, E. (1999). Efficiency evaluation in secondary schools: the key role of model specification and of „ex post” analysis of results. Education Economics, 7(2), 131–152.
 • McMahon, W. W. (2002). Education and development. Measuring the social benefits. Oxford: Oxford University Press.
 • Mongiało, Z., Pasewicz, W. i Świtłyk, M. (2010). Efektywność kształcenia w publicznych uczelniach technicznych w latach 2001–2005. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 282(60), 85–102.
 • Morawski, R. Z. (1999). Kryteria efektywności instytucji akademickich. W: J. Woźnicki (red.), Model zarządzania publiczną instytucją akademicką. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Nazarko, J., Komuda, M., Kuźmicz, K., Szubzda, E. i Urban, J. (2008). Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych. Badania Operacyjne
 • i Decyzje, 4, 89–105.
 • Paliszkiewicz, J. O. (2010). Scenariusze i strategie rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i za granicą. Analiza foresightów i dokumentów strategicznych. Pobrano z http://www.akademickiemazowsze2030.pl/Data/File/54.pdf
 • Pasewicz, W., Słabońska, T. i Świtłyk M. (2009). Ocena kształcenia w publicznych uczelniach rolniczych w latach 2001–2005. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 318(1), 57–72.
 • Piasecka, A. (2013). Postrzeganie efektywności w szkołach wyższych w warunkach społeczeństwa informacyjnego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 32, 259–269.
 • Pietrzak, P. (2015). Wykorzystanie metody DEA do oceny i poprawy efektywności funkcjonowania wydziałów nauk przyrodniczych i rolniczych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(5), 205–212.
 • Pietrzak, M., Pietrzak, P. i Baran, J. (2016). Efficiency assessment of public higher education with the application of data envelopment analysis: the evidence from Poland. Online Journal of Applied Knowledge Management, 4(2), 59–73.
 • Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2014–31.08.2015. (2015). Pobrano z https://www.bip.pw.edu.pl/Sprawozdania/Sprawozdania-Rektora
 • Szuwarzyński, A. (2006). Metoda DEA pomiaru efektywności działalności dydaktycznej szkół wyższych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 28(2), 78–88.
 • Szuwarzyński, A. i Julkowski, B. (2014). Wykorzystanie wskaźników złożonych i metod nieparametrycznych do oceny i poprawy efektywności funkcjonowania wyższych uczelni technicznych. Edukacja, 128(3), 54–74.
 • Szymańska, E. (2010). Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 97(2), 152–164.
 • Tone, K. (2001). A slack-based measure of efficiency in data envelopment analysis. European Journal of Operational Research, 130(3), 498–509.
 • Tone, K. i Tsutsui M. (2009). Network DEA: a slacks-based measure approach. European Journal of Operational Research, 197, 243–252.
 • Tsutsui, M. i Goto, M. (2009). A multi-division efficiency evaluation of U.S. electric power companies using a weighted slacks-based measure. Socio--Economic Planning Sciences 43(3), 201–208.
 • Wilkin, J. (2009). Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. W: Z. Morawski (red.), Polskie szkolnictwo wyższe: stan, uwarunkowania i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wolszczak-Derlacz, J. i Parteka, A. (2010). Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce – bibliometryczna analiza porównawcza. Pobrano z http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Produktywnosc_naukowa.pdf/$FILE/ATTVYNOZ.pdf
 • Wolszczak-Derlacz, J. (2013). Efektywność naukowa, dydaktyczna i wdrożenia publicznych szkół wyższych w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2017/3-6-pietrzak-brzezicki-wykorzystanie-modelu-dea.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29dd99fb-cdec-4bb0-bd21-60f39504c277
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.