PL EN


2014 | 9 | 222-234
Article title

Związki technologii informacyjnych z neuroestetyką. Weryfikacja eyetrackingowa nieistniejących obrazów – przygotowanie badań

Content
Title variants
EN
Compounds of it with neuroesthetics. Eyetracking verification non-existent images – preparation of studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Za pomocą zmysłu wzroku poznajemy strukturę otoczenia, rozpoznajemy twarze, przedmioty, zdarzenia, dlatego percepcja łączona jest z widzeniem. Dowolny komunikat wizualny połączony jest z uruchomieniem wyobraźni. Mechanizm taki działa, kiedy dociera bodziec wizualny wyczerpujący znamiona sztuki. Uruchamiana jest wtedy inna wrażliwość percepcyjna. Interesujące jest, czy można widzieć obrazy bez odbierania żadnych bodźców zewnętrznych? Jednym z takich procesów jest sen. W czasie snu powstają fantomy – halucynacje, nazywane rzekomym postrzeganiem. Powodują one pełne realności wrażenia, chociaż oczy nie brały w nich udziału. Nieistniejąca realność wytwarzana jest w mózgu. Czy można widzieć nieistniejące obrazy nie zapadając w sen?
EN
Using the sense of sight we know the structure of the environment, recognize faces, objects, and events. Perception is most often combined with vision. Any visual message is combined with the launch of the imagination. Such a mechanism works, for example, when you reach art visual stimulus. Runs is other perceptual sensitivity. It is interesting if you can see the images without receiving any external stimuli? One such process is the dream. The phantoms formed during sleep - hallucinations, called the alleged perception. They cause the full reality of the experience, although his eyes did not take part in them. Non-existent reality is produced in the brain. If you can see non-existent images not sleeping?
Keywords
Year
Volume
9
Pages
222-234
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Atkinson R.C., Shiffrin R.M., The Control Processes Of Short-Term Memory, Technical Report 173, Psychology Series, Stanford University, California 1971.
 • Casacuberta D., Umysł. Czym jest i jak działa?, Świat Książki, Warszawa 2007.
 • Coltheart M., On Rumelhart's model of visual information-processing, „Canadian Journal of Psy-chology”, Vol 26 (3), 1972.
 • Davis M.H., Empatia. O umiejętności współodczuwania (przekł. J. Kubiak), Gdańskie Wydawnic-two Psychologiczne, Gdańsk 1998.
 • Decety J., Jackson P.L., The functional architecture of human empathy, „Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews”, 3, 2004.
 • Grueter T., Picture this. How the brain create image in our minds?, „Scientific American”. Mind, 2/3, 2006.
 • Isaacson M., Lloyd L.L., Efficacy of the generation effect for promoting learning of the relation-ship of graphic symbols and referents: An initial report, Paper presented at the 2008 Clinical Research Conference, Charlottesville 2008
 • Jagodzińska M., Psychologia pamięci – badania, teorie, zastosowania, Helion, Gliwice 2008.
 • Kosslyn S.M., Koenig O., Wet Mind. The New Cognitive Neuroscience, wyd. 2, The Free Press, New York 1995.
 • Levy E.K., Levy D.E., Goldberg M.E., Art and the brain: The in fluence of art on Roger Shepard’s studies on mental rotation, „Journal of the History of the Neurosciences” 13, 79–90, 2004.
 • Łuria A., The Working Brain, Introduction to neuropsychology, Basic Books, New York 1973.
 • Milner A.D., Goodale M.A., Cortical visual systems for perception and action in: Perception, Action and Consciousness: Sensorimotor Dynamics and Two Visual Systems. Gangopadhyay, N. Madary M. & F. Spicer, Oxford University Press, Oxford 2010.
 • Ochsner K.N., Kosslyn S., Mental imag ery, V. Ramachandran (red.), Encyclopedia of Human Behaviour (165–173), vol. 3, Academic Press, New York 1994.
 • Preston S.D., Waal F.B.M., Empathy: Its ultimate and proximate bases, „Behavioral and Brain Sciences”, 25, 2002.
 • Ramachandran V.S., Hirstein W., Nauka wobec zagadnienia sztuki. Neurologiczna teoria do-świadczenia estetycznego [w:] Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu, red. A. Klawiter, W. Dziarnowska, Zysk i S-ka, Poznań 2006
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29e43df2-647a-4695-9e04-f9f29c10d4d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.