PL EN


2016 | 47 | 137-147
Article title

Financialization of Values – An Institutional Anatomy of the Financial Crisis

Content
Title variants
PL
Finansjalizacja wartości – analiza instytucjonalna kryzysu finansowego
Финансиализация стоимости – институциональный анализ финансового кризиса
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the paper is to present the idea that values inherently affect economic outcomes, and hence can be considered a powerful economic institution. The change of values consequently imposes a shift in economic institutions. The testing ground for examination of the above thesis is the economic downturn which began in the USA in 2007 and spilled all over the global markets. Commencing with reference to authors defining institution and their role in economy and society, the article goes on to present how values were capable of bringing change to the way markets operated by means of several mechanisms of institutional change, Financialization, understood as removing all norms and constraints on what can be traded, of the world values and consequently economic (market) and political institutions (the State) was the key process that linked all these elements and adversely affected the global community. The cited instances of the decline of values that followed suit were the rise of the role of money (at the cost of values), decline of human relationships (at the expense of transactions), and disregard for cooperation (taken over by competition) as a vital element of the economic institutions.
PL
Celem artykułu jest prezentacja poglądu, że wartości trwale wpływają na efekty działań w sferze gospodarczej, a w związku z tym mogą być uznane za istotną instytucję ekonomiczną. Zmiana wartości w rezultacie wymusza przekształcenia instytucji ekonomicznych. Powyższa teza została poddana weryfikacji w odniesieniu do kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w USA w 2008 roku, by następnie rozprzestrzenić się po całym światowym rynku. Zaczynając od odnie-sienia się do autorów definiujących instytucje i ich rolę w gospodarce i społeczeństwie, artykuł następnie przedstawia, jak wartości dokonały zmiany w sposobie funkcjonowania rynków za pomocą mechanizmu zmiany instytucjonalnej. Finansjalizacja systemu światowych wartości, rozumiana jako usunięcie jakichkolwiek norm i ograniczeń w kwestii przedmiotu handlu, a w konsekwencji instytucji zarówno ekonomicznych (rynku), jak i politycznych (państwa) legła u podstaw procesu, który połączył ze sobą wszystkie elementy, a następnie negatywnie wpłynął na globalną społeczność. Przykładami upadku wartości, jaki nastąpił w rezultacie były wzrost roli pieniądza (kosztem wartości), upadek relacji międzyludzkich (na korzyść transakcji) oraz lekce-ważenie roli współpracy (która została podporządkowana konkurencji) jako nieodzownego elementu instytucji ekonomicznych.
Keywords
Year
Volume
47
Pages
137-147
Physical description
Contributors
References
 • Ahrens J., Jünemann P., 2007, Transitional Institutions, Institutional Complementarities and Economic Performance in China. A ‘Varieties of Capitalism’ Approach, “Duisburg Working Papers On East Asian Studies”, No. 72.
 • Angandoña A., 1991, Values, Institutions and Ethics, Working Paper No. 215, IESE Business School, University of Navara, retrieved 18 September 2015, from http:// www.iese.edu/research/pdfs/DI-0215-E.pdf.
 • Arrighi G., 1994, The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times, Verso, London.
 • Axelrod R., Hamilton W. D., 1981, The Evolution of Cooperation, “Science, New Series” Vol. 211, No. 4489, http://dx.doi.org/10.1126/science.7466396.
 • Boaz D., 2011, Competition and Cooperation [in:] The Morality of Capitalism, ed. T.G. Palmer, Jameson Books, Inc., Ottawa, Illinois
 • Branderburger A.M., Nalebuff B.J., 1996, Co-opetition, Currency Doubleday, New York.
 • Dembinski P.H., Beretta S., 2014, Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości, Wydawnictwo M, Kraków.
 • Deutsch M., 2011, Cooperation and Competition [in:] Conflict, Interdependence, and Justice, ed. P. T. Coleman, Springer, New York, http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-9994-8_2.
 • Harrison L.E., 2006, The Central Liberal Truth. How Politics Can Change a Culture and Save It from Itself. Oxford University Press, New York.
 • Hodgson G.M., 2006, What are institutions?, “Journal of Economic Issues” Vol. XL No. 1. 1-25, http://dx.doi.org/10.1080/00213624.2006.11506879.
 • Hodgson G.M., 2009, Institutional Economics into the Twenty-First Century, “Studie Note di Economia” Vol. 14, No. 1.
 • Ims K.J., Jakobsen O.D., 2010, Competition or Cooperation? A Required Shift in the Metaphysics of Economics [in:] The Collaborative Enterprise: Creating Values for a Sustainable World, eds. A. Tencati, L. Zsolnai, Peter Lang, Oxford.
 • Inglehart R., Welzel C., 2005, Modernization, Cultural Change, and Democracy. The Human Development Sequence, Cambridge University Press, Cambridge, http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511790881.
 • Knight J., 1992, Institutions and Social Conflicts, Cambridge University Press, Cambridge, http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511528170.
 • Kołodko G.W., 2010, Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński Media, Warszawa.
 • Kołodko G.W., 2013, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński Media, Warszawa.
 • Krippner G.R., 2005, The financialization of the American economy, “Socio-Economic Review” 3(2), http://dx.doi.org/10.1093/SER/mwi008.
 • North D.C., 1981, Structure and Change in Economic History, Norton, New York.
 • North D.C., 1993, Five Propositions about Institutional Change, retrieved 10 September 2015, from http://econwpa.repec.org/eps/eh/papers/9309/9309001.pdf.
 • Nowak M., 2012, Why We Help “Scientific American” Vol. 307, Issue 1, http://dx.doi. org/10.1038/scientificamerican0712-34.
 • Patchell J., 1996, Kaleidoscope Economies: The Process of Cooperation, Competition, and Control in Regional Economic Development “Annals of the Association of American Geographers” 86(3).
 • Phillips K., 2002, Wealth and Democracy: A Political History of the American Rich, Broadway Books, New York.
 • Polanyi K., 1944, The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time, 2001 with Foreword by Joseph E. Stiglitz and Introduction by Fred Block, Boston, Beacon Press, http://dx.doi.org/10.1002/9780470755679.ch4.
 • Rubin P.H., 2014, Emporiophobia (Fear of Markets): Cooperation or Competition? “Southern Economic Journal” 80(4).
 • Schotter A., 1981, The Economic Theory of Social Institutions, Cambridge University Press, Cambridge, http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511983863.
 • Simmel G., 2006, Most i drzwi. Wybór esejów, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Soros G., 1997, The Capitalist Threat, “The Atlantic Monthly” Vol. 279, No. 2.
 • Taylor T., 2015, The Blurry Line Between Competition and Cooperation, retrieved 5th May 2015 from http://www.econlib.org/library/Columns/y2015/Taylorcompetition. html.
 • Tyler T.R., 2011, Why People Cooperate. The Role of Social Motivations, Princeton University Press, Princeton, http://dx.doi.org/10.1515/9781400836666.
 • Wilkin J., 2007, Rynek, państwo i społeczeństwo w Polsce: dojrzewanie równowagi instytucjonalnej [in:] Gospodarka i demokracja w Polsce. Dojrzałość i trwałość in-stytucji, ed. J. Kleer, A. Kondratowicz, CeDeWu, Warszawa.
 • Williamson O. E., 1985, The Economic Institutions of Capitalism, The Free Press, New York.
 • Williamson O. E., 2000, The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, “Journal of Economic Literature” Vol. 38, No. 3, http://dx.doi.org/10. 1257/jel.38.3.595.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29e18a1e-2788-4fad-af04-5a3664cc6e93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.